17
Pablo, Silas sʉapich, jalwekspox jaelaliajwas Tesalónica paklowaxxot
Pablo, Silas sʉapich, fʉlaech wʉt, xenapi Anfípolis paklowax, Apolonia paklowaxbej. Dolisi, patlisi Tesalónica paklowaxxot. Jaxot judíos naewʉajnaba ek. Napatamatkoi wʉt, Pablo fʉlaech judíos naewʉajnaba poxade, japon japox pejkabʉan xot. Jaxotde Pablo natameja, napatamatkoi wʉt. Jasox ja-aech Pablo, tres veces napatamatkoi wʉt. Jaxotde Pablo judíos naewʉajan wʉt, wʉajnachaemtas wʉtbej, Pablo chiekal jʉmnot Dios pejjamechan, chajia lelspox, jʉm-aech wʉt, jʉm-aechpoxantat. Jʉm-aechbejpon:
—Dios pejjamechan, chajia lelspox, jʉm-aech wʉt, jʉm-aechox: “Cristo, Dios to'aspon puexa jiw bʉ'weliajwa, japon majt nabijasaxael. Tʉpaxaelbejpon. Do jawʉx, Dios mat-esaxaeson pejme dukaliajwa” —aechox. Japox chajia jʉm-aechox, patlisox. Xamal naewʉajnaxpox Jesúsliajwa, japonlap Cristo, Dios to'aspon puexa jiw bʉ'weliajwa —aech Pablo, naewʉajan wʉt.
Asew judíos, jaxoti, naexasiti Pablo naewʉajanpox. Do jawʉt, japi kaemʉtlisi, Pablo, Silas sʉapich. Xabich asew, naksiyapi griegojame, Dios naexasiti, japibej naexasit Pablo naewʉajanpox Jesucristoliajwa. Xabich watho', jiw matabijaspi, japibej naexasit Pablo naewʉajanpox. Ja-aech wʉt, asew judíos, japi naexasis-elpi Jesucristo pejwʉajan, xabich nusasiowal. Samata, tamejapi asew babejchow, japapaklowaxplazaxot nanʉamti. Japi sʉapich, xabich nejlasfʉl. Japapaklowaxpijiw xabich nejtasalas japi nejlasfʉlpoxantat. Jasón pejbafafa xabich pi'la wʉt, asew japixot low japaba. Japi jalwek Pablo, Silas sʉapich, woeyaliajwas jiw natamejaxot. Faena-el wʉti Pablo, Silas sʉapich, ja-aech wʉt, japi jaelt Jasón, asewbej, naexasiti Jesucristo pejwʉajan. Jaelas wʉt, jolkas paklochow poxade. Babejchow nejla'bala wʉt, jʉm-aechi, bʉ'pach wʉti paklochow pejwʉajnalel:
—Pablo, Silas sʉapich, japi pijaxtat, puexa paklowaxanpijiw nakaewa na-ʉlataen. Amwʉtjel ampalel fʉlaeni. Japi pat wʉt, Jasón chiekal bʉ'kʉlt pejbatat. Puexa japi jiw naexasis-el wajrey, Roma tʉajnʉpijin, tato'alpox. Japi jʉm-aech: ‘Asan wajrey. Pawʉlpon Jesús’ —aech japi —aech babejchow, bʉxlajat wʉti Pablo, Silas sʉapich, paklochow pejwʉajnalel.
Japox jʉmtaen wʉti, puexa japi jiw, paklochowbej, xabich palalapi naexasitiliajwa Jesucristo pejwʉajan. Do jawʉt, Jasón to'as multa mosax paklochowxot. Asew sʉapich, naexasiti Jesucristo pejwʉajan, japi mot wʉtbej multa paklochowxot, paklowchow jʉm-aech: “Ampi plata xamal pejme wewoeyaxaelen, Pablo, Silas sʉapich, chijia wʉt ampapaklowaxxot” —aech paklochow. Do jawʉt, kofaslisi.
