28
Pablo Malta tanaetxotpox
Xanal puexa chiekal wiax wʉt, jawʉt matabijtax japatanaet pawʉlpox Malta. Malta tanaetpijiw chiekal pachaempi xanalliajwa. Do jawʉt, xabich iam thilan xot, xabich thʉnk. Samata, jaxot pinajit itfoti. Xanal natadʉti jit naksu'chalakaliajwan. Pablo i not wʉt jit it-owaliajwa, jawʉt jom, paxaechan, nakolcha jit tʉajaxtat. Do jawʉt, jom kelaliklas wʉt, Pablo kexadukson. Malta tanaetpijiw japox taen wʉt, nakaewa najʉm-aechi: “Ampon aton jiw baen. Diachwʉajnakolax marxot wiapon. Pelax wajdios kaes tapaeyaxisal laejaliajwapon. Samata, jom laliklison tʉpaliajwa” —aechi nakaewa Malta tanaetpijiw.
Do jawʉt, Pablo kelʉla wʉt, jom jopdik jitadik. Pe Pablo kelaliklas wʉt jom, ma-aechon asbʉan jʉmch chiekal. Me-ama jom kelalika-esal wʉt, ja-aech Pablo. Puexa jiw, Malta tanaetpijiw, wʉajnawet Pablo kepʉthlax. O, el wʉt, chalechkal patʉpan jʉwlaxaelpox. Japox piach wʉajnawetox chinax jachi-el wʉt, japi jiw asax nejchaxoel Pabloliajwa. Nakaewa najʉm-aechi: “Pablo, bej diosbej” —na-aechi nakaewa.
Malta tanaetpijiw tato'lan, pawʉl Publio. Xanal jit su'chalakaxxot, jaxot mox Publio pejtʉajnʉ. Samata, Publio pejbaxotan wʉt, xanal chiekal nabʉ'kʉlapon. Jaxot tres matkoi xanal chiekal duilx. Jawʉt, Publio pejbaxotan wʉt, Publio pax camatat ok, xabich bʉ'tʉajnik xoton. Woejxaenkbejpon. Pablo fʉlaech Publio pax taeliajwa, japon bʉ'xaeyan. Pablo pat wʉt Publio paxxot, Pablo Dios kawʉajan bʉ'xaeyanliajwa. Dios kawʉajnax bʉxtoet wʉt, Pablo ke-ot bʉ'xaeyan pejbʉ'tat. Jawʉt Publio pax chiekal boejthʉls waxae. Pablo wʉltaens wʉt, jawʉt asew bʉ'xaeya, japatanaetpijiw, fʉlaeni Pablo poxadin. Japibej chiekal boejthʉls. 10 Japi, Malta tanaetpijiw, xanal xabich nakajachawaet. Do jawʉx, baxael, japatanaetxot tres juimtje wʉt, xanal barkam pejme julx chijiyaliajwan wʉt, nachaxduwpi puexa nawewe'ppoxanliajwan, chafolx wʉt.
Pablo Roma paklowax patpox
11 Xanal Malta tanaetxotan wʉt, iama chatoepx, tres juimtje wʉt. Do jawʉx, barkam julx. Japabarkam jaxot iama chatoepbej, fʉlaenpox Alejandría paklowaxxot. Japabarkam-oeflel nows koloeyax ael-isaspoxan. Japoxan, me-ama dioses. Kaeyax pawʉl Cástor. Asax pawʉl Pólux. 12 Japabarkamtat xanal chafolx. Chapatx Siracusa paklowaxxot, Sicilia tanaetxot. Japapaklowaxxotan tres matkoiliajwa. 13 Do jawʉx, jaxot chijian wʉt, pamakakal chafolx marxot. Regio paklowax chapatx. Do jaxot pejme chijian. Kandiawa wʉt, wʉchakal pasfʉl wikax. Pejme jakandiawa wʉt, chapatx Puteoli paklowaxxot. 14 Japapaklowaxxot xanal faekx Jesucristo pejwʉajan naexasiti. Japi natadʉt kaesemana duilaliajwan japi pejbachanxot. Do jawʉx, pʉtlel folx Roma paklowax pasliajwan. 15 Roma paklowaxpijiw, naexasiti Jesucristo pejwʉajan, chajia jʉmtaeni xanal pasaxaelenpox Roma paklowaxxot. Samata, asew japixot wʉajna nabʉ'kakʉlan Foro de Apio paklowaxxot. Asew japixot wʉajna nabʉ'kakʉlan Tres Tabernas paklowaxxot. Pablo japi taen wʉt, xabich nejchachaemil. Samata, gracias-aechon Diosliajwa. 16 Patx wʉt Roma paklowaxxot, Pablo jiw jebatat je-esal. Pejlel dukax to'as. Kaen soldawan asbʉan jʉmch wesfʉlas, Pablo najaet wʉt, wesamata.
