Wachakalcarta, Pedro lelpox, Jesús pejwʉajan naexasitiliajwa
1
Pedro lelpox carta Jesús pejwʉajan naexasitiliajwa
Xan Simón Pedro, Jesucristo pej-apóstolan, lelx ampox carta. Xan nabistax Jesucristoliajwa, nato'a xot xamal naewʉajnaliajwan japon pejwʉajan. Lelx ampox carta xato'aliajwan xamal poxade, xamalbej naexasitam xot Jesús pejwʉajan, me-ama xan. Jesús tʉp xatis nakbʉ'weliajwa. Samata, Jesús pejpatʉpax xabich pa-om Diosliajwa, xatisliajwabej. Jesucristo xatis nakbʉ'wia. Japon pajut Dioslape. Xabich pachaembejpon. Dios kawʉajnax xamal xabich kajachawaesliajwapon. Kawʉajnaxbej kaes Dios xanaboejaliajwam. Xamal jachiyaxaelam, Dios chiekal matabijam wʉt, wajpaklon Jesucristobej.
Machiyaxaelpox Jesús pejwʉajan naexasiti
Dios puexa nakchaxduw nakwewe'ppoxan xatis Jesucristo pejwʉajan chiekal naexasisliajwas, chiekal duilaliajwasbej, me-ama Dios nejxasink. Jasoxtat Dios puexa nakchaxduw, Cristo chiekal matabijas xot. Dios nakmakanot, me-ama japon xabich pachaem, jachiliajwas, xatis nakkajachawaesaxtat. Samata, xatis Jesucristo pejwʉajan naexasichpis, Dios chiekal nakkajachawaet, me-ama jʉmdut, isasamatas pachaema-elpoxan, me-ama asew jiw, ampathatpijiw, isfʉl pachaema-elpoxan, jachisamatas xatis. Samata, xatisbej isfʉlaxaes pachaempoxan, me-ama Dios isfʉl. Samata, Jesucristo pejwʉajan naexasitam xot, ¡xamal puexa nejpamamaxtat isfʉlde pachaempoxan! Ja-am wʉt, kaes chiekal matabijaxaelam Dios nejxasinkpox isfʉlaliajwam. Ja-am wʉt, kaes chiekal matabijaxaelam boejtaliasliajwam babijaxan isasamatam. Satanás piach xamal xapaeja wʉt, matabijaxaelam kaes chiekal xanaboejaliajwam Dios. Ja-am wʉt, matabijaxaelam chiekal duilaliajwam, me-ama Dios nejxasink. Ja-am wʉt, xamal kaes chiekal matabijaxaelam kajachawaesliajwam asew jiw, naexasiti Jesús pejwʉajan. Ja-am wʉt, kaes chiekal matabijaxaelam nakaewa nanejxasinkaliajwam, me-ama nakoew nejxasinkam wʉt, jachiliajwam. Ja-am wʉtbej, kaes chiekal matabijaxaelam nejxasinkaliajwam asew jiwbej, me-ama Dios xamal nejxasink.
Puexa japoxan matabijam wʉt, kaes pejme pachaemaxael. Kaes matabijaxaelambej wajpaklon Jesucristo. Samata, chiekal nabichaxaelambej Jesucristoliajwa. Japoxan chiekal matabija-emil wʉt, matabijaximil chiekal duilaliajwam, me-ama Dios nejxasink. Ja-am wʉt, xamal, me-ama itliakla, o, atʉaj taeyaxilpi fʉlaeliajwa, jachiyaxaelam xamal Diosliajwa. Jachiyaxaelam, xamal nejkiowaxaelam xot Dios, japon beltaenpon babijaxan isampoxanliajwa. 10 Samata, takoew, ¡chiekal duilafʉlde asew jiw taeliajwa xamal Dios pejjiwampim! Ja-am wʉt, ¡nabej kofe' Dios naexasitampox! 11 Ja-am wʉt, wajpaklon Jesucristo, xatis nakbʉ'wiapon, japon pijaxtat Dios tapaeyaxael pasliajwam Diosxotse, pomatkoicha wajpaklon Jesucristo tato'alxotse.
12 Xamal japoxan chiekal matabijam. Pe kaes xamal naewʉajnaxaelen chiekal nejchaxoelaliajwam. Chiekal naexasitam Jesús pejwʉajan, asew jiw chajia xamal naewʉajanpox. 13 Xan ampathatat laejax wʉtfʉk, xamal naewʉajnafʉlaxaelen chiekal nejchaxoelaliajwam japawʉajan. 14 Wajpaklon Jesucristo pijaxtat xan matabijtax xan nawemoxpox tʉpaliajwan. 15 Pe ampamatkoiyan chiekal naewʉajnafʉlaxaelen Jesús pejwʉajan, asamatkoi, xan tajwʉlela, xamal nejchaxoelaliajwam xan naewʉajnaxpoxan.
Apóstoles taenpox Jesucristo pejpamamax
16 Majt xamal Jesús pejwʉajan naewʉajnax wʉt, xanal jʉm-an: “Wajpaklon Jesucristo xajʉp puexa isliajwa. Japon pejme pasaxoek athʉlelsik” —an xanal. Japawʉajan asew jiw pajut faeka-el. Xanal tajut chiekal taenx wajpaklon Jesucristo pejpamamax. Samata, xanal chiekal matabijax, diachwʉajnakolax japon pejme kaxaxoek. 17 Xanal wajpaklon Jesucristo taenx wʉt mʉaxmatwʉajtat, jawʉt pax Dios xanal najʉm-aech Jesucristo diachwʉajnakolax xabich pachaempon. Jawʉt athʉlelsik Dios, xabich mamnikpon, jʉm-aechon paxʉlanliajwa: “Ampon taxʉlan, xabich nejxasinkaxpon. Xabich nejchachaemlax japonliajwa” —aech Dios xanalliajwa. 18 Xanal, Jesús sʉapichan wʉt, mʉaxmatwʉajtatan wʉt, tajut japox chiekal jʉmtaenx, Dios athʉlelsik jʉm-aechsik wʉt.
19 Samata, xanal Jesucristo taenx wʉt japamʉaxmatwʉajtat, kaes chiekal naexasitx profetas chajia jʉm-aechpoxan, japoxan chiekal ja-aech xotlisox. Samata, ¡chiekal naexasisfʉlde profetas jʉm-aechpoxan babijaxan isasamatam! Profetas chajia jʉm-aechpoxan diachwʉajnakolax. Xamal matabijam wʉt profetas jʉm-aechpoxan, matabijaxaelambej isliajwam Dios nejxasinkpoxan, babijaxan isasamatam. Samata, profetas jʉm-aechpoxan, me-ama lámpara wʉt, ja-aechox. Me-ama aton wewe'pas lámpara itkʉa'nik wʉt, matabijsliajwa fʉlaeyaxael poxade, ja-aech profetas naewʉajanpoxan. Asamatkoi Cristo pejme pask wʉt, japon pajut chiekal xamal kajachawaesaxael puexa chiekal matabijaliajwam. 20 Xamal chiekal matabijam, profetas chajia lel wʉt Dios pejjamechan, kaen japixot lela-el pajut pejnejchaxoelaxtat. Japoxan pajut faeka-elbejpi. 21 Profetas jʉm-aech wʉt asamatkoi jachiyaxaelpoxanliajwa, jʉmchi-el pajut nejchaxoelpoxan. Japilax jʉm-aech Dios pijaxtat, me-ama Espíritu Santo bʉxto'as.