2
Espíritu Santo paskpox Jesucristo pejwʉajan naexasitixot
Pentecostésfiesta wʉt, kaeyaxtat natameja Jesucristo pejwʉajan naexasiti. Do jawʉt, chalechkal xabich jʉmsenk athʉsik, me-ama pinajoewa wʉt, jathia-aechsikox. Puexa japabatatpi thiataen. Me-ama jitkaech-ia'an, jasi, natulaelba kaenanʉla jiw pejta'tabijla. Puexa jiw, jaxoti, xabich kajachawaech Espíritu Santo. Samata, jawʉt asajamechan naksiyax tʉaduwpi. Majt matabija-eljamechan naksiyaliajwa, japi jiw chalechkal naksiya Espíritu Santo pijaxtat.
Japamatkoiyan wʉt, xabich judíos pat Jerusalén paklowaxxot Pentecostésfiesta taeliajwa. Japi xabich atʉajpijiw, asatʉajnʉchanpijiw. Japi, atʉajpijiw, xabich naexasisasiapi Dios. Matabijasiabejpi Dios pejjamechan. Japi, atʉajpijiw, thiatafol nejmetpox. Japox nejmet Jesucristo pejwʉajan naexasiti natamejaxot. Dolisi jaxot japi natamejal. Jʉmtaenbejpi, kaenanʉla naexasiti Jesucristo pejwʉajan naksiya wʉt majt naksiya-eljamechan. Thiatapatpi chiekal jʉmtaen, wenaksiyas xot japi pejjamechan. Samata, japi xabich nejchaxoel japoxliajwa. Xabich natachaemapi, jʉmtaen wʉt, asew jiw wenaksiyas wʉt japi pejjamechan. Samata, nakaewa najʉm-aechi:
—Puexa ampi jiw Galilea tʉajnʉpijiwkal. ¿Ma-aech xotkat japi jiw matabija naksiyaliajwa wajjamechan? Japi majt matabija-el wajjamechan naksiyaliajwa. Kaenanʉla xatis asatʉajnʉchanpijwas. Xatisxot asew Partia tʉajnʉpijiw, asew Media tʉajnʉpijiw, asew Elam tʉajnʉpijiw, asew Mesopotamia tʉajnʉpijiw, asew Judea tʉajnʉpijiw, asew Capadocia tʉajnʉpijiw, asew Ponto tʉajnʉpijiw, asew Asia tʉajnʉpijiw. Japi jiw puexa fʉlaen asatʉajnʉchanxot. 10 Xatisxotbej asew Frigia tʉajnʉpijiw, asew Panfilia tʉajnʉpijiw, asew Egipto tʉajnʉpijiw, asew Libia tʉajnʉpijiw, mox duili Cirene paklowaxxot. Asew jiw xatisxot fʉlaen Roma paklowaxxot. 11 Roma paklowaxlel pa'ani, japixot asew judíoskola. Asew japixot judíos nadofapi. Xatisxot asew jiw fʉlaenbej Creta tanaetxot. Asew jiw xatisxot fʉlaenbej Arabia tʉajnʉxot. Puexa ampabatat natamejapi, naksiya wʉt Dios ispoxanliajwa, puexa xatis chiekal jʉmtaens, japi naksiya xot wajjamekolaxan —na-aechi nakaewa thiatapatpi.
12 Japi jiw puexa xabich natachaema. Matabija-elbejpi, achax nejchaxoelaxaeli. Samata, nakaewa nawʉajnachaemt wʉt, jʉm-aechi:
—¿Puexa ampoxan achax chiyaxaelkat? —na-aechi nakaewa.
13 Asew japixot bʉ'wʉajanpaei wʉt, jʉm-aechi ampox:
—¡Ampi jiw saxa saxtas! —aechi Jesucristo pejwʉajan naexasitiliajwa, asajamechan naksiya xoti.
