Dianciamou 12
Laa yogunu o bado Elodo den cili ki wangi kilisiti nitaanli yaaba bi tianba fala. O den teni ke bi kpa Jaka, Jan ciamo leni ki jugisiega Wan den laa ke laa bonla mangi Jufinba pala, o go den teni ke bi cuo PIELI. Li den tieya dupen n ki pia daliali jaanma dana. Wan den cuo PIELI ki kuani o li kadidieli nni, o den puogi minteela caga naa ke ban ya guu o. Cagiyenli kuli den pia niba naa ke bi guudi ki lebidi. Elodo den jagi ke mi pendima jaanma ya pendi, o ba jia PIELI buudi bi niba kuli nintuali. Bi den guu PIELI li kadidieli nni; ama KILISITI nitaanli den miadi opo U TIENU kaa cedi. Ya ǹiagu ke li ba faa Elodo n jia PIELI buudibi niba kuli nintuali, PIELI den luo leni kuseseli lie, ki dua ki goa minteela lie siiga; ya minteela n guu mo den se li kadidieli buliǹoabu kani. Lani o DIODO maleki den doagidi PIELI po ke mi yenma yendi li kadidieli nni. Maleki den maa PIELI kalu ki fundi o ki yedi o: Fii jalijali! i kuseseli den pidi o nii kani ki baa. Lani maleki den yedi o: loli a gbanǹagidiguki pili a cacaadi. o den tieni yeni. maleki den yedi o: goli a kpalibu ki ŋoadi nni. Pieli den ǹani ki ŋua o kaa bani maleki n tieni yaala ya tie moamoani, o den tama ke o laa li bonlekaala yeni. 10 Ban den pendi o jiidikakpialo, leni yua n Hŋua, bi den pundi ya buliǹoabu n luo ti kuboandi bonluodigu, ki tiegi o dociamu, bu buliǹoabu den luodi buni buba bi po. Bi den ǹani ki tagi u sanu. Lanyogunu maleki den ŋaa Pieli 11 Pieli yama n den guni o den yedi: n bandi moala ke n Diodo n soani o maleki ki gaa nni Elodo nuu nni, leni jufinba n bua ki tieni nni yaala kuli po. 12 Wan den bungi yaala n tieni yeni, o den gedi Jan ban go yi yua Maka yaa naa Maliyama denpo naan kani ke niba boncianla den taani ki miadi U Tienu. 13 Pieli den pua bu buliǹoajabu, ya jafaano n tuuni ku diegu nni ke bi yi o Loda den nagini ki ba cengi. 14 O den bandi Pieli nialu, o pamanli po waa den luodi bu buliǹoabu, o den sani ki ban waani ke Pieli ye bu nuliǹoajabu kani. 15 Bi den yedi o: a gadi, ama o waani ke wan maadi yaala yeni tie moamoani. 16 Lani bi den yedi: li tie o maleki yo. Ama Pieli n den suagi ki pua bu buliǹoabu, bi den luodi ki la o ke li pakili cuo ba. 17 Pieli den tia ba o nuu ban ŋmini, ki togidiba o Dielo n den ǹani o li kadidieli nni maama. o go den yedi: yin waani mani Jan leni ti kpiiba yaaba n sieni. Lani o den ǹani ki gedi potogu. 18 Lan den fii ki fa, a minteela yama den yagi boncianla ke bi bua ki bandi PIELI n den tua yaala. 19 Elodo n den teni ke bi lingi o kaa laa o, o den buni ti buudi li kadidieli guudikaaba, ki jia bi buudi ke ban ǹani ba ki kpa ba. Lani n pendi o den ǹani Jude dida nni ki gedi Sesale ki ban ye lanpo. 20 Elodo den pia li koanli leni Tili yaaba leni Sidoni yaaba. Ama bi den taani ki cua o kani ki boadi o ku danligu leni Elodo badibaanlo yua n yi Balutusa, bi den mia o mi yanduanma, kelima bi diema jiema den ǹa Elodo ya diema nne. 21 Elodo n den bili ya daali mi taanma po n den pundi, o den bobi o baditiadi ki kali o balikalikaanu po ki maadi ke li waagi. 22 Ku niligu den kpaani: u tienu ya nialu n maadi laa tie nisaalo nialu ka. 23 Lanyogunu, o Diodo maleki den pua o kelima waa den teni u Tienu ti kpiagidi. A sidibila den lugi o ke o kpe. 24 Lani U Tienu maama den pugidi, ki yadi i kaani kuli, ke bi ŋoadikaaba coali den pugidi. 25 Solo leni Banabasa n den caa ba bi tondu, bi den taa Jan ban go yi yua Maka ke o yegi leni ba ki fii Jelusalema ki guani ki kuni.