KOLƆSI YAABA
Diangbenga 1
Pɔli, Jesu ŋɔdka U Tienu yanbuama po, yeni Timote ti naataano, Ti dangi ban paadi ti kpiiba yaaba U Tienu po, yeni ya naataani n duu kiristi nni, ki ye Kolɔsi dogu nni ya po i, U Tienu ti Báa ŋanbli yeni mi yanduanma i po. Ti tiendi, ti Diedo Jesu Kiristi báa balga, ki go jaandi impo. Ti gbadi ke bi maadi yin pia ya dudugdi Jesu Kiristi nni yeni ya buama ke i pia ban paadi yaaba kuli U Tienu po. Kelima ban bili ya dandanli tanpoli po, ki guuni i po. I cindi ki gbadi li dandanli maama i mɔmɔni maama nni, Laabaalŋamo. yaama n pundi i kani, ki loni a luana, ki yadi ŋanduna nni yeni i kani mo, nani li daacincinli yin den cengi, ki bandi U Tienu ŋanbli i mɔmɔni nni yeni. Ne tie o laabaalŋamo, nani yin bangi yua ti naataanbuodo yeni ti tuonsɔnlo, Epafra kani, wani yua n tie Kiristi tuonsɔnmɔno i po yeni. Epafra cedi ke ti bandi yin pia ya buama foŋanma po. Li buama ya po, hali tin gbadi ya daali i maama yeni mɔlane, ti ki pedi jaandi i po, ki miadi ke yin gbie yeni o yanbuama banma, o yanfuoma nni kuli yeni mi foŋanma niima nni gbadma 10 Ti li jaandi ke yin cuoni yeni li seli nani O Diedo ń faadi maama. Ti jaandi ke yin loni ya luana n ŋani i tuadŋama nni kuli, ke yin suagi liiga U Tienu bangima nni. 11 Ti jaandi ke o yudandi paaciamu yu n ba ciani yi li mɔndili yeni li juunli nni ń pugni yi u paalu, bonli kuli nni. 12 Ti jaandi ke lan tieni yeni, li ya ke i jaandi ki tie ti Báa balga, li pamanli nni yeni wan puni ti u fidu, ke ti baa u biinu ya faali ke o bili ban paadi yaaba o po yeni siiga. 13 O faabi ti, ki ñani ti li bɔnbɔnli yonbdi nni, ki kuani ti o Bijuabuadga diema nni. 14 O biga po i ke ti baa mi daafaabi ma yeni ti tuonbiadi po sugli. 15 Nilo kan fidi ki la U Tienu, O biga n tie o junjungu, ke ti nua o. O tagma kuli siiga, wani n cindi ki mali. 16 Kelima wani ya po i ke bi tagi bonli kuli yaali n ye tanpoli yeni yaali n ye tinga po, ban nua yaali yeni ban ki nua yaali. Lan tie ti badigbandi, bii mi diedma, gobna bii ti yikodi, wani n tagi bona kuli o ya po, 17 O bo ye, ke bonlibakuli dá ki ye, o yapo i ke a bona kuli taani ki ye lan buali maama 18 Wani n tie ti gbannandi, U Tienu nitaali yuli. Wani n tie ti yikodi kuli ñiali mi cilma, wani n cindi ki mali, yua n yiedi (faadi) bi kpienba siiga, lani n cedi ke a bona kuli siiga, wani n ye liiga. 19 Kelima U Tienu yanbuama po i, ke a yabindi yeni o kpiagdi kuli ye Kiristi nni. 20 Ki fidi mi taakalma ń tieni wani yeni bona kuli siiga o bijua yeli po, o tɔgni o sɔma yaama n wuli li daapɔnpɔnli po, ki bili mi yanduanma tinga po bona yeni tanpoli bona kuli po. 21 Yinba mo, yognuba, i bo tie nilanba U Tienu po, ki tie o yibala i maalma nni yeni yin bo tie ya tuonbiadi po. 22 Ama, mɔlane, U Tienu cedi ke i guani ki mangi kelima Kiristi yua n kpe gbannandi po, ke yin fidi ki sedi o nunga nni ti ŋandi nni, ke pɔdma bakuli yeni tagli bakuli ki ye. 23 Li bo tieni ke yin fidi ki kpaa a jiina, ki da pia begma ti dudugdi nni, ki go da fagdi yeni yin den gbadi ke bi maadi, ki go waani tanpoli tagma kuli po ya laabaalŋamo dandanli. Li tie ya laabaalŋamo ya po ke mini Pɔli tua tuonsɔnlo 24 Mɔlane, n pali mani min laadi ya fala po i po, ki gbieni n gbannandi yeni ya fala n pɔdi Kiristi o gbannandi yaali n tie U Tienu nitaanli po. 25 N tuuni U Tienu nitaanli po nani U Tienu ń puogi nni ya tuonli i po, ke min waani U Tienu maama kuli. 26 Ban den dɔgni ya mɔmɔni n hali li bina yeni li nifiima, ama ke li ji dɔgdi o niŋanba po, 27 U Tienu bua ke ban bandi ku yaalidgu yudandi ŋalmani bi nilanba siiga nni; li tie lanya Kiristi i i niinni, ti yudandi dandanli. 28 Ti kpaadi ki wangi o ya maama i, ti paandi nilo kuli pali, ki bangi nilo kuli yeni mi yanfuoma, ke tin fidi ki seni nilo kuli ke o cie ki dagdi ke bonlba kuli ki pɔdi o Kiristi nni, 29 Lani ya po i ke n tuuni boncianla yeni mi tuama ke mi cɔlni o todli paalu yu n ye n niinni yeni u paaciamu.