Filemón
1
Paulo Filemo wama tirirore joarocaha
Yʉhʉ Paulo, Jesucristo yairo yʉ jiri buhiri peresupʉ jija. Yʉhʉ, mari coyeiro Jesu yairo Timoteo mehne mʉhʉre Filemore joarocaja sã. Mʉhʉ sã cahĩriro Cristo yare sã mehne dahradohoriro jira mʉhʉ. Ã jina Jesu yaina mʉ ya wʉhʉi cahmachuina cʉ̃hʉre joarocaja sã. Mari coyeacoro Jesu yacoro Apia cʉ̃hʉre joarocaja sã. Arquipo cʉ̃hʉre joarocaja sã. Arquipo sehe sã yoaro sehe Cristo yare yahuriro jira. Ã jina Cohamacʉ mari Pʉcʉ, mari pʉhtoro Jesucristo mehne mʉsare noa dutija. Cohamacʉ to macʉno mehne ti cahĩa mehne, ti yoadohoa mehne noano jiga mʉsa.
Filemo painare to cahĩare, Cristore to wacũ tuaare yahuha Paulo
4-5 Yʉ coyeiro Jesu yairo Filemo, Cohamacʉre mʉhʉre sini payocʉ mʉhʉre wacũcʉ “Noana”, nija tirore. Cristore mʉ cahĩchʉ, tirore mʉ wacũ tuachʉ, paina Cohamacʉ yainare mʉ cahĩchʉ tʉhorocahi yʉhʉ. Ã jicʉ Cohamacʉre “Noana”, ni wahcheja. Cristore mari wacũ tuana cʉ̃no potori to yaina jina nija mari. Ã wacũ tuaina jina, Cristore mari noano cahĩna, pjíro noaare cjʉanahca mari. Tíre mʉsa noano masihto sehe sini payoja Cohamacʉre. Coyeiro, mipʉre painare mʉ cahĩchʉ tʉhocʉ wahcheja yʉhʉ. Jipihtina Cohamacʉ yainare noano wahchechʉ yoayuhti mʉhʉ. Mʉ ã yoachʉ tʉhocʉ wahcheja yʉhʉ.
Paulo Onésimo ya cjihtire sini payoha Filemore
8-10 Ã jicʉ mipʉre Onésimore mʉhʉre dahra cohtarirore mʉ yoahtire mʉhʉre sini payo duaja. Peresupʉ yʉhʉ mehne to jichʉ Cristo yare yahuhi yʉhʉ tirore. Tíre tʉhoro Cristore cahmahre tiro. Ã yoaro tiro Cohamacʉ yairo wahahre. Ã waharo yʉ macʉ yoaro sehe jiriro jira. Ã jicʉ yʉhʉ Paulo bʉcʉro jicʉ Cristo yare yʉ buheri buhiri peresui jicʉ mʉhʉre yahurocaihtja Onesimore mʉ yoahtire. Cristo buhe dutiro to cũriro jija yʉhʉ. Ã jiriro jicʉ tirore mʉ yoahtire dutiboa yʉhʉ. Ã jiriro jipaihta mʉhʉre dutisi yʉhʉ. Cahĩa mehne mʉhʉre yahurocaihtja tó purota.
