2
Jesús nalaeltpox
(Mt 1.18–25)
Mox pawʉajna wʉt Jesús nalaelsliajwa, japamatkoiyan, Augusto tato'al puexa Roma paklowaxpijiw. Japonbej tato'al asatʉajnʉchanpijiw. Japon to'a pejjiw japi jiwwʉlan lelaliajwa, xajuiliajwabej puexa jiw duili japatʉajnʉchanxot, matabijsliajwapon massʉapich impuesto kaenanʉla mosaxaeli japi jiw. Japox matxoela ja-aech, jiwwʉlan lelaliajwa wʉt, japon Cirenio gobernador wʉt Siria tʉajnʉxot. Puexa japi jiw to'as kaenanʉla fʉlaeliajwa pejwʉajnapijiw pejpaklowaxan poxade, japapaklowaxxot wʉllelaliajwas, xajuiliajwasbejpi.
Samata, japamatkoi José nakolt Nazaret paklowax, Galilea tʉajnʉxot. Do jawʉt, José fʉlaechlison Belén paklowax poxade Judea tʉajnʉxotaliajwa, pejwʉajnapijin rey David, japapaklowaxxot nalaelt xot. José bʉ'fol María. Japow José pijowaxael. Japow moejow. Belén paklowaxxot wʉt, María pejmatkoi wepach naxʉwlaliajwa. Jawʉt boejpunspow. Do jaxot paxʉlch nalaelt, matxoelapijin. Yamxʉch xakiach ponbʉ'. Ochpon naxaeyaxan pak xalwʉajtholaxtat. Japi chakow jiw papatbatatliajwa, ba xajʉpa-el xot.
Ovejas tataefʉlpi chapaeispox Jesús nalaelsax
Belén paklowaxxot mox, yoxot, jaxot ovejas tataefʉlpi chala pejew ovejasmʉtan madoi. Do jawʉt, japixot chalechkal natulaelt Dios pej-ángel. Dios pijaxtat xabich itliakon japixot. Me-ama itliakax xabich itliak wʉt, ja-aechon. Ovejas tataefʉlpi japox taen wʉt, xabich beljowpi. 10 Do jawʉt, ángel jʉm-aech: “¡Xamal nabej belwe'! Xan chimiawʉajan xaloekx xamal xabich nejchachaemlaliajwam. Japox xamalliajwa, puexa asew jiwliajwabej. 11 Amwʉtjel Belén paklowaxxot, rey David majt dukxot, nalaelt Cristo. Japon paklokolan, Dios to'aspon, fʉloekon athʉlelsik jiw bʉ'weliajwa. 12 Xamal jalwekam wʉt, japoch yamxʉch faenaxaelam, ponbʉ' xakiachpoch, ochpon pak naxaeyaxan xalwʉajtholspoxtat” —aech ángel ovejas tataefʉlpiliajwa.
13 Do jawʉt, Dios pej-ángelxot, xabich kaes ángeles chalechkal natulaelba. Japi jajuw wʉt, jʉm-aechi Diosliajwa: “Dios xabich pachaem” —aechi. Jʉm-aechbejpi:
14 “¡Puexa ampathatpijiw nej sitaepi Dios, athʉxotse dukpon! ¡Nej pachaemabejpi, duil wʉt ampathatat! ¡Japi nej isfʉle Dios nejxasinkpoxan!” —aechfʉl ángeles jajuiyaxtat.
15 Dios pej-ángeles kaxase wʉt athʉ poxase, ovejas tataefʉlpi nakaewa najʉm-aechi:
—Chijias Belén paklowax poxade taeliajwas ja-aechpox, ángel nakchapaeipox, Dios bʉxto'aspox —na-aechi nakaewa.
16 Do jawʉt, japi bichakal fʉlaech Belén paklowax poxade. Jaxot pa'a wʉt, taeni María, José sʉapich. Taenbejpi narianach, ok wʉt pak xalwʉajtholaxtat. 17 Ovejas tataefʉlpi japoch taen wʉt, asew jiw chapaeipi Dios pej-ángel jʉmtisox japochliajwa. 18 Puexa jiw japox jʉmtaen wʉt, xabich nejchaxoelanuili, ovejas tataefʉlpi chapaei wʉt japox. 19 María pajut boejlach nejchaxoelafʉl ovejas tataefʉlpi jʉm-aechpoxliajwa. 20 Do jawʉt, ovejas tataefʉlpi nawiapi. Fol wʉt, jʉm-aechi: “Dios xabich pachaem. Is pachaempox” —aechi, taen xoti japox, jʉmtaen xotbejpi ángel jʉm-aechpox. Diachwʉajnakolax japi puexa taen, me-ama Dios pej-ángel jʉmtispi japoxliajwa.
