Jan n diani
Dianciamou 1
Mini o nikpelo, n diani ŋa cannaa li naa tili, fini utienu n gandi yua leni ŋa bila n bua kaaba imoamoanini. laa tie mini baba kaa ama yaaba n bandi i moamoani moko bua yi. Ti bua yi, kelima imoamoani ye ti niini. i go baa yaa ye ti niini o yogunu kuli. Utienu ti Ba leni Jesu Kilisiti, Ba Bijua ŋanbili, o ninñingbadima leni o yanduanma n ya ye leni i moamoaninileni mi buaminni . N pali den mangi boncianla kelima n den laa a bila bi tianba cuoni i moamoaninni ti ba Utienu n teni ti yaa balimaama. moala min miadi ŋa yaala cannaa, li tie tin bua ti lieba. laa balimaama naa tie boncanma kaa, ama hali mi cilima mi den ye. Mi buama tie tin yaa cuoni nani wan bili ti po yaa balimaama. i baa cuoni laa balimaama yaa niini nani mi cilima yin den bangi maama . kelima yaabin tulundi bi niba yabidi ŋandunanni. bani kaa tuo ke Jesu kilisiti den cua ŋandunanni leni ti gbanandi. yaa nibuolu n tie yeni tie nitulunnka leni yua yie kilisiti. Yin yaa faami yi yula, ki da biani yi tuona bonluonkaala, ama ke yindi faa ki gaa yi panpaani. Yua n suagi liiga, ki na ye Klisiti yaa bangiminni kuli waa bani Utienu. 10 Ama yua n se laa bangimi yaa niini, o pia Ba leni Bijua. yaa nilo n cua yi kani ki naa kubi kilisiti bangima yin da ga o cangu yin da go biali o. 11 Kelima yua n biali o kulo taani lini o o tuonbiadanni. 12 N go bi pia maama boncianla kibi bua ki diani yi, ama n kan diani yi leni u tidianmuanu, kelima n sugini ki bi cua ki lee yi, ki boe leni yi lani n tie ti kuli paala n mangi bonŋanla. 13 Akpiilo ya pua ke Utienu gandi yaa bila fuondi ŋa.