Dianciamou 18
Lan ya puoli, Polo den ñiani Atena ki gedi Kolinta. Lan po, o den sua Jufi yendo ke bi yi o Akilasa Pono yua, ke o den cua cancani Italia yeni o pua Pricila kelima loma bado kiloda den cedi leni u paalu ke bi ñani jufinba kuli loma diemani. Nani bi kuli n den pia tuonbuo yendu yeni, Polo den kali bi deni, ke bi ji den taa ki tuuni. bi den tagi ti gbandiedi . Mi fuodima daali kuli, Polo yen maadi U Tienu maama U Tienu dieli nni, o maama den siiga jufinba leni gelekinba pala. Ama Silasa leni Timote n den pundi Meseduna bi den puni bi yula Utienu maama wangima. ki tiendi siedi jufinba po, ke Jesu n tie Kilisiti U Tienu n gandi yua. Lan yaapo jufinba den fii ki pani bi po, ki sugidiba. Polo den fegi o yuli ki mii o tiayiekaadi ki yedi: yi soama n gua ki wuli yi yula po min wani ñana. ki cili leni dinla n baa cili kaa wangidi o labaali ŋamo bi nilanba po. Wan den ñani lan kani o den kua ya joa ke yi o Jusitusa deni, laa Joa den pia Utienu fangili. o diegu den taabi libali maama bagima dieli. Kilisipusa libalimaama bangima dieli yudaano den tuo ki daani Jesu leni o diegunni yaaba. Kolinta yaaba yaabin den cengi Polo maama moko den tuo ki daani Jesu ki go den gaa mi batisima . Ǹayengu Odiedo den doagidi Polo o guaminni ki yedi o: ŋan da jie liba, ŋan yaa maadi ki da cedi, 10 kelima n ye leni ŋa. o ba kan sii ŋa bi ki tieni ŋa yaali n bia, n pia n niba yaa doguni tiena niini. 11 Polo den tieni lan kani binli leni ŋmali luoba Kolinta yaaba siiga ki den wangiba U Tienu maama . 12 Yaa yogunu ke Galiyo den tie Akayi diema Gufeeneli, jufinba den taani noabu ki yie Polo ki den gedini o Gufeeneli bujiali kaanu kani 13 Ki yedi: Yaa joa yene bangi bi niba ki go tigini ban ya ŋoa U Tienu nani libalimaama n kaa bili mama . 14 Yaa yogunu ke Polo den yaadi o ŋoabu ki baa maadi; Galiyo den yedi jufinba: li yaabi tie tagili ba bii tuongunda ba nba bi tieni ania ki cengi yi maama. 15 Ama li ya tie ke yi nia mimaama po, bi a yela lan ya ka yin ŋoa yaa balimaama po, lan wan ŋua yi. mii bua, ki tua yi bujialo laa bonli po. 16 Galiyo den teli ba, ki yedi ba ban fuadi li bujiali kaanu kani. 17 Lane ke bi den taani ki cuo sositena yua n tie li balimaama bangima dieli yudaano, ki pua o li bujiali kaanu kani. Galiyo, naa den yagi o yama li po . 18 Polo den go kali ki waagi Kolinta; li puoli o den cabi o kpiiba ki fii. o den kua ku ñindabiagu ki caa Sili diema, wani leni Pilisila leni Akilasa. o den cedi ke bi kuo o yuli Sankelita dogunni kelima o den niani O tienu u ñoanianu. 19 Ban den pundi Efesa, Polo den ŋa o yegininkaaba. o den kua libali maama bangima dielinni ki boe leni jufinba. 20 Bi den mia o wan sedi leni ba dana ba bolee. 21 Ama waa den tuo. o den cabiba ki yedi; li tie tiladi min jaani ya janmin kpendi ne Jelusalema. n ba gua ki cua ki lee yi U Tienu yaa bua. o den ñani Efesa . 22 O den pundi Sesala leni ku ñindabiagu; ki pendi ki gedi Jelusalema. o den fuondi li jandieli yaaba ki go den suagi ki gedi Antiosa. 23 Polo den tieni yogunu ba bolee. Antiosa wan den ñani lan lan kani o gedi Galata leni filigi diemani ki gaani ki fuondi o kpiiba lidandanlinni ki go den paagi bi paala . 24 Laa yogunu Jufi yendo ke bi yi o Apolosa, ke o tie Alesandili dogu yua. o den cua cancanni Efesa. 25 laa joa den bani mi maama leni i diani bonŋanla. Bi den bangi o o diedo sanwadima. o den maadi leni liyankuali ki wangidi O tienu maama ki go congidi bonŋanla ya maama n tuugi leni Jesu, baa leni wan bani Jan ya batisima baba. 26 O den kua libalimaama bangima dielinni ki maadi leni li papaali. Akilasa leni Plisila n den cengi o maama, bi den ta o ke o ye leni ba ke bi doagidi o po Utienu sanŋoadima . 27 Nani wan n bi bua ki tagini Akayi diemani, o kpiba Jesu nni yaaba n den ye Efesa den paagi o pali. bi go den diani li tili Jesu ŋoadi kaaba yaabin den ye Akayi, ki ban ga o cangu. wan den pundi Akayi leni U Tienu ŋanbili po, o den todi boncianla yaabin den tuo ki daani Jesu. 28 bi kuli nintuali o den nia leni jufinba, ki doagidi ki waani i dianinni ke Jesu n tie Kilisiti U tienu n gagidi yua .