10
Jesus Christangka way jirakal wundin bamanda, jana ngulkurrku bundarinka. Nyulu kadan, bamanga wawu juran-bunganka, jana junkayku bundarinka, juma wuljaljiku nyungunji bundarinka. Jew-warrandamundu lawbu milbin Jesus juma kadanyamunku. Lawbu jananin binal-bungan Jesusandamunku waymunku ngulkurrku kadanyamunku. Jana lawmunku mukulku minya Godundu dajin, every year. Kaki bama Godundu kadanka, lawmundu mukuldu jananga wawu kari juran-bungan. Kari. Jana Jesusamu way jirakal wukurrika. Jana yarbarrka minya Godundu dajin, nyungun buyay-maninka. Lawmundu mukuldu jananin buyun-buyunmun dayirr-bunganyaku, jana kari yarbarrka Godundu dajinyaku. Nyubunku time dajinyaku. Yamba jana minya dajin baja, dajin baja, binalmanya jana still buyunjiku bundan. Jana murru-kadanya buyunmanya, jana dajin baja, dajin baja. Yamba yinyamundu kari jananga buyun-buyun kidan. Yuwu, every year jana minya Godundu wundin, janawunku buyun-buyunku. Yamba yinyamundu minyabu janangan kari dayirr-bungan buyun-buyunmun. Kari. Yinyamundu lawmundu mukuldu every year jananin milka-dalkay-manin jana buyunmankuda. Bulkindamundu, and goatundumundu mulabu buyun-buyun kari kidal. Yinyaynka lawmundu mukuldu jananin kari dayirr-bungan.
Kari. Jesus Christangkaku buyun-buyun kidal. Nyulu readyman, bubungu kadanka, nyulu Godundu yalaman,
“Yundu wawu kari bamangka minya yunu dajinka. Yamba yundu bangkarr ngayku ready-bungan, ngayu ngayuku yunundu dajijinka. Bamangka minya wundin and wayjun, yunundu dajinka, yundu janandamun buyun-buyun kidanka. Yamba minyabu yunun kari wawurr-wawurr-bungal. Ngayu yalamanda, ‘God, ngayu yanyukudanya. Ngayu balkanka wanyu yunduku ngaykundu balkanka. Ngayu yunun kuku nyajinka yala jana ngadiku ngaykunku yunuwunbu kukungu lawmunbu balkan.’ ”
Yinya kuku Jesusangka balkan nyulu readyman bubungu kadanka. Nyulu jakalbaku yalaman,
“Bamangka minya wundin, yunundu dajinka, yundu janandamun buyun-buyun kidanka. Yamba yinyamundu minyabu yunun kari wawurr-wawurr-bungan.”
Jana ngadiku minya wayjun, Godundu dajin, jana law mukul wukurril-wukurrin. Yamba nyulu still yinya kuku balkan lawmunku. Yinyamun nyulu yalaman,
“God, ngayu yanyukudanya. Ngayu balkanka wanyu yunduku ngaykundu balkanka.”
Jesusandamundu kukubu jirakalda law mukul karrnga-dajinkuda. Nyulu nyuluku wulan, dajijin Godundu, bamandamunku buyun-buyunku. Yinyamun bamangka minya kari wayjul baja janawunku buyun-buyunku. 10 Jesus Christangka God kuku nyajinya, Godungku ngananga wawu dayirr-bungan buyun-buyunmun. Jesus nyuluku dajijin wulanka. Nyulu kari wubulku times wulan. Nyubunku time nyulu wulan.
11 Jana priest-karrangka warngku yindu-yindu minya kuninya, wayjunyu, Godundu dajinya. Yamba yinyamundu minyabu buyun-buyun kari kidal bamandamun. 12 Kari. Jesus Christ nyuluku dajijin, nyubun time. Yinya enoughkuda, ngana wuljaljiku nyungunji bundanka. Nyulu dajijin, ngananka wulan, buyun-buyun kidanka nganandamun. Yinyamun nyulu Godundu dungan baja, nyungunjiku bundandayda. 13 Nyulu yinyaymba God kujil-kujil punishim-bunganyamunku bama Jesusanka wawu kari. Godungku jananin punishim-bungalkuda, yilbalkuda. 14 Jesus nyubun time dajijin. Yinyamundu nyulu nyunguwunbu bamanga wawu dayirr-bungankuda, jana nyungundu kadanya, dayirrmanka. Yinyamundu nyulu bama junkay-bungan, jana wuljaljiku nyungunji junkayku bundarinka.
