13
God wawu ngana yalaku bundarinka.
Yindu-yinduynku wawumaka, kari kunbay. God yurranga nganjankuda, yurra nyubunku jawun-karra. Jawun-jawunku bundarika. Kaki Godumu bama ngarrbal bubumun yindumun kaday, jananin bayanba wawurr-wawurrduku walay-mana, mayi daya. Ngulkurrduku kuji. Kanbalda bamangka ngadiku ngarrbal-ngarrbal bayanba walay-manin, balu bama. Yamba jana angelkuda. Kaki bama jailba walal, nyungunku manun-manunmaka. Nyungunku jiba-badi, manun-manunmaka, yala yundu wawu nyulu yununku manun-manunmanka, yundu jailba bundanday. Bamangka kuli-bakangka nguba Godumu bama warrngkay-manil, yinyarrinyangka Godundumundu bamangka God wukurrinya. Yinyarrin Godumu bama helpim-bunga, yala yundu wawu jana yunun helpim-bunganka, yundu warrngkan-warrngkay.
Manyarrinyunku mumbarku thinkmaka. Ngulkurr manyarrinyu muruku bundanka. Manyarrangka yindu kari dunyu-bunga. Dunyungku yindu kari manyarr-bunga. Kari kulaymaka. Junkayku muruku bunday. Kaki bama kulaymal, Godungku nyungun courtcasemunbu wundil, punishim-bunganka.
Kari money-bakamaka. Yunu money, yamba-yamba nguba jirray, nguba buban. Yalada. Wawu-darayda, God wuljaljiku yununji. Nyulu yalaman,
“Ngayu yurranin kari bajaku bawal. Kari. Ngayu ngulkurrduku kujilkuda.”
Nyulu wuljaljiku ngananji. Yinyaynka ngana munamaka. Ngana yalamaka,
“Majangka Godungku nganya helpim-bungalkuda. Ngayu kari yinyilmal baja. Yindu-yinduynju nganya kari buyun-damal.”
Milkanga kuji bama yurranin ngadiku binal-bungan Godundumunku kukuku. Jana Jesus ngulkurrduku wukurrin, until jana wulanyamunku. Bangkarr janandamaka. Jesus Christ sameku bunday, kari walu-yindumal. Nyulu ngadiku yalaku bundan, nyiku nyulu yalaku bunday, and wuljaljiku. Nyulu yalaku wuljaljiku bunday, kari walu-yindumal. Yurra Jesusamu way wukurrin-wukurrilda. Kari bawa. Bama yindu nguba kaday, kukuku walu-yinduynku binal-bungal, yurra Jesusamu way bawanka. Yinyarrinyanda bamanda kari milka-janay. Jana nguba balkal, “Yinya mayi bawa, yanyuku mayi nuka.” Kari milka-janay, yinya Jesusamu kari kuku. Yinyamundu bamandamundu kukubu yurranin kari junkurrji-bungal. Godungkuku ngananin ngulkurrduku kujil, junkurrji-bunganka. Nyuluku ngananin helpim-bungal. Bamangka kanbalda yinya kuku walu-yindu mayika wukurrin, yamba jana kari junkurrjiman.
