16
Pablo kito'apox Corinto paklowaxpijiw ofrenda owaliajwa
Ma amwʉtjel lelx xamal to'aliajwan plata owaliajwam, xato'aliajwam Jerusalén paklowaxpijiwliajwa, japi naexasiti Jesús pejwʉajan. Me-ama xan kito'ax Galacia tʉajnʉpijiw ofrenda owaliajwa Jerusalén paklowaxpijiwliajwa, ¡xamalbej ja-amde! Xamal kaedominkofʉl wʉt, kanampi, kaesʉapich diajnaxaelam plata owaliajwam Jerusalén paklowaxpijiwliajwa. Asew jiw xamalxot, kaes kanapi, kaes plata owaxael ofrendaliajwa. Jachiyaxaelam ofrenda owax kitoesliajwam, xan pas-enil wʉtfʉk xamalxot. Xamal kitoetam wʉt ofrenda owax, xamal kaes kito'axinil ofrenda owaliajwam Jerusalén paklowaxpijiwliajwa, xan patx wʉt. Xamalxot pa'ax wʉt, poejiw, najut makanotampi, to'axaelen Jerusalén paklowax poxade japi plata xalaeliajwa. Xan carta lelaxaelen japi nawexalaeliajwa Jerusalén paklowaxpijiw poxade. Japi jaxot xapa'a wʉt, japaplata chaxdut wʉti, japox cartabej chaxdusaxaelpi. Pachaem wʉt, xan tajut japi bʉflaeyaxaelen Jerusalén paklowax poxade.
Pablo nejchaxoelpox pejme taeliajwa Corinto paklowaxpijiw
Xan amxot chijian wʉt, majt Macedonia tʉajnʉ poxaxaelen. Do jawʉx, xamal Corinto paklowaxpijwam taeyaxaelen. Xamalxotx wʉt, piach bej nakdukaxaelenbej xamalxot. Ja-an wʉt, iama chatoepaxaelenbej xamalxot. Do jawʉx, xamal nakajachawaesaxaelam, xan fʉlaeliajwan wʉt. Patx wʉt xamalxot, xan nejxasinka-enil kamta chijiyaliajwan xamalxot. Dios natapaei wʉt, piach dukaxaelen xamalxot. Amwʉtfʉk namanaxaelen Éfeso paklowaxxot. Pentecostésfiesta toep wʉt, do jawʉx, fʉlaeyaxaelen Macedonia tʉajnʉ poxade. Amwʉtjelfʉk amxot, Éfeso paklowaxxot, pachaem xan jiw naewʉajnaliajwan Jesús pejwʉajan. Samata, namanxfʉk amxot. Jiw xabich nejxasink naewesliajwa Jesús pejwʉajan. Pe nakiowa, asew jiw japixot xabich nejxasinka-el xan naewʉajnaxpox.
10 Timoteo pa'a wʉt xamalxotde, ¡chiekal bʉ'kʉlim japon nejchachaemlaliajwa! Timoteo chiekal nabist wajpaklon Jesúsliajwa. Me-ama xan chiekal nabistax wʉt, ja-aech Timoteo. 11 Samata, Timoteo xamalxot wʉt, chiekal sitaeyaxaelam. Japon kajachawaesaxaelam, fʉlaen wʉt xan nataeliajwa. Xan Timoteo wʉajnawetx, asew, naexasiti Jesús pejwʉajan sʉapich.
12 Xamal nawʉajnachaemtam Apolosliajwa. Xan xabich to'ax Apolos, asew sʉapich, japi naexasiti Jesús pejwʉajan, nakfʉlaeliajwapon xamal taeliajwa. Pe Apolos owchi-el. Asamatkoi fʉlaeyaxaelpon xamal taeliajwa.
Pablo xabich saludos xato'apox, carta lelax kitoesliajwa wʉt
13 ¡Chiekal taem Satanás xamal naekichachajbasamata! ¡Dios chiekal xanaboejimbej! ¡Xamal chinax asaxliajwa nabej nejlewle'bej! 14 Isam wʉt pachaempoxan asew jiwliajwa, ¡puexa japoxan isfʉlde, japi nejxasinkam xot!
15 Takoew, xamal matabijam Estéfanas, japon pejjiw sʉapich, matxoela naexasit Jesús pejwʉajan Acaya tʉajnʉxot. Japibej xabich kajachawaet asew jiw, naexasiti Jesús pejwʉajan. 16 Xan nejxasinkax xamal chiekal naexasisliajwam, me-ama japi, ja-aechpi, xamal to'a wʉt. Asew jiwbej, japi sʉapich nabistpi, chiekal naexasisaxaelambej.
17 Xan nejchachaemlax, asew xamalxotpijiw pa'an wʉt. Japi pa'anpi, Estéfanas, Fortunato, Acaicobej. Xan japiliajwa nejchaxoelx: “Ampi jiw xan nakajachawaet xot, me-ama Corinto paklowaxpijiw nakajachawaet wʉt, ja-aechi xanliajwa” —an xamal Corinto paklowaxpijwamliajwa, nejchaxoelx wʉt. 18 Samata, japi jiw pat wʉt, xan xabich nejchachaemlax. Kaes pejme chiekal Dios xanaboejtaxbej. Japi xamal kajachawaet wʉt, kaes Dios chiekal xanaboejam. Xan ja-anbej. Samata, ¡jasi jiw xamal chiekal sitaem!
19 Asia tʉajnʉpijiw, naexasiti Jesús pejwʉajan, saludos xato'a xamalliajwa. Aquila, pijow sʉapich, japow pawʉl Prisca, asew jiwbej, Aquila pejbaxot natamejapi, xabich saludos xato'a xamalliajwa. Jasoxtat puexa japi jiw saludos xato'a xamalliajwa, kaen, wajpaklon Jesucristo, pejjiws xot. 20 Puexa naexasiti Jesús pejwʉajan, amxotpijiw, saludos xato'abej xamalliajwa. Me-ama asew jiw, Jesucristo pejwʉajan naexasiti, nakaewa nasaluda wʉt, ¡ja-amdebej xamal!
21 Xan Pablo, amxot tajut lelx xamal saludaliajwan.
22 Jiw, nejweslapi wajpaklon Jesucristo, japi jiw Dios kastikaxaes. ¡Nej xabʉata wajpaklon Jesús!
23 Xan wajpaklon Jesucristo kawʉajnax xamal chiekal kajachawaesliajwa. 24 Puexa xamal saludax, nejxasinkax xot xamal, xatis wajpaklon Jesucristo pejjiws xot.