Dianciamou 4
U TIENU fuoma maadi boncianla ki yedi mi juodima yogunu ya nagini bitianba ba ŋa li dandanli kilisiti po sanŋoadima, ki tuo ki ŋoadi ibilisi ya boandi, leni mu cicibiadimu bangima, kelima bi baa ŋua mi bangifadanba ya palieda, bani yaaba ya pala n kpe nani ban sia yaala leni ya kudi n tuoni yeni. Ki bangi ke joa n da taa pua, ki go bangi ke ban da di jetiama U TIENU n tagi yaama ke yaaba n tie bi nidugikaaba ki go bani i moamoani n ya di ki go tuondi U TIENU. kelima U TIENU tagima kuli ŋani, laa pundi o nilo n fali mi jiema kuli. wan je ki tuondi U TIENU mipo. kelima U TIENU maama leni i jaandi gagidi ki ŋanbi ma. A ya tundi ti kpiiba laa tundi kuli a baa tie Jesu kilisiti naacenŋamo yua n dindi o yuli leni li dandanli maama leni mi bangima ŋan ŋoadi yaama. Ama ŋan yie ya togida n tie fanma fanma ki nia leni li dandanli. Han moandi ki ya se U TIENU sanŋoadima nni kelima ti gbannandi tuonli pia mayuli waamu bebe die ki bua ki ya suagi liiga U TIENU sanŋoadima nni lani n pia mayuli ki cie li bonli kuli po. kelima li niani u ǹoanianu ya miali n ye moala yeni leni ya miali n ba cua. La maama tie madugikaama ki pundi bi niba kuli n gaa ma. 10 Ti tuuni ki moa kelima ti bili ti suginma U TIENU yua n fo ya kani, wani n tie bi niba kuli candaano, ama o tie yaaba n daano ya po yo ki cie. 11 Han togidi bi niba laa bonla ki go bangi ba. 12 Han da tuo oba kuli n fali a kelima atie jawaalo, ŋan tua li bontogidikaala bi nidugikaaba po, a maama nni, a tagu nni, a buama nni, leni a dandanli nni leni li papienli nni. 13 Han tieni ŋania, ki ya cogi, ki ya tundi ba, ki go bangi ba ŋali min baa guani ki cua. 14 H an da yie ŋan den baa ya paabu U TIENU n puni a yaabu, ban pua sawali ke kilisiti n yini ya nikpela maami a po bi nii ya yogunu. 15 Han pa a yuli laa bonla kuli po, ki kuani a yama lienni bi niba kuli n la ŋan suagi liiga maama. 16 Han kubi a yuli ki go kubi a bangima ki ya se ke li pa likuli nni, yeni a ba faabi a yuli ki go faabi yaabi n cengi a bangima.