Efesia
Diangbeenga 1
Min Polo, Yesu kirisi tondo kelima u Tienu yanbuama po. N diani li tisɔnkaali ne ki fuodi yinba yaaba n tie ya niba n gagidi ki ŋani yeni ya niba dugi Jesu Kilisi nni ki ye Efesa po. T baá u Tienu t yonmdaano Yesu Kilisi ŋanbili po yeni o yanduama n ya ye yeni i. Tin pagi u Tienu yua tie t yondaano Yesu kilisi báa. Wani n seligi 'ti u Tienu nni sela buoli kuli Kilisi nni tanpoli po U Tienu bo tuodi gandi 'ti nni hali ke ŋanduna daa bo tagi. Ke tin ya tie ya niba gagidi ki ŋani, kaa pia tagili baa kuli o nintuali nni. O bo tuodi taa'ti ke ti tua o bimɔnmu Yesu kilisi po. O yanbuama yeni o yanjagiŋanli po ke o bo tieni n yeni Lanwani tin ya pagi o ŋanbili yaal n pia t kpiagidi. Wan puni 'ti yaali kelima o bibuadiga po. Yesu n bo faabi'ti kelima o sɔma po i ke ti bàà sugili ti tuonbiadi po. yeni ke owaan'ti o ŋanbili nyabi maam t po U tienu bo yadi ti po lan ŋanbili ke li yabi, ki puni'ti m yanfuonma yeni m banma kuli. O bo dɔgidi t po, o yanbuama bondɔgikaala, wan bo tuodi bili ya yanjagiŋanla kilisi nni 10 Lani n tie ke u yogu ya pundi wan taani li bonli kuli yaala n ye tanpoli po yeni yaala ye ŋanduna nni kuli, ke li kuli n t tua yenma. Ke kilisi n ya die li kuli. 11 Kilisi ya niinni ke u Tienu bo tieni li bonla kuli nani wan bo kpa Jagi ki bil'o maam. O bo gandi ki gagidi 'ti ke t tua o yaaba. 12 O bo tieni n yeni ke tinba yaaba bo bili t gudima n ya pagi'o. 13 I mɔ ko bo gbadi i mɔnmɔni maama lani n tie li lanbonmanli yua cua i po n tindima. i bo tuo ki daani kilisi o yua niinn. Utienu bo teni i o maalima, lani n tie u Tienu fuoŋanma yua bo niani u ñɔnianu ke baa pundi t yua. 14 U Tienu fuoma yua ye yeni'ti n wangi ke t baaa dii ya faali ke u Tienu bo guuni 'ti. Lani n tieni ke u Tienu bo faabi'ti canyiin. T ya pagi o kpiagidi. 15 Li tie lan ya po i ke mini bo gbadi dandanli, o yonmdaano Yesu po maama yeni i buama bi nigagidiŋanba kuli po. 16 N tiendi u Tienu balgi i po u yogunu kuli. ki taagi i kuli ya yela min jaandi ya yogunu. 17 U Tienu yua tie t yonmdaano Yesu Kilisi báa yeni yua n pia t kpiagidi kuli n teni o ke o fuoma n yendi t yantiana, ki gɔ dɔgidi i po u Tienu ke yin bandi o mɔnmɔni. 18 N gɔ miad'o ke wan yedi i yantiana nuni ke yi fidi ki bandi ya gudima n tugi, yeni o yinu yeni wan bili o nigagidiŋanba po. Yaa ŋalmano ke o pia t kpiagidi. 19 n gɔ miadi ke yi bandi o paalu yua n tuuni tinba yaaba n dugi o po ya niinn n yabidi ki kandi maama. 20 u paalu yua n tuuni niinn yeni n tie wan bo suani yua ki fiini fini kilisi bi tinkpiba siiga nni ke o go ye ki fo ki o jienu tanpoli po. 21 Wani kilisi kaa lankani ki die m diema danba kuli, li bali danba kuli, bi paatieba yeni bi yonmbidaba kuli. O yeli cie yeli kuli yaayogu yene yeni ya yogu baa t cua kuli. 22 U Tienu bili a bona kuli ki bili kilisi niinn ke cedi k o tie wan yiini yaaba kuli yudanciamo. 23 Kilisi naataanli tie o gbannandi ki tie o yedagidikaama, wani yua n dagidi bi kuli po li bonli kuli nni.