5
Santiago lelpox ampawʉajan naewʉajnaliajwa kimaeya
Xamal kimaenkampim, ¡chiekal naewe'e ampanaewʉajnaxan! ¡Amwʉtjel noem! ¡Noem, asamatkoi xabich nabijasaxaelam xot! Nejew tamejampi toepaxael. Nejew ponan xabich itxaeyaxaesbej. Nejew oro, platabej, asnadut wʉt, japoxan jiw taen wʉt, japi matabijaxael xamal nejew xanbich-emilpox kajachawaesliajwam jiw kijila. Samata, Dios xamal xabich kastikaxael, nejew xabich asbʉan jʉmch tamejam xot najutliajwa. Jiw nabistpi nejew lulanxot, xamal japi mos-emil. Japi chapaei asew jiwxot xamal naekichachajbampox japi jiw. Samata, wajpaklon Dios, xajʉpon puexa isliajwa, japon jʉmtaen nabistpi xamalliajwa jʉm-aechpoxan. Xamal laelpam wʉt, najut isasiampoxan isfʉlam. Samata, xamal, me-ama pak, xabich dalpi wʉt pachaem xʉa'asliajwas, ja-am xamal, mox pawʉajna xot Dios xamal kastikaliajwa. Xamal jiw tasalam, bʉ'wʉajanjilpi. Japi jiw xamal jʉmnos-el wʉt, xamal pabam wʉt, chiekal kijtam japi jiw.
Jesucristo pejme pasaxoekpox ampathat poxasik
Takoew, ¡xamal piach wʉajnawesfʉlde wajpaklon pasaxoekpox! Jiw, pejlulanpi, wʉajnawesfʉl, matxoelapej-iam thilan wʉt pelaliajwa pejlulantat. Do jawʉx, pelapi wʉajnawesfʉl asamatkoi jolaliajwa. Xamalbej kofaximil naexasitampox Jesús pejwʉajan. ¡Piach wʉajnawesfʉlde chalechkal Jesús pejme pasaxoekpox!
Takoew, ¡nabej jʉm-aeche' babejjamechan nakaewaliajwa, asew xamalxotpiliajwa, xamal bʉ'wʉajanjilaliajwam Diosxot! ¡Jasoxan nabej jʉm-aeche'! Mox pawʉajna Dios jʉmchiliajwa kaenanʉla jiw babijaxan ispiliajwa. 10 Takoew, ¡nejchaxoelde profetasliajwa, chajia laelpiliajwa! Japi chiekal Dios xanaboeja, nabijasfʉl wʉt, asew jiw babijaxan is wʉt japiliajwa, japi naewʉajan wʉt Dios bʉxto'aspoxan. Japi nabijatpox malecha-esal. Samata, japi boejtaliat, piach nabijat wʉt. ¡Xamalbej jachiyaxaelam! 11 Jiw nabijasfʉl wʉt asew jiw pijaxtat, nakiowa Dios xanaboejafʉl wʉt, japi jiw nejchachaemil. Xamal wʉltaenambej Job xabich chajia nabijatpox. Ja-aech wʉt, japon nakiowa Dios xanaboejsfʉl. Matabijambej, Job nabijasfʉl wʉt, Dios xabich kajachawaesfʉlas, xabich beltaens xoton.
12 Takoew, xan lelaxaelenpox kaes pejme pachaem xamal chiekal naexasisliajwam. Asew jiwliajwa jʉm-am wʉt, ¡jʉm-amde diachwʉajnakolaxpoxkal! Samata, jʉmduwam wʉt isaxaelampoxan, ¡jʉm-amde jʉmduwampoxkal! ¡Kaes pejme asaxan xamal nabej jʉm-aeche', asew jiw xamal naexasisliajwa jʉmduwampoxan! Samata, ¡nabej jʉm-aeche'bej: “Xan diachwʉajnakolax isaxaelen jʉmdutxpox, Dios najʉmtaen xot” —nabej aeche'! Japox isaxaelam wʉt, ¡kamta chiekal jʉm-amde: “¡Xan diachwʉajnakolax japox isaxaelen!” —amde! Japox jʉm-am wʉt, ¡japox chiekal isde! Japox is-elasiam wʉt, ¡kamta chiekal jʉm-amde: “¡Xan japox isaxinil!” —amde! Ja-am wʉt, Dios xamal kastikaxil, jʉmduwampoxanliajwa.
13 Kaen xamalxot nabijat wʉt, ¡japon pajut Dios nej kawʉajne'! Kaen xamalxot nejchachaemlafʉl wʉtbej, japon jajuw wʉt, jʉmchiyaxael: “Dios, xam xabich pachaemam” —chiyaxaelon. 14 Kaen aton xamalxot bʉ'xaenk wʉt, ¡japon aton asan nej bʉxto'a wʉllalaeliajwapon ancianos, japi naexasiti Jesús pejwʉajan tataefʉlpi! Ancianos pat wʉt, japi ancianos Dios kawʉajnaxael bʉ'xaeyan boejthʉlaliajwas. Ancianos olivosimint bʉ'joelaxaelpibej bʉ'xaeyan, Dios kawʉajan wʉti. 15 Japi ancianos Dios kawʉajan wʉt, nejchaxoelaxaeli: “Ampon, bʉ'xaeyan, diachwʉajnakolax Dios boejthʉlsaxaeson” —aech wʉti, nejchaxoel wʉt, diachwʉajnakolax bʉ'xaeyan boejthʉlaxaes. Dios beltaeyaxaesbejpon majt babijaxan ispoxanliajwa. 16 Samata, japon bʉ'xaeyan babijaxan majt is wʉt, chapaeyaxael ancianos jʉmtaeliajwa japi Dios kawʉajnaliajwa. Ja-aech wʉt, bʉ'xaeyan boejthʉlaxaes bʉ'xaenkpox. Aton, pachaempon Diosliajwa, japon xabich Dios kawʉajan wʉt, Dios kajachawaesaxaeson. 17 Profeta Elías, me-ama xatis wʉt, ja-aechon. Chajiakolaxtat, japon Dios kawʉajan wʉt, xabich kawʉajan iam thilnasamata. Do jawʉx, tres waechan y medio iam thilna-el. 18 Do jawʉx, Elías pejme Dios kawʉajan iam thilnaliajwa. Do ja-aech wʉt, iam thilan. Samata, mʉthapi chiekal naboela.
19 Takoew, xamalxot kaen aton Jesús pejwʉajan naexasitpox koft wʉt, ¡asan xamalxot nej naewʉajnason, japon aton pejme naexasisliajwa Jesús pejwʉajan! 20 Jesús pejwʉajan naexasitpon naewʉajan wʉton asan aton, japon kofsliajwa babijaxan ispoxan, ja-aech wʉt, japon aton, Jesús pejwʉajan naexasitpon, kajachawaet asan aton nafo'asamata Diosliajwa, pomatkoicha japon aton dukaliajwa Diosxotse. Ja-aech wʉt, naewʉajnaspon Dios beltaeyaxaeson xabich babijaxan ispoxanliajwa.