Pablo, Silas sʉapich, patpox Berea paklowaxxot
10 Jasón, asew sʉapich, kofas wʉt, do madoi wʉt, naexasiti Jesucristo pejwʉajan to'api Pablo, Silas sʉapich, Berea paklowax poxaliajwade. Berea paklowaxxot pa'a wʉt, fʉlaechi judíos naewʉajnaba poxade. 11 Judíos, Berea paklowaxpijiw, kaes pejme pachaempi. Me-ama judíos, Tesalónica paklowaxpijiw, jachi-eli. Pablo naewʉajan wʉt Jesús pejwʉajan, japi chiekal naewet. Berea paklowaxpijiw pomatkoicha estudia Dios pejjamechan, chajia lelspox, chiekal matabijaliajwa, Pablo, Silas sʉapich, naewʉajanpoxan, diachwʉajnakolax wʉt, o, ja-el wʉt. 12 Samata, xabich judíos naexasit Jesucristo pejwʉajan. Xabich griegosbej naexasiti Jesucristo pejwʉajan. Griegos paklochowbej naexasiti Jesús pejwʉajan. 13 Asew judíos, Tesalónica paklowaxpijiw, japox wʉltaen wʉt, Pablo Jesús pejwʉajan naewʉajanpox Berea paklowaxxot, japibej fʉlaen Berea paklowax poxadin. Berea paklowax pa'an wʉti, xabich nejlasfʉli. Japapaklowaxpijiw xabich nejtasalas. 14 Naexasiti Jesucristo pejwʉajan, jʉm-aechi Pabloliajwa: “¡Xam amxot kamta nakolde! ¡Marlel fʉlaemch!” —aechi. Pe Silas, Timoteo sʉapich, nakiowa namafʉki Berea paklowaxxot. 15 Pablo fʉlaech wʉt marlel, asew japixot fʉlchalaspon Atenas paklowax poxaliajwade. Pablo jaxotde pa'a wʉt, bʉxxato'apon Silas, Timoteoliajwabej. Jʉm-aechon, bʉxxato'a wʉt: “Xamal kolenam xajʉpam wʉt fʉlaeliajwam, ¡xabʉa'din xan nafaenaliajwam Atenas paklowaxxot!” —aech Pablo, bʉxxato'a wʉt. Do jawʉt, Pablo fʉlchalapi, pejme kaxa nawen.
Pablo naewʉajanpox Atenas paklowaxpijiw
16 Pablo wʉajnawet wʉt Silas, Timoteobej, mathʉnpon Atenas paklowax. Pablo taen japapaklowaxxot xabich ídolos nuilpox. Pablo japoxan taen wʉt, xabich nejxaejwaspon. 17 Samata, Pablo, nakaejudíos sʉapich, nabʉ'nalot Jesucristo pejwʉajanliajwa, judíos naewʉajnabatat wʉton. Ja-aechbejpon judíos-eliliajwa, Dios naexasiti. Kaematkoisfʉl papati plazaxot, japi sʉapichbej, Pablo nabʉ'nalot Jesucristo pejwʉajanliajwa. 18 Do jawʉx, asew Pablo faens. Japi epicúreos. Japi naexasit Epicuras naewʉajanpox. Asewbej Pablo faens. Japi estoicos. Japi naexasit Zeno naewʉajanpox. Japi epicúreosxot, estoicosxotbej, japi jʉm-aech babejjamechan Pabloliajwa. Jʉm-aechi:
—Ampon aton, matabijsna-el wʉt, ¿achaxankaton naksiya? —na-aechi nakaewa Pabloliajwa.
Asew nakaewa najʉm-aechbej Pabloliajwa:
—Japon naewʉajan asatʉajnʉpijiw pejdiosesliajwa —na-aechi nakaewaliajwa.
Jasoxtat japi, Pablo sʉapich, nabʉ'nalot, naewʉajan xoton chimiawʉajan, Jesucristo pejwʉajan, jiw tʉpi pejme mat-eyaxaespoxliajwabej. 19 Do jawʉt, japi Pablo bʉ'fol pachaempoxtat paklochow natameja poxade, pawʉlxot Areópago. Jaxotde bʉ'pa'as wʉt, japi jʉm-aech:
—¡Najʉm-amde pajelnaewʉajnax, xam jiw naewʉajnamwʉajan! 20 Xam naewʉajnam asawʉajan, xanal matabija-enilwʉajan. Pe xanal chiekal matabijasian, achax chiyaxael xam jiw naewʉajnampoxan —aechi Pabloliajwa.
21 Puexa Atenas paklowaxpijiw, asew jiwbej, japi asatʉajnʉchanpijiw jaxot duili, japi pajelnaewʉajnax xabich nejxasink jʉmch naewesliajwa, naksiyaliajwabej.
