2 Samuel
1
David binal Saul wulan.
2 Samuel 1.1-12
1-12 Jana David townbu Ziklag bundandan warngku jambul. Nyubun bama yinyaymba kadan warmun. Nyulu Davidanda dungan, bubungu badaman. David nyungundu babajin, “Yundu wanjamun?” Nyulu yalaman, “Ngayu ngakijin Israel-warrandamun campmun.” Davidangka yalaman, “Ngaykundu balka. Yurra wanjarrman?” Bamangka yalaman, “Nganjin Philistine-warrandamun warririn. Bama wubul bajaku wularin. Nyulu Saul and nyungu kangkal-kangkal dingkar-dingkar yalarrku wularinyarrku.” Davidangka nyungu kambi dumbarrin, nyunguwundu soldier-soldierangka yalarrku kambi dumbarrin. Jana yalaku, milka-bujarmanya. Jana wungar-kalbayku badirin, mayi kari nukan, Saul, Jonathan, Israel-warra wubul wularinya.