^
Ngaye Ngayolyolme Manbu Kunwoybukkenh
Nawu Karridjarrkdabbolk
Ngabenbeneyolyolme Nakudji Nawu Nawarre Bininj Dja Mak Nabadbuyika Nawu Namak
Ngaye Ngadjare Djahwon Ngudberre