Pablo lelpox carta Filipos paklowaxpijiwliajwa
1
Pablo lelpox carta Filipos paklowaxpijiwliajwa
Xan Pablo, Timoteo sʉapich, nabistax Jesucristoliajwa. Lelx ampox carta xamal Filipos paklowaxpijwamliajwa. Dios pejjiwam, naexasitam xot Jesús pejwʉajan. Ampox cartabej ancianosliajwa, diáconosliajwabej, japi xamalxotpi. Xan kawʉajnax waj-ax Dios, wajpaklon Jesucristobej, japi xamal kajachawaesliajwa, chiekal duilaliajwambej, asew jiw sʉapich.
Pablo Dios kawʉajanpox Jesús pejwʉajan naexasitiliajwa
3-5 Nejchaxoelx wʉt xamalliajwa, Diosliajwa gracias-an, japon xamal kajachawaet xot. Xamalxotx wʉt, jelnaexasitam wʉt Jesús pejwʉajan, xamal xan nakajachawaetam, asew jiw naewʉajnaliajwan chimiawʉajan, Jesús pejwʉajan. Amwʉtjelbej nakiowa nakajachawaesfʉlam. Samata, xan nejchachaemlax xamalliajwa, Dios kawʉajnax wʉt. Xan chiekal matabijtax, Dios xamalxot tʉadut kajachawaesliajwa nejnejchaxoelaxan pachaemaliajwa, isfʉlaliajwam pachaempoxan. Dios japox isfʉlaxael, hasta Jesucristo pejme fʉloek wʉt. Puexa xan nejchaxoelxpoxan xamalliajwa, xabich pachaem, xamal xabich nejxasinkax xot. Xan jiw jebatatax wʉt, jiw tato'alpi wʉajnalelan wʉtbej, jawʉt xan jʉm-an japi paklochow chiekal najʉmtaeliajwa: “Chimiawʉajan, Jesús pejwʉajan, diachwʉajnakolax jiw bʉ'weliajwas” —an, naewʉajnax wʉt. Xamal plata naxto'am xanliajwa nakajachawaesliajwam, jiw naewʉajnax wʉt Jesús pejwʉajan. Dios nabeltaen xot, nato'a Jesús pejwʉajan jiw naewʉajnaliajwan. Dios matabijt, xamal xabich taesianpox, xabich nejxasinkax xot. Me-ama Jesús xamal xabich nejxasink, xanbej, ja-an, xamal nejxasinkax wʉt. Xan Dios kawʉajnax xamal nakaewa kaes chiekal nanejxasinkaliajwam. Dios kawʉajnaxbej xamal japon kaes chiekal matabijaliajwam. 10 Xamal ja-am wʉt, matabijaxaelam isliajwam kaes pachaempoxan. Ja-am wʉt, chiekal duilaxaelam. Samata, asamatkoi Cristo pejme pask wʉt, xamal chiekal bʉ'wʉajanjilaxaelam. 11 Kaen Cristo xajʉp xamal kajachawaesliajwa isliajwam pachaempoxan. Ja-am wʉt, xamal chiekal duilaxaelam. Samata, asew jiw Dios sitaeyaxael.
Pablo chiekal dukpox, Cristo pejwʉajan naexasit xot
12 Takoew, xan nejxasinkax xamal chiekal matabijaliajwam jʉmchiyaxaelenpox. Jiw jebatat xan najia, potʉajnʉcha kaes asew jiw naewʉajnasamatan chimiawʉajan, Jesús pejwʉajan. Pe nakiowa, xabich jiw kaes naexasisfʉl Jesús pejwʉajan, xan jiw jebatatax wʉt. 13 Puexa gobernador pejbapijiw, asew jiwbej, matabija jiw jebatat asew jiw xan najiapox, naewʉajnafʉlax xot Cristo pejwʉajan asew jiwliajwa. 14 Jesús pejwʉajan naexasiti nawʉltaen wʉt asew jiw xan najiapox jiw jebatat, japi kaes Dios xanaboeja kajachawaesliajwas. Samata, pejlewla-eli naewʉajnafʉlaliajwa Jesús pejwʉajan asew jiwliajwa.