Pablo naewʉajanpox Jesucristo pejwʉajan Roma paklowaxxot
17 Xanal Roma paklowax patx wʉt, tres matkoi xent wʉt, Pablo wʉllala fʉlaeliajwadin judíospaklochow, Roma paklowaxxot duili. Pat wʉti, natameja wʉtbejpi, Pablo jʉm-aech:
—Takoew, xan chinax babijax is-enil judíosliajwa. Wajwʉajnapijiw pejkabʉananpoxliajwabej, japoxliajwa xan babijax is-enil. Jasox is-enil wʉt, Jerusalén paklowaxxotx wʉt, judíos najaelt. Najaelt wʉt, nawiati Roma tʉajnʉpijiwpaklochowtat natasalaliajwa. 18 Roma tʉajnʉpijiwpaklochow nawʉajnachaemt wʉt, natapaesia xan nakolsliajwan jiw jebaxot, faena-el xot xan nakastikaliajwa, naboesaliajwabejpi. 19 Judíos nejwesla Roma tʉajnʉpijiwpaklochow xan nakolsax natapaeliajwa jiw jebaxot. Samata, xan kawʉajnax nato'aliajwa Roma tʉajnʉpijiw tato'lan poxade, japon pejwʉajnalel judíos xan natasalaliajwa. Pe xan ajil tasalaliajwan judíos pejbʉ'wʉajanpoxliajwa. 20 Samata, xamal wʉllalax chiekal nataeliajwam, nospaeliajwasbej. Puexa xatis judíos wʉajnawech, pawʉlpon Mesías, xan japon naexasitx. Samata, nataenam cadenamʉatat, namʉaxwasixawaesaxtat —aech Pablo.
21 Japi jʉmtaen wʉt Pablo jʉm-aechpox, jawʉt jʉm-aechi:
—Judea tʉajnʉpijiw xanal chinax carta naxto'a-el xamliajwa. Asew judíos, Jerusalén paklowaxpijiw, pa'ani, japibej chinax nachapae-el babejwʉajan xamliajwa. 22 Pe xanal chiekal jʉmtaesian matabijaliajwan xam nejchaxoelampox. Xanal wʉltaenx pajelwʉajan, Jesucristo pejwʉajan, naexasitampox, asew potʉajnʉchapijiw jʉm-aech wʉt: ‘Japox diachwʉajnakolaxa-el’ —aech wʉti —aech judíos, Roma paklowaxpijiw, jʉmnot wʉti Pablo.
23 Do jawʉt, japi kaematkoi mark pejme natamejaliajwa. Japamatkoi pat wʉt, xabich judíos pat kandiawasapkolaxtat natamejaliajwa Pablo dukxot. Do jawʉt, Pablo tʉadut naksiyaliajwa Dios puexa pejjiw tato'laxaelpox. Naewʉajanbejpon Moisés chajia lelpox jʉm-aechpox Jesúsliajwa. Profetas chajia lelox naewʉajanbejpon jʉm-aechpox Jesúsliajwa. Pablo jasoxtat naewʉajan, japibej naexasisliajwa Jesucristo pejwʉajan. Tuila wʉt, Pablo bʉxkoft naewʉajanpox. 24 Asew japixot naexasit Pablo jʉm-aechpox. Asewlax japixot naexasis-el. 25 Asew japixot kaenejchaxoelaxa-el xot, nakolasiapi jaxot. Nakola-el wʉtfʉk, Pablo jʉm-aech:
—Profeta Isaías chajia jʉm-aechpox Espíritu Santo pijaxtat wajwʉajnapijiwliajwa, diachwʉajnakolax chajia jʉm-aechon:
26 ‘¡Xabʉa'de! ¡Jʉm-amde puexa judíos: “Xamal naewesfʉlaxaelam naewʉajanaxpoxan. Pe chiekal jʉmmatabijaximil xan jʉm-anpoxan. Taeflaxaelambej xan itpaeyaxaelenpoxan. Pe nakiowa, japoxanliajwa jʉmmatabijaximil.
27 Xamal matnaetinkam, nejwesla xot jʉmmatabijaliajwam. Naewes-emil chiekal jʉmmatabijaliajwam. Matsekaxaelam tae-elaliajwam, matabijasamatambej. Jachiyaxaelam wʉt, kofaximil babijaxan isfʉlampoxan. Naexasisaximilbej Dios. Samata, Dios xamal bʉ'weyaxil” —amde judíos!’ —aech profeta Isaías, chajia jʉm-aech wʉt wajwʉajnapijiwliajwa.
28 ¡Xamal chiekal matabijam ampox! Xanal naewʉajnaxaelen chimiawʉajan Jesucristo pejwʉajan judíos-eli. Japi chiekal naewesaxael. Ja-aech wʉt, Dios bʉ'weyaxaes japi babijaxan ispoxanliajwa —aech Pablo judíosliajwa, duili Roma paklowaxxot.
29 [Do jawʉt, Pablo japox bʉxtoet wʉt, judíos nawia pejbachan poxade. Fol wʉti, japoxliajwa nakaewa nabʉnlosfʉli.]
30 Roma paklowaxxot Pablo duk kolewaechje arriendabatat. Japabatat Pablo chiekal bʉ'kʉlafʉl fʉlaeni japon taeliajwas. 31 Pablo pejlewla-el, jiw naewʉajan wʉt. Jiw naewʉajnafʉlon Dios puexa pejjiw tato'laxaelpox. Naewʉajnafʉlbejpon paklon Jesucristo pejwʉajan. Chinax kaen aton jaxot bʉxfias-esal, Pablo naewʉajnafʉl wʉt jiw.