San Mateo
1
Jesucristoi merrab misaamera
(Lc 3.23-38)
Iibe Jesucristoi merrabsrø misaamerai munchimera køn, tru Davidweinukkurrimba, Abrahamweinukkurrimba amrrub misag.
 
Abrahambe Isaacwei møskain køben;
Isaacbe Jacobwei møskain køben;
Jacobpe Judába, nui nunelaimba møskain købig køn.
Judábe Faresweimba, Zaraimba møskain køben, tru uregwei usrimbe Tamar købig køn.
Faresbe Esromwei møskain køben;
Esrombe Aramwei møskain købig køn.
Arambe Aminadabwei møskain køben;
Aminadabpe Naasónwei møskain købig køn.
Inchen Naasónbe Salmónwei møskaingue.
Salmónbe Boozwei møskain køben, nui usrimbe Rahab købig køn.
Boozbe Obedwei møskain køben, nui usrimbe Rut købig køn.
Obedbe Isaíwei møskain køben;
Isaíbe Davidwei møskain købig køn.
 
Inchen rey Davidba, Uríaswei srain købiibabe Salomónwei møskalø købig køn.
Salomónbe Roboamwei møskain køben;
Roboambe Abíaswei møskain køben;
Abíasbe Asaiwei møskain købig køn.
Inchen Asabe Josafatwei møskain køben;
Josafatbe Joramwei møskain køben;
Jorambe Uzíaswei møskain købig køn.
Uzíasbe Jotamwei møskain køben;
Jotambe Acazwei møskain køben;
Acazbe Ezequíaswei møskain købig køn.
10 Ezequíasbe Manaséswei møskain køben;
Manasésbe Amonwei møskain køben;
Amonbe Josíaswei møskain købig køn.
11 Inchen Josíasbe Jeconíasweimba, nunelaimba møskain købig køn, tru israelitasmeran Babiloniamay merrarrawa srua ambub uras.
 
12 Øyeeg chab srua amben, Jeconíasbe Salatielwei møskain køben;
Salatielbe Zorobabelwei møskain køben;
13 Zorobabelbe Abiudwei møskain køben;
Abiudbe Eliaquimwei møskain køben;
Eliaquimbe Azorwei møskain købig køn.
14 Azorbe Sadocwei møskain køben;
Sadocbe Aquimwei møskain købig køn.
Inchen Aquimbe Eliudwei møskaingue.
15 Inchen Eliudbe Eleazarwei møskain køben;
Eleazarbe Matánwei møskain køben;
Matánbe Jacobwei møskain køben;
16 Jacobpe Joséwei møskain købig køn. Inchen tru Josébe Maríai keg køben, tru Maríagurri Jesús kal-laig købig køn, tru Cristo taig.
 
17 Inchawei Abraham køb uraskurri merrabsrø kølli misaamerai ureemera katøle srøig, srøig kurrab arrubig David køb uraskatiibe catorce købig køn. Inchen David køb uraskurri tru israelitasmeran Babiloniamay merrarrawa srua ambub uraskatig katøgan catorce treetøwei katøle srøig, srøig misaamera kurrab arrig købig køn. Incha tru israelitasmeran Babiloniamay srua ambub uraskurri tru Cristo kal-lamnegatiibe misaamera katøgan catorce treetøwei kurrab arrig køn.
Jesucristo kal-laig
(Lc 2.1-7)
18 Jesucristo kal-laibe øyeeg kuig køn: María nui usrimbe Joséba kasharanrrab misra uñen, Josébe kasharanrrab permøwatø Maríabe Espíritu Santogurri kwanrriig kenamisrøptinchibig køn. 19 Inchen José tru nui keg kønrrabiibe sølgandø tabig kua, Maríane maya misagwei malau ‘øyeeg kuin køn’ chib kenamarmønrrab, nuinetø niløtø tarømisrøptinchab isubig køn. 20 Nøbe treeg martrab chab isubguen inchen, Señorwei kan ángel piabyu kenamisrabe trenchibig køn:
—José, ñi Davidwei misagugurri arrubig, Marían ñui srain kønrrai utamigwan kørig kui inchimøta cha. Kaguende tru unø tøgagømibe Espíritu Santoin køn cha. 21 Nøbe kan møg-unø tøgagøben, truigwane Jesús munchi pasrtrig chibig køn. Nøbe øyeeg wamig kønrrun chibig køn, kaguende nui misagwan kaig mariiløyugurri wesranrrabig kuimba.—
22 Kerrigu øyeeg pureppe, Tius maig karuigwan eshkabigwan Señor truigwan øyah taig nebunrrai treeg kuig køn:
23 “Kan srusrø mu møøbagucha kimíig kwanrriig kørrømisra, kan unø tøgagønrrun taig. Truibe Emanuel cha wamig kønrrun” cha, trenchibig køn.
(Tru Emanuel munchibe “Tiusbe namba pasran” taig.) 24 Incha José tru piabyugurri kiagasrabe, Señorwei ángel maig karuig køben treeg mara, Maríane nui srain kønrrai kørrømarøbig køn. 25 Incha Josébe Marían nui nusrkawan tøgagømnegatig keeba, sraimba lataig nømui asrtøga chi marmuig køn. Incha Josébe unane Jesús munchi pasrøbig køn.