4
Criston kørebeløbe Espíritugurri kandø køn
Inchawei Señor Jesucristogurri tru kailan keeri yau na pasrabiibe, ñimun trenchinrrab inchar: Tius ñimun treeg amøñinrraiwei wamiilø kuig køppe, maig amønamigwan trumay treeg amøñirrunrrigay cha, maig køben inchimeelø larrø kørrøteelø, maig købash indingucha larrø tammayelø, maig køben kuingucha tammay melabelø, kanikkurri kanikkurri chigúingucha lata inchimøtø undag købiitøga chi kømui lataig pønrrabelø. Espíritu Santoinug newan kanbalatø pønrrønrrab indamigwan treeg pønrrønrrab inday, tru kanbalatø pønrramig ambugurri igurri tab købiitøga, kan asrtø, kan Espíritu Santotø køn, tru ñim muniirab melønrrai ñimun wamig kandø køb lataitøwei. Señor kandø køb, tru isubigwan Jesucristoinug pasra pønrramikkucha treetøwei kandø køb, piu umbu ulsraikkucha treetøwei kandø køb indan. Tius kandø, trurrigu mayeelai Møskai, nøbe mayeelaim pala nø pasrabig køb, mayeelainug trumørig nø pasrab, mayeelainug pasrabiibe nøtø køn.
Inchendø namune kanun kanun Tiusweyasig chigøben marøbelø kønrrai keta tranig køn, Cristo pirisha keta tranig maig køben, treeg. Inchawei Tiusbe trendaig køn:
“Tru srømbalasrømay ippe,
tru merrarrawa srua kuig melabelan
nø merrarrawa, nø pera yaig køn cha.
Incha misaamerane Tiusweyasig chigøben marøbelø kønrrai keta tranøb indig køn” cha.
Tru øyeeg: “nebyaig køn” cha trenchippe, ¿tru wallibirø umbugatig kørrebmerrig kørrayaig køn cha trenchimuitarru? 10 Tru kørraibiibe nøtøwein køn, tru maya srømbalamera pønrrabigu purø palasrø nebibig, kerriguwan nøtø netsiig pasrønrrab. 11 Incha truig nøtøwei møilane nøashib karua øriilø kønrrai marøb, møilane Tius maig karuigwan eshkabelø kønrrai marøb, møilane Tiuswei tabig srø wamwan truørø srua llirabelø kønrrai marøb, møilane tru Criston kørebelan tab ashib pera pønrrabelø kønrrai marøb, katø kusrenanøbelø kønrrai øyeeg pønsraig køn, 12 tru Tiuswei misaamera nømui marøb pønrramigu purø may kusrenniilø kønrrai isua, Criston kørebelø, tru nui asr, nurab inrrai martrab. 13 Tru nam mayeeløba tru isubigwan Jesucristoinuutø pasra kanbalatø pønrramiguba, katø Tiuswei Nusrkawan tab nebua asamiguba nam kanbalatø pønrramigwan nebumnegatig martrab, kan møg ne nuraig lataig misrøb, Cristo maig køben treeg misramnegatig nebumig kønrrai.
14 Øyangurrimbe nambe yandø mas shush ureemera latailø kømumønrrun, kan pi latøgushibig amburab iburab srua ambi latailø, chine srøig peemaytø kusrenaniilø kan isig ichibig lataig arrubig punø, panrrø sruabetiilø, møguelø kaig maramigwandø isubelø kaigu kegørrøsrkamig purø may isua pønsrailøtøga kegørrøsrkaimeelø. 15 Masken treeg kømøtø, tru newan ciertonigwan undag købiitøga waminchib, chiyutøgucha nørrøragun tru tur Cristoinug nøba kanbalatø. 16 Pøs nøgurriwei asr ørøba kandø misra, tru kønabigu merrarrab srølmørig ambumay imay lata purugubene, nøm møitøgucha chi maramigwan trunun trunun marøb pønrramisren, nurab yan, katø undag købiitøga nørrørab ambamig kønrrai.