10-11 Jana priest-karra workmanijin Godundumunbu bayanba yalbaymba. Jew-warrangka minya jananda wundinya, Godundu dajinya. Priest-karrangka yinya minya kuninya, wayjunyu, kanbal nukanya. Jana yalaku ngadimunku. Yamba nyubun time every year jana yinya minya kari nukan. Yinya special day. Yinyala dayala, maja priest yalbay minya kuninya, mula wundinya kananga Godundumunbu bayanba, yilbanya. Nyulu yilban, Godungku nyajinka, bamamu buyun kari milkanga kujinka baja. Jana minya bangkarr ngalkalba townbu wundin, wayjunkuda. Jana yinya minya kari nukan. Yinya minya ngurmanguy Jesus. Nyulu dajijin, wulanka, ngananin Godundu wundinka. Kaki bamangka way mukul wukurril, jana kari Godundu dungari. 12 Jesus yala yinya minya. Jana nyungun kunin ngalkalba townbu. Nyulu mula dajin, Godungku nyajinka, buyun kidanka nganandamun. 13 Ngana Jesusanda dungankada. Ngana way mukul bawada, Jesusku wukurrika. Bamangka Jesus yajarrin, kuli dajin. Jana yalarrku nguba ngananin yajarril, kuli dajil. 14 Yalada jana kuli dajil ngananga. Ngana wangkar-wangkariynkakuda, kari yalaynka bubuku. Yanyu bubu juma kunbayarrkukuda. Ngana Godumu bubu kujin-kujilkuda, yinyaymba wuljaljiku bundanka. 15 Ngana wanyu dajil Godumu? Minya kari. Yala wanyu dajil? Ngana wuljaljiku God buyay-mana, Jesus kuku nyaka, kari warmbi. Ngana Jesus maja-bunga, nyungundu yalamaka, “Yunduku nganjinanga maja. Nganjin yunun thankim-bungal, yundu nganjinin helpim-bunganya.” Yinya ngana Godumukuda daya. Yinyamundu ngana nyungundu mambarriji. 16 Yindu-yinduynku ngulkurrmaka. Helpim-bungawaka, dajiwaka. Yinya yala yurra Godumu dajiji. Godungku nyajil, wawurr-wawurrmalda.
17 Kanbalda bamangka yurranin binal-bungal Godumu kuku wukurrinka. Jananda milka-janay. Jana yurranin binal-bungan-bungal buyun bawanka, junkayku bundanka. Jana yurranin kari bawal, wuljaljiku helpim-bungan-bungal. Godungku juma jananda babaji, jana nyungu work nguba ngulkurrduku balkan, nguba kari. Kaki yurra jananda milka-janay, jana Godumu work wawurr-wawurrduku balkal. Kaki yurra kari milka-janay, jana Godumu work milka-bujarabuku balkal. Godungku yurranin milka-bujar-bungalda.
18 Godundu nganjinanka baban-babajika. Nganjin binal nganjin junkayku bundarin, kari murru-kaday miyilba Godundu. Nganjin wawubu junkayku bundarinka baja, Jesus wukurrinka baja. 19 Yurra, ngaykunku kari milka-wulay. Godundu babajika nganya juma yurranda yunganka.
Ngayu Godundu babaji yurranka.
20 Ngayu Godundu babaji yurranka. Ngayu yalamal, “Nganjan God, yunduku bama jawun-jawun-bungal. Yunduku nganjinanga wawu junkay-bungal. Yundu Maja Jesus juran-bungan yarkinmun. Nyulu yunu bama ngulkurrduku kujin-kujilda. Nyulu wulan, mula dajin, yunu kuku manubajamanka. Nganjin yunukuda bama, yunu kuku manubajamanya. 21 Yundu yunu bama junkurrji-bunga, jana yunun wukurrinka yala yundu wawubu. Nganjinin helpim-bunga yununin wukurrinka, yundu wawurr-wawurrmanijinka nganjinanka. Nganjin yunu way wukurril Jesus Christandamunduku junkurrduku. Nganjin Jesus Christ buyay-maninka, nyuluku wuljaljiku dayirr bajaku, wuljaljiku junkurrji bajaku. Yalakubada.” Ngayu yinya kuku yurranka balkal Godundu.
Yanyu kuku yalarrku nyaka.
22 Yurra ngayku jawun-karra. Ngayu yanyu kaban letter yurranda yungan, yurra wawurr-wawurrku bundarinka. Yanyu kaban kalbali kari, buban. Readim-bunga, and milkanga kuji. 23 Ngayu kuku yurranda yunganka Timothynka. Jana nyungun jailmun yungan. Nyulu ngananga jawun. Kaki nyulu ngaykundu jinbalku kaday, ngalin yurranda muruku kaday.
24 Nganjinandamun greetings daya yurrawunbu maja-majanda, Godundumunbu bamanda wubulbuku. Godumu bama bubumun Italymun, yinyarrinyangka yalarrku greetings yungal yurranda.
25 Ngayu wawu Godungku yurranin ngulkurrduku kujinka. Yalakubada.