Dianciamou 2
Min kpa tundi yi yaala tie ke yin ya jaandi U Tienu ki miadi o ki go tuondi o bi niba kuli po, leni bi badiba leni bi yudanba kuli po, ke tin baa ki yaa ye leni mi yanduanma leni mi yansoangima ki ŋoa U Tienu ke li dagidi ki go tiegi. Lani n ŋani ki go mani U Tienu ti candaano po, wani yua n bua bi niba kuli n tindi ki go bandi i moamoani. Kelima U Tienu ye ki tie yendo bebe, o candanbaalo moko ye ki tie yendo bebe U Tienu leni bi niba siiga lani n tie Jesu kilisiti yua n den tua nisaalo. Wani yua n den puni o yuli ki kpe ki pani mi faabima panli bi niba kuli po. Laa seedo n den tieni u yogunu n denpundi. Li tie lanyaapo ke U Tienu den gandi nni ke min tua mawangikoa leni tondo ki bangu bi nilanba li dandanli leni i moamoani nni. N maadi moamoani mii pua faama. N bua ke bi jaba n ya jaandi i kaani kuli ki yugidi ya nii n ŋani kaa pia pabienli kaa pia yantiabiada. N go bua ke bi puoba n yaa yie ya tiadi n dagidi, ki go pia li fangili leni li yukubili, ki da pia ti japaadi i yupiani nni leni wula tiadi, leni ya laani n caadi leni tiatoadi moko yaadi n caadi. 10 Ama ban ya ŋanbidi biba a tuonŋama nni nani ya puoba n tieni seedi ke bi tuuni U Tienu po n tiendi maama. 11 Pua kuli n ya cengi mi bangima leni li yumiinmoanli ki ŋmini. 12 Mii puni o pua u sanu wan bangi bi wan diedo o joa, ama wan ya ŋmini. 13 Kelima U Tienu den kpa tagi Adama ki yuandi ki tagi Awa, 14 li naa tie Adama ka den kua mi tulinma nni, ama li tie o pua den kua mi tulinma nni ki miidi li balimaama ki tua i tagili daano. 15 Baa yeni o baa faabi kelima o madi po, o ya pia li moandili li dandanli nni leni mi buama, leni mi gagidiŋanma leni li yukubili kuli.