EBILUNBA
Dianciamou 1
U tienu den maadi hali yogu leni ti yajanba bi sawalipuaba ñoana nni yaa yogini n kaa wa leni mabuolu boncianla. Moala a dan juodi kaana nni O maadi len ti O bijua ñoabu nni. O den bili ke wan diedi li bonli kuli; leni wane ke, O go tagi li ŋandunli. Wani bijua n tie O kpiagidi nannanli, U tienu wani O yaaba yaa maalima. O kubi ŋanduna leni O maama yaama n pia u paciamu. wani n den ŋuudi ki ñani ti tuonbiadi ki den kali tanpoli joma ti kpiagidi tienu jienu . Wan bijua, o den tua yua pia ti kpiagidi ki cie Makinba kelima Wan ba yaa yeli n pia ti kpiagidi ki cieba yeni yaapo. Olee Maleki yo ke U tienu yedi: a tie n bijua; N mali ŋa dinla. be yogunu yo ke O go yedi: N baa tie o ba, o mo baa tien bijua . wan den soani O bijakpiaga ŋanduna nni O go den yedi: U tienu Malekinba kuli n kpiagi O. O go den maadi Malekinba po ki yedi: O teni ke O Malekinba tie nani u faalu yeni O naacenba mo tie nani u mupienu . Ama O bijua po, O den yedi: Fini Utienu, A bali kalikaanu baa ye hali o yogunu kuli. A badigbianu mo tie mi teginma gbianu. A bua miteginma, ki nani ti tuonbiadi. lan yaapo Utienu, ŋa Tienu gandi ŋa, ki wuli ŋa po li pamanli kpama, ki teni ke ŋa pia ti kpiagidi ki cie a lieba kuli . 10 O go yedi: O Diedo, hali mi cilima Fini n tagi ki tinga. Tanpoli mo tie A nu n soani yaa tuonli. 11 Lan kuli baa bodi ama, Fini wani baa ye hali o yogunu kuli; li kuli baa kpeligi nani li liadili yeni, 12 A ba kokoli lan kuli nani ku liadigu yeni, ke li kuli ba lebidi; ama fini wani baa tie ŋan tie maama hali ya yogunu kuli. ŋA bina mo, ki pia gbenma . 13 O lee Maleki yo ke Utienu yedo: kali n najienu hali min baa teni ŋa yibalinba n tua ŋa taaŋma kaanu. naani Malekinba ki tie fuoma kaa? yaaba n tuuni U tienu po. 14 Wan tuuni yaaba ke ban soani yaaba n baa ba mi tindima faali yaapo .