Dianciamou 9
ama solo go den baa pia lipabienli leni mi kuuma yantiali o Diedo ŋoadikaaba po, ke o den gedi bi kopadicianba bado kani. ki ban mia o, wan diani a tila li balimaama bangima diena yudanba yaaba ye damasa po, ke yeni, o yaa ban laa lipo, bi jaba leni bi puoba yaaba n ŋoa laa bangima canma, wan loliba ki cuani jelusalema. nani wan daa den ye u sanu nni, ki nagidi leni damasa, lanyo lanyo mi yenma yaama ñuliti den ñani tanpoli po ki jiidi ki lindi o. o den baa tiipo, ki gbadi ke u nialu yedi o. solo, solo be yaa po yo ke a wangini fala? o den goa yedi, n Daano, a tie ŋme yo? o Diedo den yedi o. N tie Jesu yo, ŋan wangi yua fala. li baa pa a po. ŋan pua li bonmuukaala u danbu. ti jawaandi leni migbandigibima den cuo o. ke o yedi. n Diedo a bua min tieni be? lani o Diedo den yedi o, fii ki kua u dogu nni, bi baa waani a, ŋan baa tieni yaala. ya jaba n yegi leni o, den sedi suoo, bi den gba u nialu, ama baa den nua oba kuli. solo den fii ki sedi, ba ke o nuni den ŋubidi, waa den nua liba. bi den cuo o nu, ki dadi ki gedini o damasa. o den tieni dana taa kaa nua, waa dini, waa ñuni. 10 li den sua ke damasa dogu nni, pia Jesu ŋoadika, ke bi yi o ananiasa. o Diedo den maadi leni o, li bonlekaala nni. ananiasa den yedi. mini nna n Diedo. 11 o Diedo den yedi o, fii ki gedi ya sanu n yi u sansiedu ki ban pundi yua n yi judasa diegu, ki lee ban yi yua solo, tarse yua. 12 kelima o jaandi, ki laa li bonlekaala nni joa ke bi yi o ananiasa, ke o kua ki maani o nii o po ke wan ba ki ya nua. ananiasa den goa ki yedi. 13 n Diedo, bi niba boncianla wani nni o joa yeni n tieni a nigagidiŋanba yaaba n ye jelusalema yaa biadima kuli. 14 Bi kopadicianba yudanba puni o li bali u naa dogu nni ke wan cuo ki loli yaaba n jaandi a yeli nni kuli. 15 Ama o diedo den yedi. gedi, kelima n gandi laa joa ke wan ya tuuni n po, ki gedini n yeli inilanbuoli po leni ŋanduna badicianba po, leni isalele yaaba kuli po. 16 n baa waani o, wan baa le ya fala kuli kelima n yeli po. 17 Ananiasa den ñiani ki gedi, wan den pundi ki kua ku diegu yeni nni, o den maani o nii solo po, ki yedi o, n kpiilo solo, o Diedo Jesu, yua den doagidi o yuli a po, ŋan den ye u sanu nni ki kpendi yeni, n soani nni a kani ke ŋan go baa ki le, ki go gbie leni Utienu Fuoma yua. 18 lanyogunu bonla den ñani solo nuni nni ki baa, ke o go nuadi. o den fii, ke bi batisi o. 19 wan den dini, o den baa u fidu. solo go den tieni dana wamu leni bi ŋoadikaaba yaaba n ye damasa. 20 lanyogunu o den cili ki wangi li bali maama bangima diena nni ke Jesu tie Utienu Bijua. 21 Li den pia li pakili yaaba n gba o maama kuli po, Ke bi tua: wan ka tie yua n den wangi fala yaaba n jandi Jesu yeli nni ki ye jelusalema? wa den cua ne ki ba loli ba, ki gedini ba jelusalema bi kopadicianba yudanba po kaa? 22 ki sua solo, den paagidi o ba ki pugidi, pugidi, ki maadi ki guliti jufinba yaaba n ye damasa, ki wangi caîn ke Jesu n tie Utienu n gandi yua. 23 dana boncianla, n den pendi, jufinba den juogi ke bi ba kpa o. 24 solo den bandi bi juogi biadu; kelima bi den gu a bulñoana yensiinu leni ñiiagu, kuli, ki bua ki kpa o. 25 ama, ñayengu nni, bi ŋoadikaaba den kuani solo ku baabuociangu nni ki jiini o u dogu bilincia mu puoli po. 26 solo n goani jelusalema, o den moandi ki baa taani leni Jesu ŋoadikaaba, ama bikuli den jie o, kaa dani ke o tua ŋoadikaa. 27 lani banabasa den taa o, ki gedini o Jesu tondiba kani; ki togidi ba solo n den laa o Diedo u sanu po maama, leni o Diedo n den maadi leni o maama, leni solo n den maadi maama leni li papaali Jesu yeli nni. 28 o den taani leni ba, ki guadi leni bi tondiba jelusalema nni kuli, ki maadi o Diedo Jesu yeli nni leni li papaali. 29 o den maadi leni yaaba n maadi gilekinba maama mo ko, ki nia nia leni ba, ama bi den li lingi ki ñiani o miale. 30 bi kpiiba n den bandi lipo, bi den ta o ki gedinni o sesale, ki ban pendi, ki ban caa tasa dogo po. 31 Kilisiti nitaanli den ye leni miyanduanma jude nii, leni galili nni, leni samali nni kuli. li den pugidi, pugidi li cuali nni, ki go paagidi bi lieba yala o Diedo sanŋoadima nni leni utienu fuoma yua todima. 32 nani pieli n goadi ki lindi ki fuondi bi nigagidiŋanba kuli yeni, o den jiidi ki gedi yaaba n ye lida dogu po moko. 33 likan den pia joa ke bi yi o Ene, ke o gbanandi kpé, ke o dua ku kaagu po binanii. 34 pieli den yedi o, Ene, Jesu kilisiti paagi a. fii, ki taa a kaagu! lanyugunu Ene den fii. 35 Lida leni solono yaaba kuli den laa o, ki lebidi ki ŋoadi o Diedo. 36 o pua den ye jafa dogu nni ke bi yi o Tabita, yaali n bundi Dokasa: o den tiendi a tuoŋama, ki puuni a luoda mo mi todima boncianla. 37 laa dana nni o den yiagi ki kpe, ban den wali o bi den duoni o li dietuadili nni ki duani o. 38 nani lida n ki den foagi leni jafa yeni, Jesu ŋoadikaaba yaaba n ye jafa den gbadi ke pieli ye lida, bi den soani jaba lie ke ban ban mia o, ke wan jaligi ki cua bi kani. 39 pieli den fii, ki gedi leni bi jaba yeni, wan den pundi bi den ciani ki duoni o lidietuadili yeni po, a kpepuona kuli den nagini ki lindi, ki gani o, ki mua, ki go wangi o Dokasa n den ŋali bipo yaa tiayekaadi leni yaa tialakaadi, wan den ye leni ba ya yogunu. 40 pieli den ñani bikuli, ki gbaani, ki jaandi, li ya puoli, o den pegidi ki nuali o tinkpilo, ki yedi: Tabita fii! o pua yeni den ŋubidi o nuni ki la pieli, o den fii ki kali. 41 pieli den cuo o nuu ki fiini o ke o sedi. lani o den yini bi nigagidiŋanba leni a kpepuona ki doagidi o, ke o fo. 42 jafa yaaba kuli den gbadi laa labaalo, ke bi siiga niba boncianla den daani o Diedo. 43 pieli den tieni dana waamu jafa, ki ye o jabido simono deni.