Pedro naewʉajanpox thiatapatiliajwa
14 Jesucristo pejwʉajan naexasiti jʉmtis wʉti japox, do jawʉt, Pedro nant, once apóstoles sʉapich. Jawʉt pinjametat jʉm-aechon thiatapatiliajwa: “Xamal judíos fʉlaemanpi asatʉajnʉchanlel, ¡xan chiekal nanaewe'e! Xamal Jerusalén paklowaxpijwam, ¡chiekal nanaewe'ebej! ¡Chiekal najʉmtaem xamal jʉmchiyaxaelenpox! 15 Ampi jiw asajamechan naksiyapi, naksiyapi Espíritu Santo pijaxtat. Ampi jiw saxs-esal. Xamal nejmach jʉm-am ampiliajwa. Juimtlis atʉajsan. Jas-is juimt, ekan wʉt, jiw fe-el saxan saxsliajwas. 16 ¡El! Profeta, pawʉlpon Joel, japon chajia lel Dios chajia jʉm-aechpox, Espíritu Santo pasaxoekpox.
17 Dios chajia jʉm-aech: ‘Cristo ampathatat wʉt, xan to'axaelen Espíritu Santo jiw kajachawaesliajwas. Jawʉt naxi, poejiw, watho'bej, jiw naewʉajnaxael xan bʉxto'axpoxan. Poejiw, pansiachow, masoxtat taeyaxael xan itpaeyaxaelenpoxan. Me-ama xamoejt wʉt, taen, jachiyaxaeli. Poejiw, pakdiachowbej, moejt wʉt, taeyaxael xan itpaeyaxaelenpoxan, diachwʉajnakolaxpoxan.
18 Japamatkoiyantat puexa tajjiw, xan nanaexasiti, poejiw, watho'bej, to'axoekan taj-Espíritu Santo japi pejmatpʉatanxotaliajwa. Do jawʉx, japi naewʉajnaxael xan bʉxto'axpoxan.
19 Thatbaxoxot koechaxan isaxaelen puexa jiw taeliajwa. Japoxan jiw taen wʉt, natachaemanuilaxaeli. Ampathatxot xabichaxael jal. Xabichaxaelbej jit, itnumbej.
20 Juimt, matkoipijin, itkʉatnikaxael. Juimt, madoipijin, pasoenaxaelbej. Me-ama jal wʉt, jachiyaxael juimt, madoipijin. Japamatkoiyan japoxan majt jachiyaxael, mox pawʉajna wʉt paklokolan pejme pasliajwa. Jawʉt puexa jiw matabijaxael paklokolan diachwʉajnakolax xabich mamnikaxponan.
21 Puexa jiw wʉljow wʉt paklokolan pijaxtat, japi jiw bʉ'weyaxaes’ —aech Dios jʉm-aechpox profeta Joel lelfʉtat” —aech Pedro thiatapatiliajwa.
22 Thiatapatixot, asew Judea tʉajʉpijiw. Japiliajwa Pedro jʉm-aech: “Xamal israelitas, ¡xan chiekal nanaewe'e jʉmchiyaxaelenpox! Jesús Nazaretpijin xanalxot wʉt, japon xabich koechaxan is Dios pijaxtat. Ja-aech wʉt, xanal chiekal matabijtax japon Dios to'asponpox. 23 Do jawʉx, Jesús wiach xamalxot. Do jawʉtbej, xamal japon wiatam asajiw babejchowxot cruztat kematamatlaliajwas. Dios chajia matabijt paxʉlanliajwa jachiyaxaespox. Samata, japox jatis japonliajwa. 24 Do jawʉtbej, diachwʉajnakolax Jesús chiekal tʉp. Pe Dios mat-et Jesús pejme dukaliajwa. Ja-aech wʉt, Jesús malecha-esal patʉpax. 25 Rey David chajia lel wʉt, lelon asamatkoi jachiyaxaespox Jesúsliajwa:
‘Tajpaklon jʉmchiyaxael: “Xan tajDios taenx. TajDios pomatkoicha xanxot. TajDios xan nachala. Samata, tajlewla-el.
