5
Yʉ coyea, Jesu to tjua tahti dachore “Ahri dachoi tjua tarohca” ni, mʉsare yahu joarocaro cahmaerara. Mipʉ mʉsa masino seheta to tjua tahti dachore marine masihto basioerara. Yacariro ñamipʉ wacũenoca to yacaro taro seheta ahri yahpapʉre mari pʉhtoro wacũenoca tjua tarohca. Ahrire mʉsa basita noano masina. “Mipʉre mari noano jinocaja. Cuaro mariahna marine”, masa ti ni wacũchʉ dóicãta ñano waharohca tinare. To ã wahachʉ tina duhti masisi. Niji wahcõricoro wacũenoca to purĩno tʉhoturo seheta wacũenoca ã waharohca masare. Yʉ coyea, mʉsa sehere ã wahasi. Yacariro wʉhʉ pʉrore to cʉoriro seheta mʉsa sehere ã wahasi. Jesu taro mʉsare cʉosi. Nahitianoi jiina ti ñʉ masieraro seheta paina Jesure ne masierara. Mʉsa sehe tina yoaro sehe jierara. Mʉsa jipihtina Jesu yaina jira. Ã jina buhriaroi ti ñʉ masino seheta Jesu to tahtore masina mʉsa. Paina nahitianoi jiina seheta tirore masieraina yoaro sehe jieraja mari. Ã jina carĩina yoaro sehe Cohamacʉre tʉho nʉnʉeraina jiena tjijihna mari. Paina ãta yoara. Tina yoaro sehe yoaena tjijihna mari. Carĩeraina yoaro sehe quihõno yoaina, noano wacũ masiina jijihna mari. Carĩina ñamipʉ carĩna. Ã jia cahaina ñamipʉ cahara. Mari sehe buhriaroi jiina yoaro sehe Jesure masiina jina, noano wacũ masiina jijihna. Ã yoa surara comaa suhtiro mehne to cutirore to sãa dʉcatariro seheta Cohamacʉre wacũ tuaga mʉsa, watĩnore to dʉcatahto sehe. Ã yoana Cohamacʉre, paina cʉ̃hʉre cahĩga. Mʉsa ã yoachʉta Cohamacʉ mʉsare ñʉ wihborohca. Ã jina mʉsare pichacapʉ wahaborinare Jesu to yʉhdohtore “Potocã tjira”, niga mʉsa. Mʉsa ã niina jichʉ surara to dapure comaa chapea mehne to pisa dʉcatariro seheta watĩno mʉsare to ñano yoa duachʉ Cohamacʉ tirore dʉcatarohca. To buhiri dahrehtinare marine beserari jire Cohamacʉ. Jesucristo mari pʉhtoro pichacapʉ wahaborinare to yʉhdohtina cjihtire marine beseri jire tiro. 10 Jesu mari ya cjihtireta yariari jire tiro mehne mari jihto sehe. Catiina, yariaina cʉ̃hʉ tiro mehneta jiahca. Ã jina jipihtina tiro mehne jinahca mari to yaina jina. 11 Ã jina mʉsa mehne macainare mipʉ mʉsa wahchechʉ yoariro seheta mʉsa basita wahchechʉ yoaga tjoa. Ã yoana mʉsa basita Cohamacʉre wacũ tua namochʉ yoaga mʉsa mehne macainare.
Jesu yainare Paulo yahu batoaha
12 Mʉsare buheinare, Cohamacʉ dutiare mʉsare yahuhtinare mari pʉhtoro buhe dutiro taro beseri jire. To ã ni beserinare noano ño payoga mʉsa. Mʉsa ã ño payochʉ cahmacʉ tuaro dutija mʉsare. 13 Ti dahraare ti yoachʉ tinare cahĩa mehne noano ño payoga. Ã yoa mʉsa mehne macaina mehne cahmacheno marieno jiga.
14 Mʉsare sã coyeare, ahrire tuaro dutija: Dahra duaerainare dahra dutiga mʉsa. Cahyainare wahchechʉ yoaga mʉsa. Jesure wacũ tuaera cureinare yoadohoga. Tina jipihtina mehne noano suaro marieno ji coaro jiga mʉsa.
15 Cʉ̃iro mʉsare to ñano yoachʉ ñʉna tirore ñano yoa cahmaena tjiga. Ã jina mʉsa mehne macainare, jipihtina paina cʉ̃hʉre noano yoaga.
16 Ã yoana dachoripe ã wahcherucuga mʉsa. 17 Ã jina Cohamacʉre ã sinirucuga dachoripe. 18 Mʉsa ñano yʉhdʉpanahta Cohamacʉre wahche, “Noana”, niga. Mʉsa noano yʉhdʉri pja cʉ̃hʉre “Noana”, niga tirore. Ã nina Cohamacʉ to cahmano seheta yoana nica mʉsa. Cristo Jesu yaina mʉsa jichʉ ñʉno mʉsa ã nichʉ cahmana tiro.
19 Espíritu Santore yʉhti duaeraina jiena tjiga. 20 Espíritu Santo to masia mehne paina sehe mʉsare buhera. Ti ã buhechʉ tí buheare cahmaeraina jiena tjiga. 21 Paina mʉsare soro ti ni buhechʉ tí Cohamacʉ ya jierachʉ masiga mʉsa. Ã jina Cohamacʉ ya buhea ti jichʉ cʉ̃hʉre masiga mʉsa. Ã masina noaa buhea dihtare cahmaga. 22 Ã yoana jipihtia ñaare cahmaena tjiga mʉsa.
23 Cohamacʉ marine noano jichʉ yoariro jira. Tiro to basi mʉsare to yainare noaina ñaa marieina jichʉ yoa namojaro mʉsare. Mʉsa pjacʉri cʉ̃hʉre mʉsa catia cʉ̃hʉre noano ñʉ wihbojaro. Mari pʉhtoro Jesucristo ahri yahpapʉre to tjua tahto pano mʉsare Cohamacʉ noano ñʉ wihbojaro ñaare mʉsa yoaerahto sehe. To ã yoachʉ Cristo to tachʉ ñaa marieina jinahca mʉsa. 24 Ãta jichʉ yoarohca Cohamacʉ. Tiro mʉsare beseriro to niriro seheta yoara.
Paulo cʉ̃hʉ noa dutirocaha
25 Sã ya cjihtire Cohamacʉre sini payoga mʉsa, sã coyea.
26 Mʉsa mehne macainare noano mehne piti bocasiniga.
27 Jipihtina Jesu yainare ahri tjure buhega mʉsa. Jesu mari pʉhtoro to dutia mehne ahrire mʉsare dutija yʉhʉ.
28 Jesucristo mari pʉhtoro to cahĩa mehne mʉsare noano yoajaro.