Dianciamou 3
Ti kpiiba, ti majuodikaama tie mine: Ya miadi mani U Tienu tipo ke o Diedo maama n suagi liiga ki yayadi, bi niba n jigini ma nani lan tie yi ya siiga maama. Yin go ya miadi o mani wan faabi ti leni bi nibiadiba leni yaaba n bia ke li kandi, kelima bi niba kuli ka tuo li dandanli. Ama o Diedo tie tin fidi ki dugi yua yaa po. O baa teni yin yaa se ke li pa boŋanla, ki kubi yi ke o biado n da paadi yi. Ti pia yipo laa dugidi o Diedo nni ke yi tiendi ki go baa tiendi tin den puogi yi yaala kuli. O Diedo n gobidi yi yantiana yin yaa pia U Tienu buama leni Kilisiti ya juunli. Ti kpiiba, ti Diedo Jesu Kilisiti yeli po ti waani yi ke yin paadi leni yi kpiiba yaaba n tie kpadijedanba kaa ŋua tin bangi yi yaa bangima. Yinba yiba bani lan pundi yin yaa togidi ti maama. Tin den ye yi siiga tii den yie a tuona. Tii den di oba kuli jiema fanma fanma, ama ti den tuuni a tuona u yensiinu leni ku ñiagu ki laadi fala ke ti yema n da tua oba kuli po tugili. Laa tie ke tii den pia liba ka, ama ti den tiendi yeni kelima ti den bua ki ŋa yipo li bontogidikaala. 10 Tin den ye yi siiga ti den waani line: “yua n ki bua ki soani n da je moko”. 11 Ti maadi yeni kelima ti gba ke yi siiga bi tiaba yie kaa tuuni tuonliba kuli ama ki goadi leni mi kulinkundima. 12 Ti waani laa niba ki tundi ba kelima o diedo Jesu Kilisiti yeli po ke ban yaa tuuni li tuonli leni mi yansoangima, ki baadi bi jiema. 13 Ti kpiiba, yin da coagi leni a tuonŋama tienma. 14 Yi yaa sua ke niloba ki tuo ki ŋua tin bili yipo yaala li naa tili nni, yin faami opo ki da pia ŋantaado leni o, ke i fe n cuo o. 15 Yin da nua o ke o tie yibali ka, ama yin ya nua o ke o tie yi kpiilo ki tuodi ki tundi o. 16 Mi yanduanma Diedo, wani oba n yaa puuni mi yanduama u yogunu kuli yi yema buoli kuli nni. Wani o Diedo n ya ye leni yikuli. 17 Mini polo n diani ya fuondi n tie na leni n nuceli. Min diani ya tila kuli, n tieni n maalima yeni. Lan tie min dangi maama. 18 Ti Diedo Jesu Kilisiti ya ŋanbili n ya ye leni yi kuli.