Korenta yaaba tilieli
Diangbenga 1
Min Pɔli U Tienu buama po i ke n tua Jesu tondi o min yeni ti ninjua Timote n dangi yaa tili ne. Ti fuondi i Korinti jaandieli nni yaaba kuli yeni yaaba n ye Lakayi diema nni kuli. Ti Baa yeni ti yonmidaano Jesu Krisiti yanduama n yaa ye yeni i ke gɔ yadi i po o ŋalbaligi o. Ke U Tienu yeli n baa ti kpiagidi wan yua tie ti yonmidaano Jesu Krisiti Tienu ke gɔ tie u Baa. Wan yua n jie bi niba ninbaagu ke gua paagidi bi niba pala bonlikuli nni. O paagidi ti pala yaa yogunu ke ti ye fala nni, ke ti mɔ n yaa paagidi yaaba n ye fala nni yaa pala. Nani tin laadi fala boncianla Krisiti po yeni i, yeni mɔ i ke ti laadi li papaali ki dungini o po. Bi baa cangini ti ke dugini a papaali yeni a ŋalbaliga po, lanwani, ti yaa tie papadanba ti tɔgini a papaali yia n suani yeni ti yaa yogunu kaa laadi fala yeni ti. Ti dugi i po boncianla kelima i taani ki la fala yeni ti. Yeni ke i baa taani ki laa li papaali mɔ yeni ti. N buakaaba, ti kan wuoni yaa fala ke ti den laa Asi nni. Li fala den cie ti paalu mɔ ki ti den ki pia malima yeni laafia. Ti den nua nani ti kuuma pundi yeni, ti den ki tie ke tin yaa du ti po kaa, ama U Tienu po, yua yiedi bi tinkpiba. 10 wani n den guu ti li fala nni, wani n gɔ baa guu ti yaala n bu cua ti kuli. I mɔni po, ti daani ke u baa li ñangi ti yeni. 11 ya todi ti mani yeni i jaandi. Lanwani niba boncianla jaandi baa cedi tin la ŋalbaliga yaala n baa cedi ki boncianla n tieni U Tienu baliga ti po. 12 Mɔla, yaala n tie ti pamanli tie ti yanjagili sieda ke ti den pia. I mɔni po, ti yaa pagi yeni ti ŋandi yeni mi yanfuonma ñani U Tienu kani, ama li yanfuonma ki ñani nilo kani kaa, U Tienu ŋalbaliga po i. 13 Ti daa a tila ne ke yin cogi ki gbadi li niima nni, n pali paa i po. 14 yeni yin cengi ke ti yonmidaano daali pali baa yaa mani ti po ke ti mɔ ya pala mani i po. 15 kelima n pali mani i po, lani ke n bua cindi ki cuai kani ki yin gaa ŋalibaliga taalima lie. 16 N baa tɔgini i kani yo ki fidi gadi Maseduani ki gɔ guani i kani ke ti kuli n gadi Sude. 17 Min den jagi li cenli po yeni, n den ki ŋanbi ki cuo yaaa? Bii i maali ke n den kubi n yuli po maalima yaa, ki pia malima lie ke n baa yie ke gɔ tuo yenma? 18 U Tienu n tie o mamɔnmaadoki bani ke tin maadi yaala ki tie yaaba baa tuo lanyaaka yaaba n kan tuo kaa. 19 kelima U Tienu biga Jesu Krisiti yua ke den maadi o po, Silivin, Timote yeni mini wani ki tie yua n yie lani yaa kaa yua n tuo. 20 U Tienu yaa puoni kuli tie mini, li po ti bo yi gaa Ameni ki duani o yeli. 21 U Tienu n lugidi tinba yeni yimba Krisiti nni ke tin ŋanbi ki yaa kubi ke li paa. 22 U ŋagini ti po, ke baa kuani ti o tagima yogu baa. 23 N tugi U Tienu ke o tie n sieda ki dugini yaala yapo ke n den ki bua ke ngadi Krinti, den tie kemin fagini yeni. 24 Li ki tie ke ti den bua bigini ki bandi dandanli n se naani ka, ama ti kuli n sɔni yeni li pamanli kilima i cegi li dandanli nni.