2 Corintios
1
Õ sehe ni joarocaha Paulo Corinto macainare
Yʉhʉ Paulo Jesucristo buhe dutiro to cũriro jija. Cohamacʉ to cahmariro seheta cũre yʉhʉre Jesu. Yʉhʉ, mari coyeiro Jesu yairo Timoteo mehne mʉsare Cohamacʉ yainare, Corinto macainare joarocaja tjoa. Jipihtina Cohamacʉ yainare Acaya macainare mʉsa cʉ̃hʉre joarocaja. Ã jina Cohamacʉ mari Pʉcʉ, mari pʉhtoro Jesucristo mehne mʉsare noa dutija. Cohamacʉ to cahĩa mehne to yoadohoa mehne noano jiga mʉsa.
Paulo to ñano yʉhdʉrire õ sehe ni yahuha
Mari pʉhtoro Jesucristo Pʉcʉro Cohamacʉ marine pja ñʉna. Ã jiro tiro marine ã yoadohorucura. “Noa yʉhdʉariro jira tiro”, nijihna mari. Mari ñano yʉhdʉchʉ ñʉno jipihtinare marine to yainare yoadohora tiro painare mari yoadohohto sehe. Cohamacʉ marine to yoadohoa mehne mari cʉ̃hʉ paina cʉ̃hʉre yoadohonahca. Cristo yaina mari jiri buhiri mari ñano yʉhdʉchʉ tiro tuaro yoadohorohca marine. Sã sehe mʉsare yoadohona ñano yʉhdʉja. Cristo mehne mʉsa yʉhdʉhto sehe mʉsare sã yahuri buhiri ñano yʉhdʉja. Ã yoa Cristo sãre to yoadohochʉ sã sehe mʉsa cʉ̃hʉre yoadoho masija. Ã jina sã ñano yʉhdʉriro seheta mʉsa cʉ̃hʉ ñano yʉhdʉna, noano mehne cʉ̃no pjanahca mʉsa. Noano mehne mʉsa cʉ̃no pjahtore sã masija. Sã ñano yʉhdʉriro seheta ñano yʉhdʉre mʉsa cʉ̃hʉ. Ã jina Cohamacʉ to yoadohoa mehne wahche, sã cʉ̃no pjariro seheta mʉsa cʉ̃hʉ wahchena, cʉ̃no pjanahca.
Sã coyea, mipʉre ahri yʉ yahuhtire mʉsa noano masichʉ sã cahmaja. Asia yahpai ñabiaro yʉhdʉi sã. Õ sehe ni tʉhotumai sã: “Ne bihosi mari. Ne cʉ̃no pjasi. Ã jina mari yarianahca”, ni tʉhotumai sã. “Marine wajãnocaahca”, ni tʉhotumai sã. Ã ñano yʉhdʉna Cohamacʉ dihtare tuaro sã wacũ tua namoi. Sãre ti ñano yoachʉ cahmaha Cohamacʉ tirore sã wacũ tua namohto sehe. Tiro sehe yariainare masoriro jira. Ã tirore wacũ tuana sã mʉ sʉro sã cʉ̃no pjaerarire masija. Cohamacʉ sehe marine yoadohora. 10-11 Sãre cuabiaro jipachʉta to yoadohoro mehne sã yʉhdʉi. Baharopʉ cʉ̃hʉre pari turi sãre yʉhdorohca. Sãre Cohamacʉre mʉsa sini payochʉ tiro sãre yoadohorohca. Sãre to yoadohohtore masija sã. Ã jina sãre to yoadohochʉ ñʉna, tirore “Noana”, ninahca mʉsa. Payʉ mʉsa sini payorire to yʉhtichʉ ñʉna wahche, “Noana”, ninahca mʉsa Cohamacʉre. Payʉ paina cʉ̃hʉ ãta niahca.
