14
Pablo, Bernabé sʉapich, Iconio paklowaxxotpox
Pablo, Bernabé sʉapich, Iconio paklowaxxot pat wʉt, lowpi judíos naewʉajnabaxot, me-ama japi pejkabʉan. Do jaxo, Jesucristo pejwʉajan chiekal naewʉajanlisi. Chiekal naewʉajan xoti, xabich judíos naexasit. Xabich judíos-elibej naexasit. Asew judíos, naexasi-eli Jesucristo pejwʉajan, asaxan jʉm-aechi Jesucristo pejwʉajan naexasitiliajwa, japi judíos-eli ʉlataeliajwas. Samata, Pablo, Bernabé sʉapich, pin-iamatkoiyan duil japapaklowaxxot. Pejlewla-eli naewʉajan wʉt Jesucristo pejwʉajan, matabija xoti Dios chalaspox. Pablo, Bernabé sʉapich, naewʉajan Dios puexa jiw nejxasinkpox. Puexa jiw chiekal matabija japi jʉm-aechpoxan diachwʉajnakolax, japi koechaxan is xotbej Dios pijaxtat. Japapaklowaxpijiw kolenejchaxoelax. Asew japixot kaenejchaxoelax judíos jʉm-aechpoxliajwa. Asewlax japixot kaenejchaxoelax Pablo, Bernabé sʉapich, jʉm-aechpoxliajwa. Do jawʉt, kaesʉapich judíos, judíos-elibej, kaenejchaxoelax, paklochow sʉapich, ia'tat dadaepliajwapi Pablo, Bernabé sʉapich, matkaejabaliajwas. 6-7 Pablo, Bernabé sʉapich, chapaeis japox isaxaespox japiliajwa. Samata, Pablo, Bernabé sʉapich, dʉkp Licaonia tʉajnʉlelde, Listra paklowax poxade, Derbe paklowax poxadebej. Japapaklowaxan, moxxot asatʉajnʉchanbej, japi mathʉnalap naewʉajnaliajwa chimiawʉajan, Jesucristo pejwʉajan.
Pablo ia'tat dadapspox Listra paklowaxxot
Listra paklowaxxot aton nabejkan, laejaxilon, ek. Chinax laeja-elon, nabejkax chanlaelt xot. Japon naewesfʉl Pablo naewʉajanpoxan. Pablo chiekal natachaemt wʉt nabejkanliajwa, jawʉt Pablo matabijt nabejkan chiekal xanaboejtpox Dios boejthʉlaliajwaspon. 10 Samata, Pablo pinjametat jʉm-aech:
—¡Nande! —aechon nabejkanliajwa.
Jawʉt nabejkan matnoch nancha wʉt, diawjalapon. Do jawʉt, tʉadutlison laejaliajwa. 11 Jiw taen wʉt Pablo ispox, Licaonia tʉajnʉpijiw tʉaduti nejlasax. Nejlat wʉt, jʉm-aechi:
—¡Kolenje dioses pat xatisxot! ¡Japi jiw kabʉan-aech! —aechi.
12 Japi jiw jʉm-aech Bernabéliajwa: “Ampon dios, pawʉl Zeus” —aechi. Jʉm-aechbejpi Pabloliajwa: “Ampon dios, pawʉl Hermes” —aechi, Pablo kaes xabich naksiyamaenk xot. 13 Japapaklowax tathoetlel Zeus pejtemploba ek. Japi pejdios pawʉl Zeus. Zeus pejsacerdote kaemʉt tor bʉ'pat Pabloliajwa, Bernabéliajwabej, japapaklowax laleyaxot. Tor wʉxamasajiach naetalan, xakoeyasi. Japon sacerdote, jiw sʉapich, japi tor xʉa'asasiapi ofrenda isliajwapi Pabloliajwa, Bernabéliajwabej. 14 Pablo, Bernabé sʉapich, japox taen wʉt, we-isaxaesox, jawʉt pejnaxoe thialbapi, nejwesla xot we-isaxaespoxliajwa. Jawʉt fʉlaechlisi jiw natameja poxade. Jiwtutat wʉt, Pablo pinjametat wʉt, jʉm-aechon:
15 —¿Ma-aech xotkat xamal japox isaxaelam xanalliajwa? ¡Xanal dios-enil! ¡Xanal jiwankal! Me-ama xamal, ja-an. Xanal fʉlaenx xamal naewʉajnaliajwan chimiawʉajan, Jesucristo pejwʉajan, kofaliajwambej isampoxan, xabich chaemil xot. ¡Kofim babijaxan isampoxan! Dios, athʉxotse dukpon, ¡japon pejtato'lax naexasisfʉlde! Dios is thatbaxo, that, marbej. Isbejpon puexa taenspi thatbaxoxotse, thatlel, marxotbej. 16 Chajia wajwʉajna Dios tapaei puexa jiw isliajwa pajut nejxasinkpoxan. 17 Dios isfʉl pachaempoxan puexa jiwliajwa. Jasox Dios isfʉl, jiw pajut chiekal matabijaliajwa, ma-aech Dios. Dios to'a iam thilnaliajwa, wajnaxaeyaxan mʉthaspi chiekal nakweti'sfʉlaliajwa. Jasoxtat Dios nakchaxduw naxaeyaxan chawʉlanejchachaemlaliajwas —aech Pablo sacerdoteliajwa, jiwliajwabej.
