Jan Laabaalihamo
Dianciamou 1
Hali mi cilima Mi maama den ye. Mi maama den ye leni U Tienu. Mi Maama yeni den tie U Tienu. Mi den ye hali mi cilima leni U Tienu. Yaala n ye kuli tie Mi yaa tagime, kelima li bonla kuli tie Mi yaa tagime. Li miali den ye mi niinni, li miali yeni den tie mi yenma bi niba kuli po. Mi yenma yendi li biigi nni, ama li biigili ki den gaama. Jan den cua ki tie U Tienu tondo. O den cua ki tie siedi, ki baa tiendi siedi mi yenma yeni po, ke bi niba kuli n daani kelima omaama po. Wani ka, den tie mi yenma, ama o den cua ki baa tieni siedi mi yenma po. Mi yenma yeni den tie mi yenmoanma ki cua handuna nni ki baa yendi nisaalimiali kuli po. 10 Mi den cua handuna nni kelima mani n den tagi handuna ama handuna naa go den bandima. 11 Mi den cua o yaaba siiga, ama o yaaba ki den gaama. 12 Ama yaaba n den gaama kuli ki daani o yeli nni mi dini ba libali ke bi tua U Tienu bila, 13 wan mali yaaba, ke laa tie leni soama ka, laa go tie gbannandi yanbuama, laa tie nisaali-yantiali, ama U Tienu wani o ba. 14 Mi maama yeni den tua gbannandi ki cua ti siiga ki gbie leni li hanbili leni imoamoani. Ti den laa okpiagidi wani ki bonjayenyenga yua n ñani Baa kani yaa kpiagidi. 15 Jan tieni opo siedi ki kpaani: Wani n tie min maadi yua yaa maama ki yedi: Yua n tiena n tie min baa yua cie nni, kelima o den ye hali ke mini daa ye. 16 Ti kuli baa o hanbili ki go baadi li ki pugidi pugidi. 17 Kelima Musa n den cuani li bali maama, ama Jesu kilisiti n cuani li hanbili leni imoamoani. 18 kelima oba kuli ki maani ki le U Tienu, ama obijua yua n ye okani yogunu kuli, n cua ki doagidi o niba siiga ki teni ke bi bandi o. 19 Jan n den cua ki tiedi laa siedi yaa yogunu, Jufinba yaaba n ye Jelusalema den soani bi kopadicianba leni lefi buolu yaaba, ke ban buali o yaa bualu n tiena: A tie ŋme yo? 20 Jan den doagidi ki waani ba imoamoani ki yedi: Mini ka tie Kilisiti. 21 Bi den buali o ki yedi anan tie ŋme? Elia bi? O den yedi: Mii tie Elia. Bi den buali o nan tie o sawalipualo bi? O den yedi ba: A-a. 22 Bi den yedi o: Lanwani a nan tie ŋme yo? K e ti bua ki ban waani yaaba n soani ti. A yedi ayuli po be? 23 O den yedi ke o tie Yua n kpaani mi fanpienma nni ki tua: «Naadi mani o Diedo sanu.» Nani Esayi n den yedi maama. 24 Ban den soani yaaba yeni den tie falisieninbe. 25 Bi go den buali o yaa buali n tiena: A yaa tie Kilisiti, kaa go tie Elia, ki naa go tie o sawalipualo mo be yaapo ke nan tendi bi niba mi walima? 26 Jan den guani ki yedi ba: Mini wani n tendi mi ñima yaa batisima, ama onilo ye yi siiga ke yii bani o. O baa cua n puoli. 27 Mii pundi baa yua n gbaani ki lodi o cacaagbansiama. 28 Lankuli den tieni betani judana kpenu kandima, Jan n den batisi bi niba naankani. 29 Lan den fii ki fa Jan den laa ke Jesu kpendi o kani o den yedi: Diidi mani one n tie U Tienu pebiga yua n ŋuudi ki ñandi handuna tuonbiadi. 30 Wani n tie min den baa yua, nitoa ba cua n puoli ki cie nni yeni, kelima o den ye hali ke n daa ye. 31 Mii den bani, wan tie yua ama n cua ki batisi bi niba leni mi ñima ke wan doagidi Isalele yaaba po. 32 Jan den tieni yaa siedo n tiena: N den laa ke U Tienu fuoma yua ñani tanpoli, nani ki kpaajiega yeni ki jagini opo. 33 Mii kpa bani o, ama yua n den soani nni ke min batisi bi niba, mi ñima nni yeni den yedi nni: Han baa le ke U Tienu fuoma yua jiidi ki jagini yua yaapo yeni wani n baa batisi bi niba leni U Tienu fuoma yua. 34 N laa yo ki tieni siedi ke o tie U Tienu Bijua. 35 Li fii faama Jan go di ye li kani leni o hoadikaaba siiga bonbalie. 36 ki laa ke Jesu cuoni ki baa pedi ke o yedi: One n tie U Tienu pebiga. 37 Jan hoadikaliediba den gbadi wan yedi yaala ki fii ki hoadi Jesu. 38 Jesu den gbegidi ki nuali ki sua ke bi hua o, ke o yedi ba: Yi lingi be? Bi den guani ki yedi o labi, lani n tie canbaa a denpo ye le yo? 39 O den yedi ba: Cua mani yi baan le, bi den yegi leni o ki ban laa o deni n ye naani, li den tie liyenlebidili yogunu bi den sedi leni o laa juagu kuli. 40 Andile Simono Pieli waalo den tie yaa niliediba n den gbadi Jan maama ki hoadi Jesu yeni siiga yendo. 41 Wani n den kpa tuogi o ciamo Simono ki yedi o: Ti laa Mesia, lani n tie U Tienu n gandi yua. 42 O den gedini o Jesu kani. Jesu den nuali o ki yedi o: A tie Simono Jonasa bijua, a ji baa yi sefa yo yaala n bua ki yedi Pieli. 43 Lan den fii ki fa Jesu den jagi ke o baa gedi Galile. O den tuogi leni Filipi ki yedi o: ŋoadi nni. 44 Filipi den tie Betisayida yua, Pieli leni Andile moko n den ñani yaa dogu. 45 Filipi n den tuogi leni Nataneli ki yedi o: Ti laa Musa n den diani yua yaa maama li balimaama nni yeni, bi sawalipuaba n den maadi yua yaa maama yeni lani n tie Jesu Nasaleti Josefi bijua. 46 Nataneli den yedi o: Naani yaala n hani baa fidi ki ña nasaleti? Filipi den yedi o: Cua ki ban le. 47 Jesu den laa Nataneli ke o kpendi o kani, o den yedi one tie Isalele buolu yua moamoani tudima ki ye oniinni baa waamu. 48 Nataneli den buali o, a bandini hali le? Jesu den guani ki yedi o: Hali ke Filipi ki yini a, han bi ye bu kankanbu tinga yeni n bi nua a. 49 Nataneli den guani ki yedi o: Labi lani n tie canbaa a tie U Tienu Bijua fini n tie Isalele yaaba bado. 50 Jesu den guani ki yedi o: Kelima n yedi a ke n bi nua ha bu kankanbu tinga lane ke a daani, ama a go baa la yaala n cie yeni. 51 O go den yedi o: Imoamoani imoamoani kani n yedi yi ke dinla liiga yi baa le ke tanpoli luodi ke U Tienu Malekinba do tanpoli ki go jii O joa Bijua po.