2
Maig kuigwan kømøtø, peetø kusrenanøbelø
israelita misaamerai utuma ‘Tius maig karuigwan eshkabelø ker’ chibelø isapteelø kuig køn. Katø ñimui utugucha treetøwei isatø peemaytø kusrenanøbelø kønrrun, lliska nømui isuitøga kusrenaniilø pinishinrrabigwan mu ashmøwatø treeg kusrenaniilø keera pønsrønrrabelø. Katø treetø kømøtø, Señor tru nømun kaigyugurri wesranrrab penabigwanguen chigucha kømíig kui lataig mara kørrømaran, nømuyasiitøwei møi møi pinisaig kømigwan lab. Inchen møiløgøben truba nu treetøwei truilø nømui køsøngønrraptiig marøb amønaigu marøb amøñinrrab kebamba, nøm treeg marikkurri tru newan ciertonig, Tiuswei maywane misaamerabe kaig waminchun. An pareelø køptø, nømdø isua, purø may isa wamincha, ñimune an wesrab srua kønrrun. Inchendø nømun kaigyu pønrrønrrai manasrøwei pønsraibe mu katamgaig petø punrrun, kaguende nømune pinisailø kønrrai pønsrailø kua.
Tiusbe tru ángelesmeran købenguen kaig marigwane ulø paymø kømø, ulø paya, tru møra melamnug kebeta, larrø løstøyu pønrrønrrai cadenastøga merrarrawa, keerøppa pønsraig køn, Tius tru maig maramigwan asha marøb kwalømweyasig. Katø merrabsrø yu pirau misaameran chigucha Tiusbe kaig marigwan treetø kørrømisrtrain kømø, ulø payig købig køn. Inchendø tru sølgandø tabigwan eshkab waminchibig Noéwanba, katøgan sieteelanbatø chinchimuig købig køn, yu pirau kaig misaameraim pala pi pulabigwan arringarub uras. Katø Tiusbe Sodoma ciudawan lata, Gomorra ciudawan lata pinisaig kønrrai marig købig køn, usrø tuindø misramnegatig parra kørrømarøb. Øyeeg marigwane wendøsrø kaig misaamera øsig warønrrabelø trunundøguen isua asha kønrrai marig købig køn. Inchendø Lotwan, tru sølgandø tabigwane wesraig køn. Tru Lotbe chu uragucha larrø kaig misaamera ashikken kønrrabgaig trømbøig marøb amøñiben asha, truba isui inchib tab kømui megabig køn. Inchen Lot, tru sølgandø tabig, nømui utu tsubiibe yeeg kaig maren, kwalømmørig, kwalømmørig nui sølgandø tab møsigube purø trømbøig kui megabig køn, tru nøm treeg trømbøig mari ashiptø.
Inchawei Señorbe nuyasiitø kønrrab pønrramisra pønrrabelane, maig inchibig køtashchab asamig puin pønrrøben, truyugurri wesrappe, sølgandø tabig marmeelane esegappa pønsrøbig køn, tru maig kønrrabigwan asha marøb kwaløm møra melønrrai maramig. 10 Asr purø trømbøigwan marøg kui inchen tru kuindø marøb, katø ashib karub pønrrabelan mundøgucha mørmø kaashib, øyeeg inchibelanwei treeg martrab køn. Iiløbe chine maram patsiilø, purø nørreelø kømmørø inchib, srømbalasrø ashib karub pønrrabelan nørreelanguen chigøben tsalø wamamig kørikkengar køn. 11 Trune ángelesmera murelø kuigu lata, nømui maramburab maramig tøgagúigu lata, tru møguelø lataguen kømø, mas nørreelø købenguen truiløbe, tru srømbalasrø nørreelø karubelan Señorwei merrab tsalø wamømeelø køn, kaig nebuig møra pønrrøbash chib.
12 Trune tru i møgueløbe chigúinguen mørmubendø, chigøben tsalø wamabelø køn. Kan animalmera købgunrriguelø, chugúinguen mørmeelø, ka merrarrawa tøgagønrraimba, pinisailø kømigweyasiibatø kal-lawar køn, nømui kaig marøb pønrrainuutø chab pinønrrabelø. 13 Nømbe sølgandø tabig marmuimburøbe nømbe sølgandø tabig mariimíitøwei utønrrun. Kaguende nømbe kwalømguen nømui asr maig miaben, kaig maramelane, purø tabig mørørai inchib, kasrag marøbelø køn. Truiløbe køsøngønrrapteelø, chillig inchib mindishibelø treelø køn. Nøm ñimba lincha mab warainug, kaig kegørrøsrkøbigu purø tab kui mørøb nømbe warabelø køn.
14 Kan mun køben ashippe, ka yandø ashmøtø, truiba itølulrrab isua ashib, katø chigøben kaig maramigwane muraaraig mørmø marøbelø køn. Katø Tiusweimburabeløyu kullaateelane chull asingarua purø may kegørrøsrkøb, katø parø indamigwangucha neyu kusrebelø køn. Truiløbe kaig nebuig pønrrønrrai pønsraig misaamera køn. 15 Sølgandø tabig amønaig mayugurri tarømisra, tru Beorwei nusrkai Balaam taig maig marøb unigwan merrarrawa amba pelig køn. Tru Balaamma kaig mara an pagaraig utamigwan undaaraben, 16 tru nø treeg marigwane nune mur namig køn. Kan mula waminchimíig købendø, møwei wamdøga wamincha, Tius tru maig karuigwan eshkabig chugúinguen mørmø marigwan pasram merrarraig køn.
17 Tru treeg misaamerabe kan kølømø piguumera chi pigaig, purgølig latailø køn, kan wañimera mur isig icha srua ambi latailø. Truilane purø trømbø løstøyu pønrrønrrai pønsrailø køn. 18 Nømui wambe ke purab nørreelø ke ka waminchig køptø wamincha, asr maig marøg kui inchen, tru kuindø trømbøig treeg mariiløtøga kegørrøsrkøbelø køn, kailai utu meløwa, ke kaimabsrua tru kaig mayugurri wegørrarwan. 19 Nømbe katøganelan ‘chi iløsrkaimíig elatsiilø kønrrai martrumøn’ chibelø køn, nømdøweinguen trømbøig asamguengaig køsøngønrraptiig mariiløyu truitø srua ambiilø købendø. Kaguende møitøgucha nø chi marøb pasrailø kanarramabiibe, yandø truitø srua yaim pasran. 20 Kaguende namui Señor Jesucristo tru Kaigyugurri Wesrabigwan nebua asha, i pirau køsøngømdiig maramigugurri yandø wegørra, katøyug øyeeg kaig mariiløyutøwei iløsrka, truitø srua irramabeløbe, katøbe srøsrø lataguen kømø, purø kailøguen kørrømisran. 21 Trembe tru sølgandø tabig amønam maywan nebua ashmuig kuinguen søl købsruinrrun nømuimbe, yandø truigwan nebua asha, tru maig maramigwan martrai pasrig newan tabigugurri katøle tarømisra ibgunrriibe. 22 Inchendø nømune misaamera øyan taibe ciertonwei nebuin køn: “Werabe nuña, katøle trunundøwei man” taig. Inchen: “Kuchibe chab pirendø, katøle chilligutøwei latøgusan” taig.