8
An Saul been dey, da gree dat dey oughta kill Stephen.
Saul Mek de Choch People Suffa
Fom dat day wen dey kill Stephen, de Jew leada dem staat fa mek de bleeba dem ob de choch een Jerusalem suffa too bad. Cep fa de postle dem, all de bleeba dem ron way outta de city. Dey gone all oba de country roun bout een Judea an Samaria. Some man dem wa feah God, dey gone an bury Stephen. Dey weep an wail loud fa um.
Bot Saul wok fa stroy de bleeba dem ob de choch. E gone fom house ta house fa find um, all de man an ooman dem, an e drag um off ta de jailhouse.
De Samaria People Yeh Bout Jedus
Now den, dem people dat beena bleebe pon Jedus an haffa ron way outta Jerusalem, dey gone ebryweh, da tell people God wod. Philip gone an tell de people een a city een Samaria bout de Messiah. Wen de crowd ob people dey yeh Philip an see dem miracle e beena do, dey all listen op good an pay mind ta all e say. An de ebil sperit dem beena holla loud an come out fom eenside a heapa people. Plenty people dat been paralyze an oda dem dat been cripple op, dey git heal. So de people een dat city been too heppy.
One man name Simon lib een dat city, an e beena wok root dey fa a long time. E beena mek de Samaria people stonish cause ob wa e da do. E tell um e a big leada fa true. 10 An all de people beena pay um mind. Dem wa hab plenty ting an dem wa ain hab nottin, de big leada dem an de leetle chullun, dey all beena listen ta um good. Dem people say, “Simon dat powa fom God dat dey call ‘De Gran Powa.’ ” 11 Susha long time dey been stonish wen dey shim da do e root wok dat dey pay um mind fa true. 12 Bot wen de people bleebe wa Philip tell um bout de Good Nyews bout how God rule, an bout de name ob Jedus Christ, dey aks Philip fa bactize um. De man dem an de ooman dem all been bactize. 13 Simon, wa beena wok root, bleebe pon Jedus, too. Atta Philip bactize um, e staat fa go long wid Philip ebryweh. De great miracle an de wondaful ting dem dat Philip beena do mek Simon stonish fa true.
14 Wen de postle dem een Jerusalem yeh say de Samaria people been bleebe God wod, dey sen Peter an John ta um. 15 An wen Peter an John git ta Samaria, dey pray fa de people dat been bleebe pon Jedus. Dey aks God fa mek de Holy Sperit come eenta um, 16 cause de Holy Sperit ain come down eenta none ob um yet. Philip jes beena bactize um een de Lawd Jedus name. 17 Den Peter an John lay dey han pon dem people head an pray fa um, an de Holy Sperit come een um.
18 Now den, Simon see dat de Holy Sperit come eenta dem people wa bleebe pon Jedus wen de postle Peter an John lay dey han pon dey head. So e offa fa pay Peter an John fa dat powa. 19 E tell um say, “Oona mus gii me dis powa yah too, so dat wen A lay me han pon somebody head, de Holy Sperit gwine come eenta dat poson dey.”
20 Peter ansa um say, “Leh ya be loss faeba, long wid ya money, cause ya tink ya able fa buy wa God da gii we. 21 Ya ain hab no paat een we wok, cause ya haat ain right een God eye. 22 Mus ton way fom dis ebil ting ya been wahn fa do. An mus pray ta de Lawd fa see ef e gwine paadon ya fa tink susha ting een ya haat. 23 Cause A see ya hab a bitta haat, an sin done mek ya e slabe.”
24 Simon ansa um say, “Please sah, pray ta de Lawd fa me, so dat none ob dem ting ya say ain gwine happen ta me.”
25 So Peter an John tell de people wa God done an wa dey know bout Jedus an wa e da do fa um, an dey splain de wod ob de Lawd. Den dey gone back ta Jerusalem. Wiles dey beena gwine, dey beena tell de people een plenty Samaria settlement de Good Nyews bout Jedus.
Philip Tell de Leada fom Ethiopia de Good Nyews
26 De Lawd sen e angel ta Philip. De angel tell Philip say, “Mus git op an go sout ta de road wa ron fom Jerusalem ta Gaza.” (Dat de desat.) 27 So Philip git op an gone ta de place God tell um fa go. Dat same time, one leada fom Ethiopia lan beena pass by pon de same road. E been a big leada wa tek cyah ob all de propaty ob Candace, de queen ob Ethiopia. Dat big leada been come fa woshup God een Jerusalem, 28 an now e beena gwine back gin ta Ethiopia. Wiles e beena gwine, e been seddown een e chariot, da read fom de book ob Isaiah de prophet. 29 God Sperit tell Philip say, “Mus go oba ta dat chariot an stay close ta um.” 30 Philip gone oba an e yeh de man da read fom de book ob Isaiah de prophet. So Philip aks um say, “Ya ondastan wa ya da read?”
31 De Ethiopia leada ansa um say, “How A gwine ondastan wa A da read wen dey ain nobody fa splain um ta me?” E eenbite Philip fa climb op an seddown wid um een de chariot. 32 De Ethiopia man beena read fom God wod weh de prophet done write dis yah:
“E been a sheep dat dey lead fa go kill um,
e been like a lamb dat ain cry out wen dey da cut e wool.
E ain crack e teet.
33 Dey hole um cheap an do um bad,
an e ain hab nobody fa taak fa um fa do um right.
Nobody ain gwine be able fa taak bout e chullun chullun,
cause e life een de wol done oba.”
34 De Ethiopia leada aks Philip say, “Tell me, who dat de prophet Isaiah da taak bout? E taak bout esef, or bout some oda poson?” 35 Den Philip splain, e staat fom dat same paat ob God wod wa Isaiah write, an e tell um de Good Nyews bout Jedus. 36 Wiles dey beena gwine down de road, dey git ta a place wa hab wata. De Ethiopia leada aks Philip say, “Look yah, dey wata yah. Ain nottin fa stop ya fom bactize me, ainty?”
[ 37 Philip ansa um say, “Ef ya bleebe pon Jedus wid all ya haat, ya kin git bactize.” De leada ansa um say, “A bleebe. A bleebe dat Jedus Christ de Son ob God.”]
38 De Ethiopia leada gii orda fa e chariot fa stop dey, an de two ob um gone eenta de wata, an Philip bactize um. 39 Wen dey come op outta de wata, de Lawd Sperit tek Philip an e gone way, an de Ethiopia leada ain see Philip gin. Bot dat leada gone pon e way, an e been too glad. 40 Philip appeah een a place name Azotus. E tell all de people de Good Nyews dey an een all de city dem, til e git ta Caesarea.