4
Xamal paklochwam, ¡xamal chiekal pachaemde nej-esclavosliajwa! Me-ama Dios nejxasink, ¡ja-amsfʉlde japiliajwa! ¡Xabich nabej tato'le' nej-esclavos xabich nabichliajwa bichaxan! ¡Chiekal nejchaxoelde! Xamalbej nejpaklon athʉxotse.
Pablo to'apox Colosas paklowaxpijiw, japi Dios kawʉajnaliajwa japonliajwa
¡Xamal Dios kawʉajnafʉlde! ¡Gracias-amsfʉldebej Diosliajwa, kawʉajnam wʉt! ¡Xanalliajwabej Dios kawʉajande japon xanal natapaeliajwa pejme jiw naewʉajnaliajwan Jesús pejwʉajan, majt jiw matabija-elwʉajan! Japawʉajan naewʉajnax xot, amwʉtjel jiw jebatat asew jiw xan najia. ¡Dios kawʉajande, xan jiw naewʉajnax wʉt chiekal naewʉajnaliajwan, japibej chiekal matabijaliajwa Jesús pejwʉajan!
Xamal Jesús pejwʉajan naexasis-elixotam wʉt, ¡chiekal duilafʉlde! Japixot pachaem wʉt naewʉajnaliajwam Jesús pejwʉajan, ¡naewʉajande! Xamal nospaeyam wʉt, jiw sʉapich, ¡nospaem pachaempoxan jiw chiekal nejchachaemlaliajwa! ¡Matabijimbej chiekal jʉmnosliajwam kaenanʉla japi jiw!
Pablo saludos xato'apox asew jiwliajwa
Wajkoewan Tíquico, xatis nejxasinkaspon, chiekal nabist wajpaklonliajwa, xan sʉapich. Tajwʉajan japon xalaeyaxael xamal chapaeliajwa, pa'a wʉton xamalxot. Samata, japon to'axaelen amwʉt xamal poxade jʉmchiliajwapon, ma-an xanal, amxotan wʉt. Ja-aech wʉt, xamal xabich nejchachaemlaxaelam xanalliajwa. Tíquico fʉlaeyaxael wʉt xamal poxade, wajkoewan Onésimo, xatis xabich nejxasinkaspon, japonbej fʉlaeyaxael xamal poxade. Onésimo majt xamalxoton. Japon chiekal nabistbej wajpaklonliajwa. Kofs-elpon. Japi xamalxot pa'a wʉt, xamal chapaeyaxaelon xanliajwa amxot ja-aechpoxan.
10 Aristarco, japon tajnachalan jiw jebatat, saludos xato'a xamalliajwa. Marcos, Bernabé pakoewan, japonbej saludos xato'a xamalliajwa. Xamal chajia to'ax, Marcos pat wʉt xamalxot chiekal bʉ'kʉlaliajwam. 11 Asan pawʉl Jesús. Japonbej saludos xato'a xamalliajwa. Japon asawʉl Justo. Japi tres poejiw, judíos, naexasiti Jesús pejwʉajan. Puexa judíosxot, japi koew, xan sʉapich, nabist Diosliajwa, asew jiw Dios naexasisliajwa. Samata, xan xabich nejchachaemlax, japi nakajachawaet xot. 12 Epafras majt xamalxoton, japon nabist Jesucristoliajwa. Japonbej saludos xato'a xamalliajwa. Japon xabich Dios kawʉajan nejxanaboejaxan kaes mamnikaliajwa Diosliajwa. Xabich Dios kawʉajanbejpon xamal kajachawaesliajwa isliajwam puexa Dios nejxasinkpoxan. 13 Xan taenx, Epafras xabich nejchaxoel wʉt xamalliajwa, Laodicea paklowaxpijiwliajwabej, Hierápolis paklowaxpijiwliajwabej. 14 Lucas, japon médico, xatis nejxasinkaspon, japonbej saludos xato'a xamalliajwa. Asan, pawʉlpon Demas, japonbej saludos xato'a xamalliajwa.
15 Xan saludos xato'ax naexasiti Jesús pejwʉajan, Laodicea paklowaxpijiwliajwa. Saludos xato'axbej japon Ninfaliajwa. Saludos xato'axbej, japi natamejapi Ninfa pejbaxot, naexasiti Jesús pejwʉajan. 16 Xamal ampox carta xaljoeyax toetam wʉt, ¡xato'im Laodicea paklowaxpijiw poxade, japi naexasiti Jesús pejwʉajan, japibej xaljoeliajwa ampox carta! Asacarta chajia xato'ax Laodicea paklowaxpijiwliajwa. Japox carta japi xato'axaen xamal poxadin. Carta xamal chaxdut wʉti, ¡xamalbej xaljoem japox carta! 17 ¡Arquipo jʉm-amde chiekal toesliajwa Jesucristo to'aspox japon isliajwa!
18 Xan Pablo, tajut lelx xamal saludaliajwan. Xamal Dios kawʉajnam wʉt, ¡nabej nejkiowe' xanliajwabej Dios nawekawʉajnaliajwam, xan jiw jebatataxpoxliajwa! Xanbej Dios kawʉajnax xamalliajwa japon xabich kajachawaesliajwa xamal.