15 Godundumundu Wawubu yalarrku yinyaynka waymunku jirakalka balkan. 16 Godundumundu Wawubu jakalbaku yanyu kuku yalaman,
“Godungku yalaman, ‘Yanyu kuku jirakal ngayu juma ngaykuwunbu bamanda dajil. Ngayu ngayku law jananda milkanga-bungal, janawundu wawungu writeim-bungal.’ ”
17 Godundumundu Wawubu yalaman baja,
“Ngayu janandamun buyun-buyun kidalkuda, milka-wulaykuda.”
18 Yinyaynka ngana minya Godundu kari dajil baja. God nganawunku buyun-buyunku milka-wulankuda. Yinyamun ngana minya kari dajil baja.
Ngana yuba kadayda Godundu.
19 Jesusangka nyungu mula dajinya, ngana Godundu munaku dungay. Ngana heavenba tentmunbu kana bajangaku munaku walal, Jesus ngananka wulanya. 20 Nyulu wulanya, nyulu ngananda milbin baral jirakal Godundu. Yinya yala nyulu yinya curtain walngan, yinya curtain walngkan-walngkan tentmunbu. Nyulu walngan, ngana kana bajangaku walanka. Way mukul kunbanda. Ngana Jesusamu way jirakal wukurrilda, nyungunji wuljaljiku juranku bundanka. 21 Ngananga maja Jesus, nyulu maja priest jirray Godundumunku bamanka. 22 Yinyaynka ngana Godundu munaku kaday, nyungunji munaku balkawanka, kari yinyiljiku. Ngana must nyungundu manubajaku mambarrijika, kari jurrilku. Ngana nyungun must kuku nyaka, kari warmbi. Ngana nyungunji yalaku balkal, nyulu nganandamun buyun-buyun kidanya, ngana kari murru-kadanka baja buyun-buyunku. Nyulu ngananin dayirr-bunganya, ngana yala julurrijin banabu dayirrda. Ngana nyungunji munaku balkawayda. 23 Ngana binalkuda, ngana wuljaljiku juranku bundaykuda, Godunji. Godungku yinyaynka kuku dajin, ngana binal nyulu nyungu kuku kujilkuda, kari bawal. Ngana nyungun kujil-kujil, nyulu kuku kujinyamunku. Yinyaynka ngana nyungun kari bawa. Ngana must junkurr-janay, nyungundu junkurr-muruku milka-janay, yindu-yinduymbu balkal Jesusanka. 24 Ngana must yindu-yindu nyaka, helpim-bungawaka kanbalanka wawumanka, ngulkurr balkanka kanbalanda. 25 Kanbal kari murumari baja, Godunji balkawanka, nyungun buyay-maninka. Yamba ngana murumarika, Godunji balkawanka, binalmanka baja nyungunku. Ngana binal Jesus juma kaday baja. Yinyaynka ngana helpim-bungawaka murumarinka.
26 Bama nyubun nguba Godundumunku kukuku binal, and Jesusanka binal. Yamba nyulu nguba Godumu kuku, and Jesus bawal, jurrkiji baja buyunbuku, buyun balkanka baja. Kaki nyulu Jesusanka wawu kari, wanju baja nyungunku wulay? Yamba-kari. Godungku buyun-buyun nyungundumun kari kidal baja, nyulu Jesusanka wawu-karimanya. 27 Yinya bama karikuda waitmal baja, wuljaljiku Godunji bundanyamunku. Kari. Nyulu milka yinyiljiku bundayda, Godungku nyungun punishim-bunganyamunku. Godungku yilbalda bayanga, yinyarrin bama wubulku Godunku wawu kari. 28 Law mukul Mosesangka dajin, yinya law yalaku:
“Bamangka nyubunyinja nguba yinya law buyun-damal, kari wukurril baja. Yindu-yinduynju nguba nyungun nyajil yinya law buyun-damanya. Nguba jambulinja nyajil, nguba kulurubu. Kaki bula or jana nyungun council-councilanda mambarril, jana nyungun yarkinkaku kunil, nyulu yinya law buyun-damanya.”