Paulo Corintopʉ to waha duamarire yahuha
12 Mʉsa mehne sã jirire wacũna wahchea mehne õ sehe tʉhotuja sã: Ahri yahpai Cohamacʉ to yoadohoa mehne mahñono marieno noano mehne masare piti ti buhehi. Mʉsa pinihtare noano piti ti buhei. Õ sehe yoana sã mʉ sʉro sã masia mehne yoaerahi. Cohamacʉ cahĩa mehne to tuaa mehne ã yoahi. 13-14 Ã yoana noano yahu joarocahi mʉsare, noano mʉsa masihto sehe. Mipʉ sãre mʉsa masi pahñohto dʉhsasinina mini. Sã jia tiare mʉsa noano masichʉ tuaro cahmaja sã. Ã sãre noano masina, mari pʉhtoro Jesu to tjua tachʉ sã mehne wahchenahca mʉsa. Mʉsa mehne sã wahcheriro seheta mʉsa cʉ̃hʉ sã mehne wahchenahca.
15-16 Õ sehe nicʉ Macedonia yahpapʉ waha duamaja yʉhʉ. Ã wahacʉ mʉsare ñʉ yʉhdʉ wahcã duamaja yʉhʉ. Ã jicʉ tópʉre sʉricʉ tjua tacʉ pari turi mʉsa mehne mahaa nʉmʉricã jiboca yʉhʉ. Ã jina pʉa taha mʉsa mehne yʉ jichʉ ñʉna pjíro yʉhʉ mehne mʉsa wahcheboca. Baharo mʉsa cahapʉ jiricʉ Judea yahpapʉ yʉ wahachʉ ñʉna yʉhʉre yoadohoboca mʉsa. 17 “Wahaihtja”, yʉ nichʉ tʉhorina jina mʉsa cahapʉ yʉ sʉerachʉ ñʉna “Paulo mahñono niri jira”, ¿ni tʉhotujari mʉsa? “Wahaihtja”, nicʉ yʉ mʉ sʉro ã nicʉ nieraja yʉhʉ. “To niriro seheta yoaerara”, ¿yʉhʉre ni tʉhotujari mʉsa? 18 Õ sehe ni mahñoriro jieramaja yʉhʉ. Ã jicʉ “Yoaihtja”, nicʉ yʉ niriro seheta yoaja yʉhʉ. Tíre masina Cohamacʉ. 19 Yʉhʉ, Sila, Timoteo mehne Jesucristo Cohamacʉ macʉno yare mʉsare yahui sã. Cristo sehe “Yoaihtja” nino, quihõno yoariro jiro nina. Cohamacʉ to niriro seheta Cristo yoara. 20 Jipihtiare Cohamacʉ to yahurire Cristo yoa pahñoha. To ã yoariro jichʉ ñʉna Jesu yoadohoro mehne to yare sã painare “Ã tjira”, ni yahuja Cohamacʉre ti ño payohto sehe. 21 Cristo yaina marine jirucuchʉ yoariro Cohamacʉta jira. Ã jiro to yare yahuhtinare sãre besere tiro. 22 Ã yoa to yaina mari jiare ñʉno tíre marine masichʉ yoara tiro. Ã yoaro, Espíritu Santore mari mehne ji dutire tiro. Mari mehne jiro tirota marine Cohamacʉ to yʉhdohtore masichʉ yoara.
23 Mipʉre poto yahuihtja mʉsare. Poto yʉ yahuerachʉ Cohamacʉ sehe mʉsare poto yahujaro. Tirota yʉ tʉhotuare masina. Mʉsare tuhti duaeracʉ mʉsa cahapʉ wahaerahi. “Mʉsare cahyachʉ yoari”, nicʉ mʉsa cahapʉre Corintopʉ wahaerahi. 24 Ã jina “Mʉsare wacũ tua dutiina jija sã”, nina nieraja. Cristore noano wacũ tua tuhsʉre mʉsa. Ã jina “Õ sehe Cristore wacũ tuaro cahmana mʉsare”, nina nieraja sã. Mʉsare yoadoho duaja sã mʉsa noano wahchehto sehe.