18 Pablo jʉm-aechpox japi jʉmtaen wʉt, nakiowa tor xʉa'asasiapi ofrenda isliajwas Pabloliajwa, Bernabéliajwabej. Chinlejchkolaxtat japox is-eli.
19 Jawʉx judíos, Antioquía paklowaxpijiw, Iconio paklowaxpijiwbej, pa'an. Japi asaxan jʉm-aech japapaklowaxpijiwliajwa ʉlataeliajwas Pablo, Bernabé sʉapich. Ʉlataens wʉt, Pablo ia'tat dadaps. Dadaps wʉt, taenlisipon. Me-ama tʉp wʉt, ja-aechon. Samata, Pablo jolkas paklowax tathoetlel. 20 Pablo okxot masajiat Jesucristo pejwʉajan naexasiti. Do jawʉt, Pablo nant. Jawʉtbej, pejme paklowax lowpon. Kandiawa wʉt, fʉlaechon, Bernabé sʉapich, Derbe paklowax poxade.
21 Derbe paklowaxxot Pablo, Bernabé sʉapich, naewʉajan chimiawʉajan, Jesucristo pejwʉajan. Jaxot xabich jiw naexasit Jesucristo pejwʉajan. Pablo, Bernabé sʉapich, pejme pa'an Listra paklowaxxot. Pejme pa'anbejpi Iconio paklowaxxot, Antioquía paklowaxxotbej. 22 Japapaklowaxanxot Pablo, Bernabé sʉapich, pejme naewʉajan. Samata, Jesucristo pejwʉajan naexasiti xabich kaes pejme Dios xanaboejapi. Pablo, Bernabé sʉapich, jʉm-aech: “¡Naexasisfʉlde Jesucristo pejwʉajan! Diachwʉajnakolax xatis xabich nabijasaxaes ampathatat. Do japoxwʉx, pomatkoicha duilafʉlaxaes Diosxotse” —aech Pablo, Bernabé sʉapich. 23 Japapaklowaxanxot Pablo, Bernabé sʉapich, poejiw makanoti, japi poejiw wʉlduiliajwas ancianosliajwa, japi ancianos tataeflaliajwa naexasiti Jesucristo pejwʉajan. Ancianos makanoch wʉt, jawʉt puexa jiw naxae-el Dios piach kawʉajnaliajwa kajachawaesfʉlaliajwas ancianos. Dios kawʉajnax bʉxtoet wʉt, Pablo, Bernabé sʉapich, jʉm-aech ancianosliajwa: “Dios xamal kajachawaesfʉlaxael, achan xamal xanaboejampon” —aech Pablo, Bernabé sʉapich.
Pablo, Bernabé sʉapich, kaxa nawechpox Siria tʉajnʉlelde, Antioquía paklowax poxade
24 Pablo, Bernabé sʉapich, Pisidia tʉajnʉ xena wʉt, pa'api Panfilia tʉajnʉxot. 25 Jaxotde, Perge paklowaxxot, japapaklowaxpijiw naewʉajanpi Jesucristo pejwʉajan. Do jawʉx, fʉlaechi Atalia paklowax poxade. 26 Atalia paklowaxxot wʉt, Pablo, Bernabé sʉapich, barkam jul Antioquía paklowax naweliajwa poxaliajwade, toet xotlisi nanʉamtox Diosliajwa. Majt tʉadusliajwa wʉt jiw naewʉajnaliajwa, nakolapi japapaklowaxxot, Antioquía paklowaxxot, Siria tʉajnʉlel. Japamatkoi Pablo, Bernabé sʉapich, nakolaliajwa wʉt, Jesús pejwʉajan naexasiti, japi Dios kawʉajan Pabloliajwa, Bernabéliajwabej, japi kajachawaesfʉlaliajwas Dios, jiw naewʉajnalap wʉti. 27 Do jawʉt, Pablo, Bernabé sʉapich, chapati Seleucia paklowaxxot. Do jawʉx, japi pat Antioquía paklowaxxot. Jaxotde natamejapi puexa naexasiti Jesucristo pejwʉajan. Jawʉt Pablo, Bernabé sʉapich, chapaei puexa Dios ispox japiliajwa. Chapaeibejpi Dios tapaeipox judíos-eli naexasisliajwa Jesucristo pejwʉajan. 28 Pablo, Bernabé sʉapich, jaxot duili pin-iamatkoiyan, Jesucristo pejwʉajan naexasitixot.