29 Yala yinya bama Godundumunku kangkalanka wawu kari? Godungku nyungun yaykarr bajaku punishim-bungalarrkukuda, nyulu Jesusanka wawu-karimanya. Yinyangka bamangka nguba nyuluku balkal,“Jesusamu mula buyun, bamanga wawu kari dayirr-bungal.” Yamba nyulu wadu-wadu. Jesusangka nyungu mula dajin, Godungku yinya bamanga wawu dayirr-bunganka, yala nyulu ngadiku promiseim-bungan. Yinya bama buyun yalarrku wawu kari Godundumunku Wawuku. Yamba Godundumundu Wawubu Godumu bama ngulkurrduku kujil, ngulkurr dajil Godundumunbu bamanda. Yamba yinyangka bamangka buyundu Godumu Wawu yajarril, yukil. Kaki bama yalaku bunday, Godungku nyungun jirrayku punishim-bungal, yala kari bama ngadimunku. Nyulu jananin jarra buban punishim-bungal. 30 Ngana Godunku binal. Ngana binal nyulu yalaman,
“Kaki bama buyunmal, ngayuku dajil baja. Ngayuku nyungun punishim-bungal.”
Nyulu yalaman baja,
“Ngayu majakuda. Ngayuku ngayku bama wundil ngaykuwunbu courtcasemunbu, jananin judgeim-bunganka.”
31 Bama wubulku jakalba Godundu janaykuda, courtcasemunbu. God wuljaljiku juranku bunday. Kaki bama buyun nyungundu janay, yinya bama yinyilmalarrkukuda.
32 Yurra ngadiku binalman Jesusanka, nyungundu mambarrijin. Yala-yala bamangka yurranga kuli dajin, yurra Jesus wukurrinya. Yamba yurra nyungun kari bawan. Kari. Yurra munaku junkayku bundan. Yinya milkanga kuji. 33 Bamangka wubulduku jananin kuli-baka sometimes nyajin yurranin yajarrinya, warrngkay-maninya, yurranga kuli dajinya. Jana kuli-bakangka sometimes buyun yalarrku balkan kanbalanda Godundumunbu bamanda yinyaymba. Yurra jananka jiba-badinya, jananji wawurr-wawurrku kunaman. 34 Bulimanangka kanbal Godumu bama jailba mumban, yamba yurra jailba dungan, jananin ngulkurrduku kujin. Jana kuli-bakangka yurrandamun yamba-yamba kuli-murubuku manin, yamba yurra kari kuli-kadarin. Kari. Yurra wawurr-wawurrku bundarin. Wanyurrimun wawurr-wawurrku bundarin? Yurra binal yinya yamba-yamba bubuku. Wangkar-wangkariynka kari. Godungku ngulkurr ngananga kujin-kujil wangkar-wangkar heavenba. Yinya ngulkurr bajaku, yalaynka yamba-yambaka bubungu. Ngana heavenba dungay, wuljaljiku yinyaymba bunday. Yinya ngulkurr yalaynka bubuku. 35 Yurra, munaku junkayku bundayda. God kari bawa. God yurranka wawurr-wawurrmanijida, yurranga ngulkurr dajilkuda. 36 Kari baja-burray God kuku nyajinka. Nyungun munabuku wukurrika. Yinyamun nyulu yurranin wundilkuda nyunguwunbu bubungu, yurra wuljaljiku juranku bundarinka, yala nyuluku yurrangan promiseim-bungan. 37 Godumu kuku yalaku:
“Jesus juma bubunguku kadaykuda. Nyulu kari waitmal baja. 38 Ngaykuwundu bamangka ngulkurrdu nganya kuku nyajil, kari warmbil. Jana ngaykunji bundaykuda. Kaki bamangka nganya bawal, ngayu nyungunku kari wawurr-wawurrmaniji.”
Yinya kuku Godungku balkan. 39 Bamangka God bawal, Godungku yinyarrin buyun-damalkuda. Yamba ngana yala kari. Godungku ngananin kari buyun-damal, ngana nyungun kari bawanya. Ngana God kuku nyajinya, nyulu ngananin juran-bungalkuda, ngana nyungunji wuljaljiku juranku bundaykuda.