Dianciamou 4
Lan wani tin fangi mani ti yula, nani ki kua O fuodima ñoanianu daa baa ye, ba ni yendo i siiga n da ti sua ke li pendi. Kelima tin gbadi ya labaaliŋamo yeni, bani moko gbadi o ama ban den gbadi yaa maama naa todiba li ba kuli. laa maama naa den kua bi pala nni kelima bi den luo ti dugidi . Tinba yaaba n daani, ti kua laa fuodima nni nani wan yedi yaa maama yaa po: n den poli n pabienli nni ke bi kan kua n fuodima nni. O yedi yeni ba leni wan den suani ki gbeni O tuona kuli hali ŋanduna tagima yogunu. Kelima li pia naankani ke O den maadi li danleleedili daali maama ki yedi: U tienu den fuodi leni O tuona kuli li danleleedili daali. O go den yedi bi kan kua n fuodima nni . Nani yaaba n den kpa ba u ñoanianu naa den fidi kua O fuodima nni kelima bi yiemia po, u folu baa ye bi tianba po ke fidi ban kua laa fuodima nni. U tienu go bili dantoali lan tie dinla. O den kpa maadi laa maama Dafidi ñoabu nni hali yogunu ba puoli po ki yedi: “dinla i yaa gbadi O nialu yin da juagi mani yi pala “ Kelima Josue yaa den fidi ki kuanba mi fuodima nni, li puoli U tienu kan go bi maadi dantoali maama. Lan wani U tienu fuodima daali ye U tienu niba po. 10 Kelima yua n kua U tienu fuodima nni yen fuodi leni o tuona kuli, nani U tienu n den fuodi leni O tuona maama. 11 Moandi mani ki kua laa fuodima nni. o ba kuli ti siiga n da gbali ki kua kelima o yiema po nani bani yeni . 12 Kelima U tienu maama fo ki go tuuni leni u paalu, ki mani ki jia ki cie jugisiediñoaliedi buolu kuli, ki mudi ki koa hali deeni ki paadi o naano leni li yantiali, a tuga leni kpaba lonlo laa maama yen bigi li pali nni yanjaga leni li yantiana kuli. 13 Tagima ba kuli ki wuo O nintuali, ama li bonli kuli doagidi cain ki se yua ya ke ti ba fa ki togidi ti tuona kuli . 14 Lan wani, nani tin pia ya kopadicianbado yua n den kua tanpoli, lan tie Jesu U tienu bijua, tin ya se bonŋanla ya dandanli yaa niini ke ti tendi siedi. 15 Kelima tii pia ya kopadicianba n kan fidi ki gbadi ti po mi ninñinma ti tadigu nni. nani tinba, bi den tulini O li bonli kuli nni, ama waa den tieni tuonbiadi. 16 Lan wani tin nagini leni li papaali li ŋanbili bali kalikaanu kani, ki ba mi ninñingbadima leni li ŋanbili yaa yogunu ke ti bua mi todima .