Maka
Dianciamou 1
Jesu kilisiti U Tienu bijua, ya laabaalihamo cilima. Nani lan diani maama o saawalipualo Esayi tili maama ki yedi: N soani a liiga n mawangikoa wan bogini a sanu. Li tie yua n kpaani mi fanpienma nni yaa nialu: Bogini mani o diedo sanu, ki piini ti sanbuodi. Jan den doagidi mi fanpienma nni ki batisi bi niba ki tua: lebidi mani yi yama ki ha yi tuonbiadi. Jude dogu nni yaaba leni yaaba n ye Jelusalema kuli den kpenda o kani ki doagidi bi tuonbiadi ki cedi ke o batisi ba Judana kpenu nni. Jan den yie ti yuoyuokobidi ki luo ku gbanñagigu o den di i gbangbanli leni ti siadi. O den maadi ki tua: nitoa hua n puoli yua n pia u paalu ki cie nni mii pundi ba yua n ba lodi opo o cacaabaabu. Mini n batisi yi leni mi ñima ama wani o baa batisi yi leni U Tienu fuoma yua. Laa yogunu Jesu den ñani Nasaleti ki gedi Galile ke Jan batisi o Judana kpenu nni; wan den ña mi ñima yaa yogunu tanpoli den luodi ke 10 U Tienu fuoma den jiidi opo nani ki kpaajiega 11 ke u nialu ñani tanpoli ki yedi: fini n tie n bijabuadiga n pali n mani yua yaa po. 12 Lanyogunu U Tienu fuoma yua den gedini Jesu mi fanpienma nni 13 wan den tieni naani dana piina ke Sutaani den tulini o, o den ye leni ti fuayandi malekinba den tuuni opo. 14 Ban den cuo jan Jesu den galile ki ban wangi U Tienu laabaalihamo. 15 O den tua: u yogunu pundi U Tienu diema nagini lebidi mani yi pala ki daani o laabaalihamo. 16 Nani Jesu n den pendi Galile kpenu kani, o den la Simono leni o waalo Andile ke bi lu bi taalu mi ñima nni kelima bi den tie jankpaanla, 17 Jesu den yedi ba ŋoadi mani nni n baa teni moala liiga yin yaa ji lingi npo bi niba; 18 lanyogunu bi den ŋa bi taali ki ŋoadi o. 19 Wan den suagi liiga waamu o den la jaka leni sebede bijua leni o waalo jan ke bani moko ŋanbidi bi taalu. 20 Lan yogunu Jesu den yini ba ke bi ŋa bi ba sebede leni bi naacenba ku ñinbiagu nni ki hoadi o. 21 Bi den gedi kapenayuma U Tienu fuodima daali Jesu den kua li balimaama bangidieli nni ki bangi 22 o bangima den cuo bi pala kelima o den bangi leni li bali kaa ta leni li balimaama bangikaaba. 23 Li den sua ke li balimaama bangi dieli nni pia ya nilo n pia ki cicibiadiga ke o kpaani ki tua: 24 be n ye tinba leni fini siiga Nasaleti yua Jesu n bani han tie yua a cua ki ba bolini ti a tie U Tienu n gandi yua. 25 Jesu den funi leni ga ki yedi o: suo ki ña o joa ne niinni; 26 ki den digibi leni u paalu leni ku fuciangu ki ñani o joa yeni niini. 27 Ti jawaaciandi den cuo bi kuli hali ke bi buali bi yaba be mo n yeni bangi canme kelima o maadi leni a cicibiada leni li bali ke bi tuodi ki tiendi wan yedi yaala. 28 Lanyogunu o laabaalo den pundi galile gaanilindima kuli. 29 Ban den ñani U Tienu diegu nni wan leni Jaka leni Jan den gedi Simono leni Andile denpo. 30 Simono cuadina den dua leni ti gbannanbiendi lanyogunu bi den maadi Jesu o maama 31 o den nagini o kani ki cuo o buagu ki fiini o, lanyogunu o gbannanbiendi den gbeni ke o ga bi cangu. 32 Ku yenjuagu ki yenga n den kua ya yagunu, bi den cuani Jesu kani a yiama leni o cicibiada n ye yaaba yaa niinni kuli. 33 U dogu nni yaaba kuli den taani Simono buliñoabu kani. 34 O den paagi bi niba boncianla yaaba n den pia yianbuolibuoli o go den deli a cicibiada ban ye yaaba ya niinni. waa den tuodi ke mu cicibiadimu maadi kelima mu den bani wan tie yua. 35 Lan den goa a yenda po, lan da den biigi ya yogunu Jesu den ñani ki gedi mi fanpienma po wan den jaandi naani. 36 Simono leni yaaba n den ye leni o kuli den cili ki lingi o. 37 Ban den ban la o, bi den yedi o bi niba kuli lingi a. 38 Jesu den yedi ba tin gedi mani i tinkundogi nni min ban waani bani moko o laabaali hamo kelima n ñani li yaa po yo. 39 O den goadi Galile diema nni kuli, ki koa li balimaama bangi diena nni ki wangi U Tienu maama, ki go deli a cicibiada. 40 O kpaado den cua Jesu kani ki gbaani ki mia o ki yedi o: a yaa bua a baa fidi ki hanbi nni. 41 Mi niŋima den cuo Jesu opo ke o tandi o nu ki sii o ki yedi: N bua hanbi. 42 Lanyogunu mi gbaadima den gbeni opo ke o ŋanbi. 43 Jesu den maadi o leni li bali ki yedi: ŋan kubi a yuli ki da waani niloba yaala n tieni 44 ama ŋan gedi o kopadiciamo po ki ban padi a ŋanbima po nani Musa n den diani maama lan tua bi po seedi. 45 Ama laa joa n den gedi o den ban kpaani laa bonla ŋali maama ke Jesu kan den fidi ki kua laa dogu nni bi niba n nua o yaa yogunu. O den ye niini po mi fanpienma nni bi niba den ña i kaani kuli ki kpendi o kani.