Efesa
Dianciamou 1
Mini Polo, Jesu kilisiti tondo kelima U Tienu yanbuama po, n diani li tili ki fuondi yinba yaaba n tie bi nigagidiŋanba leni bi nidugikaaba ki ye Efesa. Ti ba U Tienu leni ti diedo Jesu kilisiti ŋanbili leni o yanduanma n ya ye leni yi. Tin pagi U Tienu yua n tie ba, ti diedo Jesu kilisiti ya ba. Wani n seligi ti U Tienu fuoma sela buoli kuli kilisiti nni tonpoli po. U Tienu den tuodi ki ki gandi ti kilisiti nni ŋali ke ŋanduna daa tagi, ke tin yaa tie yaaba n gagidi ki ŋani, kaa pia tagiliba kuli o nuntuali. o buama yaapo, o den tuodi ki bili ke tin ba mu bimoanmu bali kelima Jesu kilisiti yaapo. O yanbuama leni o yanjagili yaapo yo ke o den tieni yeni. Lanwani tin ya paki o ŋanbili yaali n pia ti kpiagidi, wan puni ti yaali kelima o bijabuadiga po. O yaa niinne ke ti ba mi daafaabima kelima o soama yaapo leni ti tuonbiadi sugili nani o ŋanbili n yaba maama po. U Tienu den jiini laa ŋanbili tipo ke li yaba ki puni ti mi yanfuoma leni mi bandima kuli. O den doagidi tipo mi yanduanma bondoaginkaala wan den tuodi ki bili ya yanjagiŋanli kilisiti nni. 10 Lani n tie ke u yogunu ya pundi wan taani li bonla kuli, yaala n ye tanpoli po leni yaala n ye ŋanduna nni kuli ke likuli n tua yenma, ke kilisiti n ya die likuli 11 Li tie wani kilisiti ya niinne ke ti tua bi faajieba. U Tienu den tieni li bonla kuli nani wan den kpa jagi ki bili maama. O den gandi ki gagidi ti ke tin tua o yaaba. 12 O den tieni yeni ke tinba yaaba n den kpa bili ti suginma kilisiti nni n yaa pagi o. 13 Yi moko n den gbadi i moamoani maama lani n tie o laabaaliŋamo n cuani ya tindima. Yi den tuo ki daani kilisiti, o yaa nii nne ke U Tienu den tieni yipo mi maalima, lani n tie o fuoma yua wan den niani u ñoanianu ke o baa pa ti yua. 14 U Tienu fuoma yua yeni tie tipo mi maalima U Tienu diema ŋalimani po, yaala n doagidi ke U Tienu ba faabi ti cain ke tin ya pagi o kpiagidi. 15 Li tie lanyaapo ke mini moko n den gbadi ke bi maadi yi dandanli o diedo po maama leni yi buama bi nigagidiŋanba po, 16 n tuondi U Tienu yipo kaa cedi ki taagi yikuli yela n jaadi nni. 17 Ti diedo Jesu kilisiti Tienu, wani baa yua n pia ti kpiagidi n teni o fuoma yua n yendi yi yantiana ki go doagidi yipo U Tienu yin bandi o moamoani. 18 N go miadi o ke wan yendi yi yantiana nuni ke yin fidi ki bandi yaa suginma n tuugi leni o yiinu, leni wan bili bi nigagidiŋanba po ya ŋalimani ke yi pia ti kpiagidi. 19 N go miadi o ke yin bandi o paaciamu yu n tuuni tinba yaaba n dugi po ya niinni n yaba ŋali ke li yaba maama, 20 o paaciamu yu n tuuni ti niinni yeni tie wan den soani leni yu ki fiini kilisiti bi tinkpiba siiga ke o go ye ki fo, ki kaani o jienu tanpoli po. 21 Wani kilisiti ka lankani ki die mi diema danba leni li bali danba, bi paatieba leni bi diediba kuli, o yeli cie a yela kuli ya yogunu n tie na leni ya yogunu n ba ti cua kuli. 22 U Tienu bili li bonla kuli wani kilisiti taana tiipo ke o die la, ki go teni ke o tie wan yini yaabakuli yudanciamo. 23 Kilisiti n yini yaaa yeni tie o gbannandi, ki tie o yedagidikaama wani yua n dagidi bi kuli po, li bonla kuli nni.