Jan Tikpiali
Dianciamou 1
yaama den ye hali mi cilima, tin den gbadi, ki laa yaala leni ti nuni, ki giidi, ki go sii yaala leni ti nii. kelima li miali yeni doagidi, ke ti la li, ke ti tiendi siedi, ki wangi yi ya miali n kan gbeni, yaali n den yé baa kani, ke o doagidi li ti po . tin laa leni ki go gbadi yaala, ti wangi yi moko lane. ke yi n ya pia yanyenma leni ti. nani ti moko n pia yanyenma leni Baa, leni o Bijua Jesu Kilisiti. ti go dangi laa bonla kuli, ke ti pamanli n dagidi cain. tin den bandi o kani ya maama, ki wangi yi tie ke Utienu tie yenma ki bigili ki ye o niini ba waanmu. ti ya tua ke ti pia yanyenma leni o, ki nan cuoni li bigini nni, ti pua faanma, ki naa ye imoamoani nni. ama ti ya cuoni mi yenma nni, nani wani o ba n tie yenma maama yeni, ti pia yanyema leni tiyaba, ke o bijua jesu ya soama baa ŋuudi ti pala ki ñandi ti tuonbiadi kuli. ti ya tua ke tii pia tuonbiadi, ti boanbidi ti yula yo, imoamoani ki ye ti niini. ti ya mia ti tuonbiadi sugili, wani, wani tie dugika ki tiegi mo, O baa pa ti sugili, ki go ŋuudi ki ñiani ki tuonbiadi kuli. 10 ti ya tua ke tii tieni tuonbiadi, ti yedi ke Utienu tie tuofadaano, O maama mo ki ye ti niinni.