26-27 Dios tamach nawaelsaxil mʉaxwʉajxot. Tapaeyaxilbejpon tajbʉ't xoepaliajwa, Dios naexasisfʉlax xot. Samata, jajuiflaxaelen, nejchachaemlaxaelen xot. Nejmamachaxaelenbej, Dios natataeflafʉl xot.
28 Dios na-itpaeyaxael, machiyaxaelen dukaliajwan pomatkoicha, isfʉlaliajwanbej Dios nejxasinkpoxan. Xan xabich nejchachaemlaxaelen, Dios xanxot wʉt” —chiyaxael tajpaklon’ —aech rey David lelxot chajiakolaxtat Jesús jʉmchiyaxaelpox” —aech Pedro Judea tʉajnʉpijiwliajwa.
29 Pedro pejme jʉm-aech Judea tʉajnʉpijiwliajwa: “Takoew, diachwʉajnakolax xamal jʉmchiyaxaelen wajwʉajnapijin Davidliajwa, chajiakolaxtat jiw tato'lanliajwa. Rey David tʉp. Japon mʉthtas. Xatis chiekal matabijas amxot mʉthtason. 30 Rey David, japonbej profeta. Japon jiw naewʉajan Dios bʉxto'aspoxan. David diachwʉajnakolax matabijt Dios jʉmduchpox, chajia jʉmtis wʉton: ‘Kaen namon puexa judíos tato'laxael’ —tis wʉt David Jesúsliajwa. 31 David chajia matabijt Dios pijaxtat Cristo tʉpaxaelpox. Matabijtbejpon Cristo mat-esaxaespox pejme dukaliajwa. Do jawʉt, jʉm-aechbejpon: ‘Cristo tʉp wʉt, kaweta namanaxil mʉaxwʉajtat. Pejbʉ't jaxot kaweta xoepaxilbej’ —aech David. 32 Samata, Jesús tʉp wʉt, Dios mat-echpon pejme dukaliajwa. Japox diachwʉajnakolax. Puexa xanal chiekal taenx, Jesús pejme duk wʉt. 33 Bʉ'fos wʉton athʉ poxase tato'laliajwapon jiw, pax Dios sʉapich, jaxotse pax Dios Jesús chaxduch Espíritu Santo. Me-ama chajia jʉmduch, jatis japox Jesús. Do jawʉx, Jesús to'ak Espíritu Santo xanalxotsik, xanal tajmatpʉatanxotaliajwa. Xamal amxot taenampox, jʉmtaenampoxbej, japox Espíritu Santo pijax. 34 Jesús bʉ'fos wʉt athʉ poxase, David tae-el, japon chajia wʉajna tʉp xot. Pe David jʉm-aech, Dios pijaxtat matabijt xoton Dios jʉm-aechpox Jesúsliajwa:
‘Dios jʉm-aech tajpaklokolan Cristoliajwa: “¡Ekde tajpoklalel jiw tato'laliajwam, xan sʉapich!
35 Ekam wʉt, xan malechaxaelen nadaelmajiw. Xan malechax wʉt nadaelmajiw, japi jiw xam naexasisfʉlaxael, tato'lam wʉt” —aech Dios Cristoliajwa’ —aech David, chajia jʉm-aech wʉt.
36 “Tajjiw, xan nejxasinkax xamal chiekal matabijaliajwam ampox. Xamal kematamatlam Jesús tʉpaliajwa cruztat. Pepon, amwʉtjel, Dios wʉlduws paklokolan. Wʉlduwsbejpon Cristo, Dios to'aspon xatis nakbʉ'weliajwa” —aech Pedro Judea tʉajnʉpijiwliajwa.
