20
Patʉpan Jesús mat-ech pejme dukaliajwa
(Mt 28.1–10; Mr 16.1–8; Lc 24.1–12)
Napatamatkoi toep wʉt, kandiawasap, itkʉa'nik wʉtfʉk, María, Magdala paklowaxpijow, fʉlaech patʉpan Jesús och poxade. Mox fol wʉt, taenow ia't, pinjit, fafaxot matariamnaspox. Japot, ia't, majt faka'ch, patʉpan Jesús ochxot. Samata, najaetow Simón Pedro poxade. Jawʉtbej xan, Jesús xabich nanejxasinkponan, Simón Pedroxotx. Xanalxot pat wʉt, nachapaei wʉt, najʉm-aechow:
—Wajpaklon juch, wʉajxot ochpon. Xanal matabija-enil amxot pejme otipon —na-aechow, nachapaei wʉt.
Xanal japox jʉmtaenx wʉt, Pedro sʉapich, fʉlaechx patʉpan Jesús och poxade. Xanal dʉkpax. Xan kaes tabisla. Samata, xan matxoela patx patʉpan Jesús ochxot. Do jawʉt, najʉlchax wʉajfafaxot taeliajwan wʉajtu. Jaxot wʉajtutat taenx mamochbʉ'ankal, pokchobʉ'an. Pe xan le-enilde wʉajtu. Pedro pat wʉt wʉchakal, japonlax low wʉajtu. Jaxot Pedrobej taen mamochbʉ'ankal. Jaxot taenbejpon asabʉ', Jesús matnaexakoeyasbʉ', papijaxtat okafʉlpox, xakoeyaspox. Xan matxoelapatxponan, wʉchakal lowx. Xanbej taenx mamochbʉ'ankal, oel wʉt. Japox taenx wʉt, xan naexasitx Jesús diachwʉajnakolax mat-echpox pejme dukaliajwa. Japamatkoiyan xanal chiekal jʉmmatabija-enilfʉk Dios pejjamechan, chajia lelspox, jʉm-aech wʉt: “Mesías mat-esaxaes pejme dukaliajwa” —aech wʉtox. 10 Do jawʉx, xanal nawiax bachade, Pedro sʉapich.
Jesús natulaeltpox María Magdalena paklowaxpijowxot
(Mr 16.9–11)
11 Xanalwʉx María Magdala paklowaxpijow pat patʉpan Jesús ochwʉajxot. Wʉajfafaxot japow now. Now wʉt, natachaemsepow wʉajtuchade. 12 Jawʉt taenow kolenje Dios pej-ángeles. Japi naxoeipox xabich papoei. Chalaki patʉpan Jesús majt ochxot. Kaen ek matnaetlel. Asan ek thitlel. 13 Japow wʉajnachaemtas wʉt Dios pej-ángeles, jʉmtispow:
—¿Ma-aech xotkat nowam? —tispow.
Japow jʉmnot wʉt, jʉm-aechow:
—Tajpaklon, patʉpan, amxot och. Pe asew jiw juchpon. Matabijs-enil amxot pejme otipon —aechow Dios pej-ángelesliajwa.
14 Japox jʉm-aech wʉt, natfo'cha wʉt, taenow kaen aton. Pe matabijs-elow japon Jesúspox. 15 Do jawʉt, japon wʉajnachaemt wʉt, jʉm-aechon japowliajwa:
—¿Ma-aech xotkat xam nowam? ¿Achankat wʉlwekam? —aechon japowliajwa.
Japow nejchaxoel: “Ampon olivonaechan tataeflan” —aechow, nejchaxoel wʉt. Samata, jʉm-aechow:
—Patʉpan Jesús xam jutam wʉt, ¡najʉm-amde amxot otampon, xan japoxaliajwan patʉpan wʉlwekaliajwan! —aechow.
16 Do jawʉt, japon jʉm-aech:
—¡María! —aechon.
Japow natfo'cha japonlel. Do jawʉt, japow chiekal matabijt japon Jesúspon. Do jawʉt, brixtat nukjaba wʉt, jʉm-aechow hebreojametat:
—¡Rabuni! —aechow pejjametat. (Japajame jʉmchiliajwa: “Jiw chanaekabʉanan” —chiliajwapox.)
17 Jesús pejme jʉm-aech:
—¡Nakikofde nathitakʉktampox! Xanfʉk taj-ax poxa-enilse. ¡Xabʉa'de tajnachala poxade! ¡Japi jʉm-amo ampox: ‘Xan waj-ax Dios poxaxoeyan’ —amo japi, chapaeyam wʉt! —aech Jesús Maríaliajwa.
18 Do jawʉx, María, Magdala paklowaxpijow, fʉlaen xanallel, Jesús pejnachalwan poxadin. Pat wʉtow xanalxot, najʉm-aechow: “¡Xan wajpaklon taenx! ¡Japon pejme duk!” —aechow. Nachapaeibejpow Jesús bʉxto'aspox.
