1 Tesalonika
Tesalonika 1
Mini pɔlo, Siliven yeni Timote, n diani li tili ke fuondi yinba tesalonika jaandieli yaaba n ye u tienu yua n tie baa nni yeni ti diedo jesu kilisiti nni, ke o ŋanbili yeni o yanduanma n ya ye yi po. Ti tuondi u tienu yoginu kuli, ti tiadi yi yela ti jaandi nni yi po. Ti tiadi yoginu kuli ki kaa cedi yi dandanli tuonli po yeni yi tuuni yeni mi buanma maama po, yeni yi pia ya dandanli sedima, ti diedo jesu kilisiti yua n tie u tienu ti baa nintuali. N ninjaba u tienu buakaaba, ti bani ke u tienu den yini'yi. Tii den wangi'yi o laabaali ŋanmo yeni mi maama bebe ka, ama yeni u tienu fuonma yua paacianmu po, yeni li pamancianli kelima la bɔn'yi, yi bani tin den ye yi siigan yeni ya tɔgu buolu yi ŋanmu po. YI den tua yabi n ŋɔdi tinba yeni ti yonbidaano yaaba n gaa u tienu maama ba o fala cianmu siign yeni u tienu fuonma yua n puuni ya pamanli po. Ke yi fidi ki tua ban ba togidi yaaba yeni yabi kuli ye Masaduana yeni Akayi po. Kelima laa tie yi ya kani yeni Maseduana, yeni Akayi bebe ke u tienu maama den ya yaali, ama i kaani kuli yi dandanli maama den yadi ke laa gɔ tie tiladi nilo n gɔa maadi li po. Kelima bani bi ba tie sieda li po yeni tin den ba ya cangaanma yi kani, yeni yi den lebidi ke ŋoadi(ŋɔdi) u tienu ke ŋaa i buli, ti ba ŋoadi u tienu yua n fuo ke tie moamoni. 10 Moala yi gu o bijua jesu, wani jesu yua n den fii bi kpienba siigin ke den faabi ti u tienu pabienli yaali n ba cua.