2 Kings
2
ELIJAH HEAVENBA DAKAN, ELISHANGKA NYUNGUN KARRNGA-DAJIN
2 Kings 2
1-10 Elisha, nyulu Elijah helpim-bal-ban. Elijah bula Elisha townmun Gilgalmun dungan-dungan, Elijahngka Elishanda yalaman, “Yaluy bunday. Godungku nganya kunjan, townbu Bethel dunganka.” Yamba Elishangka yalaman, “Kari, ngayu yunun kari bawal.” Yinyamun bula jambulku townbu Bethel dungan. Elijahngka Elishanda yalaman baja, “Yaluy bunday. Godungku ngaykundu balkan townbu Jericho dunganka.” Yamba Elishangka yalaman, “Kari. Ngayu yunun kari bawal.” Yinyamun bula townbu Jericho dungan. Elijahngka Elishanda yalaman baja, “Yaluy bunday. Godungku ngaykundu balkan wawubajanga Jordan dunganka.” Yamba Elishangka yalaman, “Kari, ngayu yunun kari bajaku bawal.” Bula dungan baja, prophet-prophetangka wubuldu, 50-balangka bulanin wukurrin wawubajanga Jordan. Bula wawubajanga janjanan, Elijahngka nyungu kambi coat mulun-bungan, kambibu bana kunin, bana ngami-ngamiman, bula ngubar-ngubar dungan bububurr marraldarr. Bula ngubar-ngubar kadan, Elijah Elishanda babajin, “Godungku nganya maninjiku, ngayu wanjarrmal yununku?” Elishangka yalaman, “Ngayu wawu yundu yunu junkurr jirray Godundumun ngaykundu daya.” Elijahngka yalaman, “Kaki yundu nganya nyajil heavenba dakanya, yundu junkurr Godundumun manil, yala ngayu. Kaki yundu nganya kari nyajil dunganya, yundu yinya junkur kari manil.”
11-12 Bula dungan baja, balkan-balkawan. Kari, jinbalku Elishangka baya jirimun nyajin kankadanya. Yinya baya yala yarraman jambul buggyji. Bula yarraman buggyji kadan, Elijah bulal Elisha ngami-ngami-ban. Yinyamun muyarabu jirraynja Elijah heavenba dakay-manin. Elishangka yinya nyajin, nyulu Elijahnda yirrkan, “Ngayku nganjan. Yundu Israel-warra ngulkurrduku kujin. Yundu nganjinandamun dungankuda!” Yinyamun nyulu Elijah kari nyajin baja. Nyulu banbadin, kambi dumbarrin.
13-15 Elijahmu kambi coat nyungundumun daran, nyulu dakanjiku. Elishangka yinya kambi manin, wawubajangaku Jordanku dungan baja. Nyulu kambibu bana kunin, yalaman, “Elijahmu God, yundu wanjabu?” Nyulu bana kunin baja kambibu, bana ngami-ngamiman baja, nyulu bububurr marraldarr ngubar-ngubar dungan. Jana prophet-prophetangka yinya nyajin, jana yalaman, “Godungku Elishamu junkurr dajin Elijahndamun.”