11 Cristo yairo to jihto pano Onésimo mʉhʉre dahra cohtariro jiro yaba cjihti jierasiniri jire. Mʉhʉre noano yoadoho masierasiniri jire. Mipʉ pinihtare tiro mʉhʉre, yʉhʉ cʉ̃hʉre noano yoadoho masiriro jirohca. Mipʉre Cristo yairo jiro wiho jiriro waro jierara. 12 Ã jicʉ mipʉre tirore mʉhʉre waroca tjui nija. Ã jicʉ tirore noano piti bocaga mʉhʉ. Tirore tuaro cahĩja. 13 Noaa buheare yʉ buheri buhiri peresupʉ yʉ jiro watoi tirore yʉhʉre yoadoho dutiboa yʉhʉ tirore warocaeracʉ. Yʉhʉ mehne tjua dutiboa yʉhʉ. Mʉhʉ sehe yʉhʉre mʉ yoadoho masierachʉ tiro sehe yʉhʉre yoadohoriro tjuaboa, tirore warocaeracʉ. 14 Yʉhʉre yoadohoboriro to jipachʉta tirore mʉhʉre waroca tjuja. Mʉhʉ sehe tirore “Paulo mehne tjuasiniga”, mʉ nichʉ masicʉ yʉhʉ mehne tirore tjua dutiboa yʉhʉ. Yʉhʉ sehe “Yʉhʉ mehne cũga tirore”, ni duaeraja mʉhʉre. Ã jicʉ tirore waroca tjui nija. 15 Tiro Onésimo mahaa nʉmʉricã mʉhʉre to duhti wahcãri baharo pari turi mʉhʉ mehne jira. Cohamacʉ to cahmariro seheta mʉhʉre duhti wahcãri jire tiro Cohamacʉ yairo to wahahto sehe, yʉ tʉhotuchʉ. Ã jiro pari turi mʉhʉ mehne jiro ã jirucurohca mʉhʉ mehne. 16 Ã jiro tiro mipʉre dahra cohtariro jierara. Dahra cohtariro bui curero jiriro jira tiro, yʉ ñʉchʉ. Mipʉre tiro mʉ coyeiro Jesu yairo jira. Ã jicʉ tirore tuaro cahĩja. Mʉhʉ sehe yʉ yʉhdoro tirore cahĩihca. Mʉ ã cahĩriro jiro dahra cohtariro jisiniparota mipʉre dahra cohtariro to jiriro sehe jierara tiro. Tiro mʉ coyeiro Jesucristo yairo jira.
17 Ã jicʉ yʉhʉre mʉ piti bocaboriro seheta Onésimo cʉ̃hʉre noano piti bocaga. Mʉhʉ mehne macariro yʉ jichʉ tʉhotucʉ tiro cʉ̃hʉre noano piti bocaga mʉhʉ. 18 Ã jicʉ mʉhʉre soro to yoariro jichʉ mʉhʉre to wapamoriro jichʉ yʉhʉ sehe tíre wapaihtja. 19 Yʉhʉ Paulo yʉ basi ahrire mʉhʉre yahu joaihtja: Yʉhʉ sehe wapaihtja mʉhʉre. Mʉhʉre yʉ buheri baharo Cristo yairo wahacʉ jipihtia dachoripe Cohamacʉ mehne jirucuhtiro jira mʉhʉ. Mʉhʉre yʉ ã buheri baharo mʉhʉ cʉ̃hʉ yʉhʉre pjíro wapamoriro jiboca. Mʉ ã jipachʉta mʉhʉre wapaihtja to wapamonore. 20 Yʉ coyeiro yʉ cahĩriro mari pʉhtoro Cristo yairo jira mʉhʉ. Cristo yairo jicʉ yʉ coyeiro jira mʉhʉ. Ã jiriro jicʉ yʉhʉre noano wahchechʉ yoaga. (Ã jiriro jicʉ Onesimore noano piti bocaga.)
21 Ahri yʉ yahurire noano yoaihca mʉhʉ. Yʉ yahuri yʉhdoro yoaihca mʉhʉ. Tíre masicʉ mʉhʉre joarocai nija. 22 Ahri cʉ̃hʉre yahuihtja mʉhʉre. Mʉsa cahapʉ yʉ wahahto sehe Cohamacʉre sini payoyuhti mʉsa yʉhʉre. Mʉsa ã sini payorire tiro yʉhtiboca. “Jai” to nichʉ cahmaja yʉhʉ. Ã jicʉ mʉsa cahapʉ yʉ sʉhti tahtiare cahnoyuga mʉhʉ.
Paulo noa duti batoaha Filemore
23 Epafra mʉhʉre noa dutira. Tiro sehe Cristo yare to yoari buhiri yʉhʉ mehne peresupʉ jiriro jira. 24 Ã jia Marco, Aristarco, Dema, Luca mehne mʉhʉre noa dutira. Cristo yare yʉ buhechʉ tina sehe yʉhʉ mehne buheina jira.
25 Mari pʉhtoro Jesucristo to cahĩa mehne mʉsare noano yoajaro.