Jesús bʉflaechpox Dios pejtemploba poxade
21 Yamxʉch nalaeltpox siete matkoiyan xent wʉt, japoch yamxʉch circuncidas Dios pejmarkaxliajwa. Do jawʉt, wʉlduwspon Jesúswʉltat. María moejowa-el wʉtfʉk, Dios pej-ángel chajia jʉmtispow japawʉltat paxʉlan wʉlduiliajwa.
22 Moisés chajia lelpox judíos chiekal naexasit japi pachaemaliajwa Diosliajwa. Samata, cuarenta matkoiyan xent wʉt Jesús nalaeltox, José, Maríabej, japi bʉflaech Jesús Jerusalén paklowax poxade, paxʉlan itpaeliajwapi Dios pejtemplobatat. Jasox ispi, asamatkoi japoch xaljamch ti't wʉt Dios tanbichfʉlaliajwa. 23 Jasox islisi, Moisés chajia lelpox jʉm-aech xot japoxliajwa: “Puexa yamxi poejiw, matxoelanalaelapi, japi Dios tanbichaxael, ti't wʉt” —aech xotox. 24 Do jawʉx, José, María sʉapich, ofrenda chaxduwpi Diosliajwa, Moisés chajia lelpox jʉm-aech xot japox isliajwa. Japox jʉm-aech: “¡Chaxdu'e kolenje cha-aex a-u, o, kolenje a-utxʉlan, Dios pej-ofrendaliajwa!” —aechox.
25 Japamatkoiyan Jerusalén paklowaxxot aton duk, japon pawʉl Simeón. Japon chiekal pachaem Diosliajwa. Pomatkoicha chiekal naexasiton puexa Dios jʉm-aechpoxan. Simeón pejmatpʉatxot Espíritu Santo. Japon wʉajnawet Cristo pasax, judíos bʉ'weyaxaespon. 26 Espíritu Santo pijaxtat Simeón chajia matabijt, japon laeja wʉtfʉk japon taeyaxaelpox Cristo, japon Dios jʉmduchpon. 27 Samata, Espíritu Santo pijaxtat Simeón fʉlaech Dios pejtemploba poxade. Do jawʉt, Simeón taen José, María sʉapich, bʉ'fol wʉti Jesús isliajwa Dios to'aspox, me-ama Moisés chajia lelpox jʉm-aech. 28 Jawʉt Simeón isfit Jesús. Do jawʉt, Dios kawʉajan wʉt, jʉm-aechon:
29-30 “Tajpaklon Dios, najʉmdutampon tajut chiekal taenxlison, jiw bʉ'weyaxaelpon, ampon. Samata, amwʉtjel xan, nabistaxponan xamliajwa, ¡natapaem xan tʉpaliajwan, xabich nejchachaemlaxtat!
31 Xam ampoch to'am jiw bʉ'weliajwa, puexa jiw taeliajwa.
32 Japon pijaxtat judíos-eli matabijaxael diachwʉajnakolaxpox. Japon pijaxtatbej nejjiw, judíos, asew jiw sitaeyaxaes” —aech Simeón, Dios kawʉajan wʉt.
33 José, Maríabej, xabich nejchaxoelanuil, jʉmtaen wʉti Simeón jʉm-aechpox yamxʉchliajwa. 34-35 Do jawʉtbej, Simeón Dios kawʉajan Joséliajwa, Maríaliajwabej, yamxʉchliajwabej, Dios isliajwa pachaempox japiliajwa. Do jawʉtbej, Simeón jʉm-aech asamatkoi jachiyaxaesox Maríaliajwa:
—Asamatkoi xamliajwa, me-ama espadatat xʉa'la wʉti, xabich xaenkaxael, jachiyaxael xamliajwa, naxʉlan asew jiw pijaxtat nabijasax taenam wʉt. Xabich israelitas japon naexasisaxisal. Japi napelsaxael. Xabich asew jiwlax naexasisaxaes japon. Japilax bʉ'weyaxaes. Xabich jiw babejjamechan jʉmchiyaxaeson. Jasoxtat asew jiw matabijaxael, achax pejnejchaxoelaxanxot. Samata, asamatkoi xam xabich nejxaejwaxael —aech Simeón Maríaliajwa.