37 Thiatapati jʉmtaen wʉti Pedro jʉm-aechpox, japi xabich nejchaemil. Samata, Pedro wʉajnachaemtas, asew apóstoles sʉapichbej:
—Takoew, ¿machiyaxaelenkat xanal tajbabijaxan ispoxanliajwa? —aechi Pedroliajwa.
38 Pedro jʉmnot wʉt, jʉm-aechon Judea tʉajnʉpijiwliajwa:
—¡Kofim babijaxan isampoxan! ¡Isde Dios nejxasinkpoxan! Xamal kaenanʉla ja-am wʉt, Dios beltaeyaxael babijaxan isampoxanliajwa. Ja-aech wʉt, bautisaxaelam Jesucristo pijaxtat, chiekal naexasitam xot. Ja-aech wʉt, Dios to'axoek Espíritu Santo xamal nejmatpʉatanxotaliajwasik. 39 Dios chajia jʉmdut Espíritu Santo to'aliajwasik xamal nejmatpʉatanxotaliajwa, naxixotaliajwabej, asatʉajnʉchanpijiwliajwabej. Dios makanochpi, puexa japi jiw Dios pejjiwaxael. Espíritu Santo japi pejmatpʉatanxotaxael —aech Pedro Judea tʉajnʉpijiwliajwa.
40 Pedro xabich naksiya wʉt japiliajwa, chiekal naewʉajanbejpon. Naewʉajan wʉt, jʉm-aechon:
—¡Xamal nadiajim jiw babejchowxot napelsasamatam, japi sʉapich! —aech Pedro.
41 Do jawʉt, japi jiw naexasiti Pedro jʉm-aechpox. Japi jiw bautisasbej. Japamatkoi xabich jiw naexasit Jesucristo pejwʉajan. Japi jiw, me-ama tres mil. 42 Japi puexa chiekal naexasisfʉl apóstoles naewʉajanpoxan. Pejewpi kajachawaeti kaes wewe'paspiliajwa. Do jawʉt, japi puexa chiekal duillisi. Natamejafʉli kaeyaxtat, Dios kawʉajnaliajwa wʉt, xaeliajwa wʉtbejpi.
Ma-aechpox jiw, matxoela naexasiti Jesucristo pejwʉajan
43 Apóstoles Dios pijaxtat xabich koechaxan isfʉl. Japoxan taen wʉt, puexa jiw xabich nejchaxoelanuil. 44 Naexasiti Jesucristo pejwʉajan chiekal kaenejchaxoelaxpi. Samata, chiekal duili. Japi pejew wʉt, nakaewa nakewawaeti. Me-ama kaenanʉla puexa pejewkola wʉt, ja-aechi pejewliajwa. 45 Jesús pejwʉajan naexasiti mowapi pejewkola kajachawaesliajwa asew jiw, xabich kejilpi. Pejsat wʉt, o, pejew wʉt, mowapi. Moch wʉt, japaplatatat kajachawaeti kejila. 46 Pomatkoicha Dios pejtemplobatat natameja naexasiti Jesucristo pejwʉajan. Japi nakaewa natadʉt xaeliajwa pejbachantat. Pomatkoicha ja-aech naexasiti Jesús pejwʉajan, xabich nejchachaemil xoti. Nejchaxoela-eli asax. 47 Pomatkoicha Dios kawʉajan wʉt, jʉm-aechi: “Xam xabich pachaemam” —aechi Diosliajwa. Puexa paklowaxpijiw, asew jiw sʉapich, wʉlnaksiyas wʉt Jesucristo pejwʉajan naexasiti, wʉlnaksiyaspi chimiajamechantat. Kaematkoisfʉl, asew jiw, jaxoti, naexasit Jesucristo pejwʉajan Dios bʉ'weliajwas. Japibej kofa babijaxan ispoxan. Do jawʉx, japibej naknatameja, asew Jesucristo pejwʉajan naexasiti sʉapich.