22 Do jawʉt, Pablo nant japi pejwʉajnalel Areópagoxot. Jawʉt jʉm-aechon: “Atenas paklowaxpijwam, xan matabijtax xabich nejchaxoelampox nejdiosesliajwa. 23 Xan taenx xabich maenkpoxan, xamal natamejlamxot, nejdioses kawʉajnaliajwam. Taenxbej kae-altar. Japa-altarleltat lelspox taenxbej. Japox jʉm-aech: ‘Ampa-altar, dios matabija-esalpon pej-altar’ —aech lelspox. Japadios xamal najut matabija-emilbej, kawʉajnam wʉt. Japadiosliajwa ma amwʉt xamal jʉmchiyaxaelen chiekal matabijaliajwam” —aech Pablo Areópagoxot.
24 Pablo pejme jʉm-aech: “Dios is ampathat. Ampathatat taenspoxan, japoxan Dios ispoxan. Tato'albejpon japonxotse, ampathatatbej. Samata, Dios duka-el poejiw isbatat. 25 Dios chinax asax wewe'pa-esal asan aton we-isliajwas. Japon pijaxtat puexa xatis chiekal duilafʉlas. Puexa nakwewe'ppoxan nakchaxduwbejpon” —aech Pablo.
26 Pablo pejme jʉm-aech: “Dios majt kaen aton is. Do baxael, japon pamojiw pothata xajʉp, amwʉtjel xabichaliajwa nejmachjiw. Dios chajia nejchaxoel, amxot kaenanʉla, pejmʉtan sʉapich, duilaxael jiw. Nejchaxoelbejpon, maswʉt tʉpaxaeli. 27 Dios jasox is jiw wʉlwekaliajwaspon, jiw naexasisliajwasbejpon. Diachwʉajnakolax kaenanʉla xatisxot Dios atʉaja-el. 28 Dios pijaxtat duils. Nanʉamtasbej. Nabistasbej. Asew nejwʉajnapijiwxot chajia lel wʉt, jʉm-aechi: ‘Xatis Dios paxis’ —aechi. 29 Dios paxis xot, nejchaxoes wʉt, nejchaxoelaxisal: ‘Dios, me-ama ídolos, jiw pajut ispoxan orotat, platatatbej, ia'tatbej’ —chiyaxisal. Jiw japoxan is pejnejchaxoelaxantat. 30 Dios kastika-el nejwʉajnapijiw, isfʉl wʉt babijaxan, matabija-el xotfʉki Dios. Pe amwʉtjel, Dios to'a pothatapijiw jiw kofaliajwa babijaxan isfʉlpoxan, naexasisfʉlaliajwapi Dios tato'alpoxan. 31 Dios chajia kaematkoi mark jʉmchiliajwapon ampathatpijiw pejbʉ'wʉajanpoxliajwa. Dios markamatkoi pat wʉt, Dios makafichpon, japon jʉmchiyaxael jiw pachaempi Diosliajwa, o, jiw chaemili Diosliajwa. Jesús tʉp wʉt cruztat, Dios mat-echpon pejme dukaliajwa. Samata, xatis chiekal matabijas, Jesús diachwʉajnakolax Dios makafich japon jʉmchiliajwa, masi jiw pejbʉ'wʉajan ampathatxot” —aech Pablo.
32 Atenas paklowaxpijiw japox jʉmtaen wʉt, jiw tʉpi mat-eyaxaespox pejme duilaliajwa, asew japixot bʉ'wʉajanpaeipi Pablo japoxliajwa. Asew japixot jʉm-aech Pabloliajwa:
—Amwʉtjel xanal najʉm-ampox, asamatkoi pejme najʉmchiyaxaelam xanal kaes naewesliajwan —aech asew Pabloliajwa.
33 Do jawʉt, Pablo bʉxtoet wʉt, nakolton japi natamejaxot. 34 Asew japixot nakfoli Pablo. Japi naexasiti Jesucristo pejwʉajan. Kaen japixot pawʉl Dionisio. Japon Areópagomʉtpijin. Kaeow pawʉl Dámaris. Japowbej naexasit Jesucristo pejwʉajan. Asew jaxotpi, japi naexasitbej Jesucristo pejwʉajan.