36-37 Jawʉt kaeow pawis jaxotbej Dios pejtemplobatat. Japow Dios pejprofeta. Pawʉlow Ana, Fanuel paxʉlow. Japow Aser pamow. Xabich pati'ow. Ochenta y cuatro waechan. Pansiow wʉt, pamal fitow. Pamal fitpox siete waechan wʉt, pamal naetʉpspow. Pamal tʉp wʉt, do kaes nakjiya-elisow. Pin-iawaechan tamach laejepow. Japow chinax nakols-el Dios pejtemplobaxot. Ja-aech japow, Dios pejbichaxan nabist xot. Pomatkoicha japow Dios kawʉajnafʉl. Dios piach kawʉajnaliajwa wʉt, xabich piach naxae-elow. 38 José, María sʉapich, Dios pejtemplobatat wʉt, Ana mox soepan japixot. Jawʉt gracias-aechow Diosliajwa, yamxʉchliajwabej. Do jawʉt, jʉm-aechow yamxʉchliajwa puexa Jerusalén paklowaxpijiwliajwa, japi wʉajnaweti bʉ'weyaxaespox japon pijaxtat.
José, María sʉapich, bʉnwiatpox paxʉlch Nazaret paklowax poxade
39 José, María sʉapich, toeti ispox, me-ama Moisés chajia lelpox jʉm-aech. Dolisi, paxʉlch bʉnwiati pejpaklowax poxade, Nazaret paklowax, Galilea tʉajnʉlel. 40 Jesús chiekal ti'sfʉl. Mamnikbejpon. Jesús kaes matabijsfʉl, Dios kajachawaesfʉlas xot.
Jesús jam wʉtfʉk, nospaeipox, judíos chanaekabʉanapi sʉapich, Dios pejtemplobatat
41 Kaewaechfʉl wʉt, José, María sʉapich, Jerusalén paklowax poxade. Fʉlalaecha taeliajwa Pascuafiesta. 42 Jesús doce waechan wʉt, japon nakfol Jerusalén paklowax poxade, me-ama japi pejkabʉan. 43 Pascuafiesta toep wʉt, japi puexa fiesta taeni nawia wʉt pejbachan poxade, jawʉt Jesús naman Jerusalén paklowaxxot. José, María sʉapich, matabija-el Jesús kaweta namanpox Jerusalén paklowaxxot. 44 José, María sʉapich, nʉamtat fol wʉt, nejchaxoeli: “Jesúskas chajia wʉajna nakfʉlaech wajjiwtat” —aechi, nejchaxoel wʉt. Samata, kaematkoi nejmach chiekal foli nʉamtat. Do jawʉx, José, María sʉapich, tae-el wʉti Jesús, jawʉt tuadutlisi wʉajnachaemsliajwa pejjiw. Wʉajnachaemtbejpi asew jiw, japi pejmatabijspipon. 45 Wʉlwek wʉti pejjiwxot, japi faena-el Jesús. Do jawʉt, José, María sʉapich, kaxa nawen Jerusalén paklowax poxadin, jaxot wʉlwekaliajwapi Jesús.
46 Tres matkoi wʉt, faenipon Dios pejtemplobaxot. Japon ek judíos chanaekabʉanapixot. Naeweton japi. Jesús wʉajnachaemtbej matabijsaxtat. 47 Jesús chiekal matabijt judíos chanaekabʉanapi jʉm-aechpox. Chiekal jʉmnotbejpon, wʉajnachaemtas wʉt. Puexa jiw, japox jʉmtaen wʉt, xabich nejchaxoelachalaki, Jesús xabich matabijt xot. 48 José, María sʉapich, taen wʉti Jesús ekox, judíos chanaekabʉanapi sʉapich, xabich nejchaxoelanuili. María jʉm-aech Jesúsliajwa:
—Wʉa, xam jasox jachiyaximil xanalliajwa. Xan, nej-ax sʉapich, xabich nejchaxoelx, xam wʉlwekx wʉt —aechow.
49 Jesús jʉmnot wʉt, jʉm-aechon:
—¿Ma-aech xotkat xamal xan nawʉlwekam? ¿Xamalkat matabija-emil xan taj-ax Dios pejbaxotaxaelenpox? —aech Jesús.
50 Japi jʉmmatabija-el, Jesús japox jʉm-aech wʉt.
51 Pe María nejchaxoelafʉl, Jesús jʉm-aech wʉt japox. Nejkiowa-elow. Jawʉx José, María sʉapich, Jesúsbej, nawia Nazaret paklowax poxade. Jesús Nazaret paklowaxxot duk wʉt, naexasisfʉlon José, Maríabej, puexa japi tato'alpoxan. 52 Jesús chiekal ti'sfʉl. Kaes matabijsfʉlbejpon. Dios nejchachaemlafʉl Jesúsliajwa. Jiwbej nejchachaemlafʉl Jesúsliajwa.