Cristogurri srøig peemay amønamigwan tøgagøb
17 Inchawei nabe iig øyeegwan ñimun eshkappe, marmø kømø, martrai karunrrab inchar Señorwei munchiyu: møimbe yandø amøñippe, Tiuswan ashmeelø judíos kømø misaamera nøm chiweingucha chi purugunrrabgaig isub amønailøyu ñimgucha amøñimøtay cha. 18 Nømui isubiibe løstørailø, nømui manrrømera purø murelø kuikkurri chugúinguen mørmeelø kua, øsig kømig Tius tøgagúigugurrimbe nømbe purø yab pønrran. 19 Yandø chi kørikkengar misrikkurrimbunøbe, yandø kaig maramigwandø martrab kebambubelø køn, chigurrimbunø køsøngønrraptiig marøg købig arrubigwan neguen kømuig marøbig marøb pønrrønrrab. 20 Trune ñimbe Cristoiwan kusreppe, øyeeg marøbelø kømønrrab kusreig køn. 21 Ñimbe isa kømø, tru newan ciertonig Jesúsweinug pasrabigwan cierton mørøb, nuinug kusrenaniilø kuig kuinrrun. 22 Tru ñim merrabsrø Tiuswan ashmeelø køb uras marøb tøga amønaig købigwane wegutsay, tru køllig ñim trendø kaigwan tøga kal-laig, chi tabig pummørø chull isubig purø trømbøig marøg købig trutø srua yaig, ñimui umbu kaig pasrabigwan, 23 tru ñimui isubigu srøig peemay isubelø kønrrab. 24 Ñimbe tru srøig øsig kømigwan kewa pønrray, truibe Tius nø maig køben treetøwein kønrrai marig køn, cierton sølgandiitøgaba, newan chishchig tabiitøgaba.
25 Inchawei øyeekkurri ñimbe isa wamindamigwane yandø elacha, masken ñim møitøgucha ñimui mendaigwane isa kømø, sølwan wamindamig køn. Kaguende nambe mayeeløba kangurrin kangurri kan asrtø ker.
26 Namappe, namubendø, namig køtanmaptø chigøben kaig marmøwei, namig købigwane ke pørr pinayamnegatikkucha tøga amøñimøwei indamig køn. 27 Katø nugwaimandzig ñimuinug kelulrrain kømøwein kuy.
28 Nilaptiig købiibe yandø mas nilømøta. Masken treeg inchimøtø, ñui tasiitøga chigøben tabig maramigwan mar, møikkøben chi palai inchene, purugumig tøgagønrrab.
29 Ñimui trigugurrimbe mørøbguen møramgaig trømbøig webinrrain kømøtø kuy. Treeg kømøtø, Tiusweimburabigu maig palaim purrøben purugunrraptiig, treeg wamindamig køn, mørøbelanguen purugunrraptiig, treeg kønrrai. 30 Tiuswei Espíritu Santon isuim pasrønrrai marmøtay, tru kerrigu yandø newan kaigyugurri wesram kwalømweyasig truitøga ñimbe Tiusweyelø kui asamdiig kønrrai sellailø køn.
31 Ñimui manrrau chu uraskucha møbraindø pønrramig kønrrai marøb pasrabigwanba, ke chab srurrab namig købigwanba, trømbøig namig købig pasrabigwanba, trømbøgølig namig trasamigwanba, trømbøig tsalø wamab indamigwanba, chigurrimbunø kaig pønrrabigwan kerrigu truilanbañau chishtø elatsay. 32 Masken treeg inchibgunrriibe, ñimbe larrø tab inchibelø, lata lastima asiyabelø, Tius ñimun Cristogurri kaig marigwan ulø paymub pesannab lataitøwei, kangurrin kangurri ñimgucha ulø payiyab pønrrømumig køn.