15 Diachwʉajnakolax asew jiw naewʉajan Jesús pejwʉajan, xan nanusasiowal xoti. Japi xabich kaes jiw naewʉajan, nejxasink xoti jiw kaes sitaeliajwas. Me-ama xan jiw nasitaen wʉt, jachi-elasiapi. Japi jiw xabich kaes nejxasink jiw sitaeliajwas. Asew jiwlax naewʉajan Jesús pejwʉajan, japi nejxasink xot asew jiwbej Jesús pejwʉajan chiekal naexasisliajwa. 16 Japilax naewʉajan asew jiw Jesús pejwʉajan, xan nanejxasink xot. Japi pajut chiekal matabija, Dios natapaei jiw jebatat jiw najeliajwa, jaxotx wʉt paklochow jʉmchiliajwan: “Chimiawʉajan, Jesús pejwʉajan, diachwʉajnakolax jiw bʉ'weliajwas” —chiliajwan paklochow. 17 Jiw, xan nanusasiowalpi Jesús pejwʉajan naewʉajnaxpox, japi xabich kaes naewʉajan jiw, xabich kaes sitaeliajwas. Samata, nakaewa najʉm-aechi: “Amwʉtjel Pablo jiw jebatat nakwʉltaen wʉt xabich xatis jiw naewʉajnaspox Jesús pejwʉajan, kaes xabich nejxaejwaxaeson” —na-aechi nakaewa. 18 Xan japoxliajwa nanejxaejwaxil, japi jiw xamal chiekal naewʉajan wʉt Jesús pejwʉajan. Puexa japi jiw naewʉajanpoxliajwa, xan nejchachaemlax japoxliajwa.
Xan kaes nejchachaemlaxaelenbej. 19 Xamal pomatkoicha Dios kawʉajnam xanliajwa. Espíritu Santo, Jesucristo to'aspon, xan nakajachawaet. Samata, matabijtax asamatkoi nakolsaxaelenpox amxot, jiw jebatat. 20 Xan tajlewt naewʉajna-enil wʉt Jesús pejwʉajan, ja-aech wʉt xan tadalaxael. Pe amwʉtjel, amxot, jiw jebatatax wʉt, nakiowa naewʉajnafʉlax Jesús pejwʉajan, Dios xanaboejsfʉlax xot. Asamatkoi, paklochow wʉajnalelan wʉt, jʉmchiyaxaelen naewʉajnafʉlaxpox. Jawʉt, naboesa wʉt, o, naboesa-el wʉtbej, japoxan koloeyaxan xanliajwa chiekal pachaemaxael. Xan nejxasinkax jiw sitaeliajwa Cristo. 21 Japox koloeyaxliajwa nejchaxoelxbej: “Laejax wʉtfʉk, isfʉlaxaelen Cristo nejxasinkpoxan. Pe tʉpx wʉtbej, Cristoxotaxoeyan. Tʉpx wʉt, japox xanliajwa kaes pejme pachaem” —an, nejchaxoelx wʉt. 22 Laejax wʉtfʉk, nabichaxaelen Jesucristoliajwa. Samata, chiekal matabijs-enil, achax kaes pejme pachaem xanliajwa, ampathatat laejax, o, tʉpaliajwanpox. 23 Japoxan, koloeyaxxot, tampoel chiekal matabijsliajwan, masox koloeyaxxot kaes pejme pachaem xanliajwa. Pachaem Cristoxotaliajwan, tʉpx wʉt. Japox xanliajwa xabich kaes pejme pachaem. 24 Xan laejax wʉtfʉk ampathatat, kaes pejme pachaem xamal kajachawaesliajwan. 25 Xan chiekal matabijtax. Laejax wʉtfʉk, xamal chiekal kajachawaesfʉlax kaes Dios chiekal xanaboejaliajwam, kaes chiekal nejchachaemlaliajwambej, Jesús pejwʉajan naexasisfʉlam xot. 26 Asamatkoi, pejme xamalxotaxaelen wʉt, xamal jʉmchiyaxaelam Jesucristo jʉmtaeliajwa: “Gracias, Pablo pejme pat xot xanalxot” —chiyaxaelam xanliajwa.
27 ¡Xamal isfʉlde Jesucristo pejwʉajanxot jʉm-aechpox! ¡Jasox ja-amsfʉlde, xan xamalxotx wʉt, o, xamalxota-enil wʉtbej! Xan jʉmtaesianbej xamal chiekal duilampox kaenejchaxoelaxtat, Jesús pejwʉajan naexasitam xot. Jʉmtaesianbej, xamal asew jiw naewʉajnampox Jesús pejwʉajan, japi jiwbej naexasisliajwa japawʉajan Dios bʉ'weliajwasbejpi. 28 Jesús pejwʉajan naexasis-eli, is wʉt babijaxan xamalliajwa, ¡nabej nejlewle'! Ja-am wʉt, japi jiw pajut matabijaxael asamatkoi japi Dios kastikaxaespox. Jawʉtbej pajut chiekal matabijaxaeli xamallax Dios bʉ'weyaxaelpox. Puexa japoxan jachiyaxael. 29 Dios tapaei xamal naexasisliajwam Jesús pejwʉajan. Dios tapaeibej nabijasliajwam, naexasitam xot Jesús pejwʉajan. 30 Xan nabijatax, asew jiw babijaxan is wʉt xanliajwa, naexasitx xot Jesús pejwʉajan. Xamalbej nabijatam japi jiw pijaxtat. Xamal nataenam, majt nabijatax wʉt. Amwʉtjel nakiowa nawʉltaenam nabijataxpoxfʉk.