Jesús natulaeltpox pejnachalaxot
(Mt 28.16–20; Mr 16.14–18; Lc 24.36–49)
19 Do madoi wʉt, japamatkoi, dominko wʉt, xanal, Jesús pejnachalwan, natamejlax batutat. Bafafachan chiekal xatbe'ax, tajlewla xot judíospaklochowliajwa. Jawʉt chalechkal Jesús natulaelt batutat. Nuk wʉt xanal tajwʉajnalel, jʉm-aechon:
—Xan patx. ¡Puexa nej pachaema xamalxot! —aech Jesús.
20 Japox jʉm-aech wʉt, xanal na-itpaeipon pejke-e kematamatlaspoxan, chenaxʉa'laspoxbej. Jawʉt xanal xabich nejchachaemlax, pejme taenx wʉt wajpaklon Jesús. 21 Jesús pejme xanal najʉm-aech:
—¡Puexa nej pachaema xamalxot! Me-ama taj-ax nato'a ampathatasik, xamalbej to'axaelen asew jiw naewʉajnaliajwam —aech Jesús xanal pejnachalwanliajwa.
22 Do jawʉt, xanallel fʉl wʉt, jʉm-aechon:
—Espíritu Santo amwʉtjel xamalxot. 23 Xamal jiw beltaenam wʉt, babijaxan ispi, japi kofa xot babijaxan ispoxan, ja-am wʉt, Diosbej beltaeyaxael japi jiw. Xamal beltae-emil wʉt jiw babijaxan ispi, japi kofa-el xot, ja-am wʉt, Diosbej beltaeyaxil japi jiw —aech Jesús xanal pejnachalwanliajwa.
Tomás taenpox Jesús, japon mat-echpon pejme dukaliajwa
24 Tomás xanalxotpijin, Jesús pejnachalan. Japontat puexa xanal dosan. Japon Tomás asawʉl Na-o'an. Jesús natulaelt wʉt xanalxot, jawʉt Tomás xanalxota-el. 25 Do baxael, Tomás xanalxot wʉt, xanal jʉm-an Tomásliajwa:
—¡Xanal taenx wajpaklon Jesús! —an xanal Tomásliajwa.
Pe japon Tomás xanal najʉmnot wʉt, jʉm-aechon:
—Xan tajut tae-enil wʉt wajelan, kematamatlaspoxan, xan naexasisaxinil xamal. Naexasisaxinilbej, tajut tae-enil wʉt chenaxʉa'laspox. Xan xadonasian tajkothiyatat japon pejke-ewajelan. Jachasianbej tajke-etat japon chenaxʉa'laspox —aech jʉmch Tomás, asax paei wʉt.
26 Do jawʉx, ocho matkoiyan xent wʉt, xanal, Jesús pejnachalwan, pejme natamejlax batutat. Bafafachan chiekal xatbe'ax. Jawʉt Tomás xanalxot. Do jawʉt, chalechkal Jesús natulaelt xanalxot batutatan wʉt. Nuk wʉt xanal tajwʉajnalel, jʉm-aechon:
—Xan patx. ¡Puexa nej pachaema xamalxot! —aech Jesús.
27 Do jawʉt, Jesús jʉm-aech Tomásliajwa:
—Tomás, ¡taem tajke-e! ¡Xadonde nejkothiyatat! ¡Xabʉa'din jachaliajwam nachenaxʉa'lapox! ¡Nabej jʉm-aeche': ‘Xan naexasisaxinil, tajut tae-enil wʉt Jesús mat-echpox, pejme duk wʉtlison’ —nabej aeche'! ¡Nanaexasi'e xan namat-etxponanpox, pejme dukxponanpoxbej! —aech Jesús Tomásliajwa.
28 Do jawʉt, Tomás nejthʉ'axtat jʉm-aechon:
—¡Xam tajpaklonam, tajDiosnambej! —aech Tomás Jesúsliajwa.
29 Jesús jʉm-aech Tomásliajwa:
—Xamlis chiekal xan nanaexasitam, najut chiekal nataenam xot. Asew jiw xan nanaexasisaxael natae-elaxtat. Japibej xabich nejchachaemlaxael —aech Jesús Tomásliajwa.
Ma-aech xot ampox pelfʉt lels
30 Xanal, Jesús pejnachalwan, taenx, Jesús xabich kaes koechaxan is wʉt. Ampapelfʉtat puexa japoxan lela-enil. 31 Xan lelx koechaxanliajwa xamal chiekal matabijaliajwam, naexasisliajwambej Jesucristo, Dios to'aspon, japon Dios paxʉlan. Xamal japon naexasisfʉlam wʉt, pomatkoicha duilaxaelam Diosxotse.