Dianciamou 10
U tienu balimaama yaama n pia yaa bonŋanla n kpendi yaa junjungu ke li naa tie li moano ka kan fidi faabada ba leni a pada ya ke bi tiendi o yogunu kuli binli nni, ki teni yaaba tiendi laa pada n dagidi cain. Lani yaabi baa tuo, bi kan go bi yaa baa pada kelima yaaba n tiendi laa pada, bi yaabi ba fidi ŋanbi cain yenma, bi kan go bi yaa ba ki pia bi tuonbiadi siedo bi pala nni. Ama bi tuonbiadi tiadima po yen teni binli kuli ban padi. Kelima li kan tuo a naatona leni a pudibuana soama n fidi ki ñani ti tuonbiadi . Li tie lan yaapo ke Kilisiti n den kua ŋanduna nni yaa yogunu, O den yedi: ŋaa den bua padili baa kuli bi, paabu ba kuli, ama A den tagi n po ti gbanandi. ŋaa go den tuo ki ga a padijukaana bi, ti tuonbiadi sugili yaa pada. Lan wani n den yedi: diidi, n cua ki baa tieni a yanbuama U tienu kelima li balimaama tili nni li den maadi min yaa maama yo . O den kpa yedi: ŋaa den bua, ŋaa go den tuo ki ga a pada bi, bu paabu; baa padijukaali bi, ti tuonbiadi yaa pada. ba ke laa pada den ŋua li balimaama n bili maama. O den yuandi ki yedi: diidi n cua ki baa tieni a yaa yanbuama; lan tie ke o bolini li bonciala kelima o bua ki kaani li bonyuanla. 10 Laa yanbuama yaa po n teni ke ti ba mi candiŋanma kelima Jesu Kilisiti den puni O gbanandi nani li padili yeni yenma yua kuli po . 11 Kopadicianmo kuli yen se o tuonli kaanu daali kuli ki tuuni li kopadiciantuonli, mi tianma, o yen padi padibuoyendu, yaa pada n kan fidi ki ñani ti tuonbiadi hali abada. 12 Ama kilisiti wani, O den tieni padiyenli bebe ti tuonbia po, ki yuandi ki ban kali o yogunu kuli po U tienu balikalikaanu jieno po. 13 O gu moala O yibalinba n tua o taaŋmaakaanu. 14 Kelima wan puni O yuli maama yenma yeni, O teni ke wan gagidi ki ŋanbi yaaba leni o soama yeni, ke bi dagidi cain o yogunu kuli po . 15 U tienu fuomi yua moko tieni ti po siedi ke li tie yene. kelima O den kpa yedi: n baa kuani bi po yaa ŋantaado n tienna, 16 O Diedo go yedi yaa dana tienna yaa pendi n baa tieni n balimaama bi pala nni n go baa dianma bi yantiana nni 17 O go den pugini ki yedi: n kan yaa tiadi bi tuonbiadi po, n kan go yaa tiadi ban tieni yaa tudima. 18 Lan wani, ti tuonbiadi sugili n ye naan kani kuli, padili naa go ye ti tuonbiadi po . 19 Lan yaapo n kpiiba, nani tin baa jii fidi ki kua u kaangagidi ŋamu nni kelima Jesu soama po, 20 O den luodi ti po yaa sanpaanu n fo ki pendi bu kpalidoaginkaabu, lan tie ti gbanandi. 21 Nani tin pia yaa kopadicianbado yua ke bi dini U tienu diegu po yeni, 22 Lan wani tin nagini U tienu leni payenli ke ti pala gbie leni li dandanli, ke ti pala siedo joagindi ŋuudi ki ñani, ti gbanandi moko ŋuudi leni mi ñinŋanma . 23 Tin kubi bonŋanla tin pia yaa suginma siedo kelima yua n nianti u ñoanianu tie dugika. 24 Tin yaa faami mani ki guu ti yaba, ki tigini ti yaba mi buama leni a tuonŋama nni. 25 Tin da ŋa mani ti tanma nani bi tianba n maani maama, ama tin yaa paagidi ti lieba pala, nani yi moko n nua ke O Diedo daali nagidi yeni . 26 Kelima ti yaa bandi i moamoani, ki nan go yuandi ki tiendi ti tuonbiadi leni ti yanbuama, padili naa go ye ti tuonbiadi po 27 Ama yaa cuonu n bia, leni mi fantanbiadima gu ki baa bolini bi niyiekaaba . 28 Yua n den miidi Musa balimaama kuli, tie yua ke bi baa kpa o ke ninñingbadima kuli ki ye; siedinba lie bii bi ta ñoabu nni. 29 Lan wani, yua n fali U tienu bijua ki nua ke o ŋantaado yaa soama yaama n den ŋuudi ki ŋanbi o yeni tie fanma, ki go sugi li ŋanbili paabu fuoma, naani o yaa cuonu ka baa yaa bia ki cie ? 30 Kelima ti bani yua n den yedi: Mini n tie yua n yen tuu li panli Mini n tie yua n baa tuu yi biadima panpaani. O Diedo go den yedi: O Diedo baa jia o niba buudi 31 Li tie yaa bonla n bia ki i jeje hali boncianla yua n ba U tienu yua n fo nuunni 32 Yin tiadi mani yaa dana n pendi po; yaa yogunu ke yi yama den yendi, ke ba leni fala siiga yi den moani li moacianli ki den se ke li paa lienni. 33 mi tianma bi yen fiagi yi ki go wangi yi fala bi niba kuli nintuali, yogunu baa mo, yi yen taani yen ban wangidi yaaba fala. 34 Yi den pia mi ninñingbadima a kpaada po. yi go den tuo ki mangi yi pala leni bi niba n den fie yi piama, kelima yi bani ke yi pia yaa ŋalimano n ŋani ki cie ki go baa ye o yogunu kuli . 35 Lan wani, yin da ŋa mani yin pia yaa dugidi yaadi n pia yaa panpaani n yaba. 36 Kelima li pundi yin yaa se ke li pa, lani n tie ke, yi yaa tieni U tienu yanbuama ki dudi, yin baa wan den niani yi yaala. 37 Li go sieni u yogunu waamu bebe, yogun jenjenga, ke yua n ti cua n cua ke li kan waagi . 38 N nitegini ka baa ye ki fo kelima li dandanli po, ama o yaa guani puoli n pali kan mangi o po. 39 Tinba wani, ti naa tie yaaba n baa guani puoli ki bia ka; ama yaaba n pia li dandanli ki baa ciadi bi naani .