Job
1
Dubungku Job milka-bakan.
Job 1.1—2.10
1-5 Ngadi bajaku nyubun bama burri Job bubungu yinduymbu bundandan. Nyulu God buyay-maninya, junkaynjaku wukurrinya. Nyulu dingkar ngulkurr, buyun-buyun kari wukurrinya. Nyungu kangkal-kangkal dingkar-dingkar 7-bala, jalbu-jalbu kulur. Nyulu rich-bala bajaku, nyungu bulki wubul, minya sheep wubul, camel wubul, donkey wubul. Nyungu workingman wubul bajaku, nyulu rich-bala bajaku. Kangkal-kangkal murumarinya, mayi jirray nukanya. Wawu mayimun, Jobungku bulki kuninya, wayjunyu altermunbu, Godundu dajinka, buyay-maninka. Nyulu Godundu babajinya, kangkal-kangkalandamun buyun-buyun kidanka.
6-12 Juma God jiringa Dubunji Satananji balkawan, nyulu yalaman, “Yala, yundu ngayku bama Job nyajin? Bama yamba-kari yala nyulu, buyun-buyunku junkurrji. Nyulu ngaykundu milka-jananya, buyun-buyun kari wukurrinya.” Dubungku Godundu yalaman, “Job yunundu milka-janay because yundu nyungun ngulkurrduku kujinya, yamba-yamba and minya jirray dajinya. Kari. Junjuy-junjuy wubulku nyungundumun mana. Yinyamun nyulu yunun yukil.” Godungku Dubundu yalaman, “Yalada. Ngayu yunu junkurr dajil, nyungundumun junjuy-junjuy maninka, yamba yundu nyungun bangkarr kari buyun-dama.”
13-19 Wawu yinyamun Dubungku Jobumu kangkal-kangkal, minya-minya, yamba-yamba, junjuy-junjuy wubulku buyun-daman. Nyubun kukuji Jobundu kadan, yalaman, “Nganjin farmmunbu workmalman, jana bama ngarrbal kadarin, cheeky-bala. Jana yunu bulki wubulku and donkey wubulku ngakin.” Yindu kukuji kadanda, Jobundu yalaman, “Jarramalibu minya sheep and shepherds dalbarrin, yarkin-ban. Ngayurrku bawajinda juranku.” Yindu workingman kadanda, yalaman, “Bama ngarrbal kadarin, cheeky-bala, nganjinanji kuniwan, yarkin-ban, camel wubulku ngakin. Ngayurrku juranku bawajin, jinbalku kukuji yunundu kadanka.” Nyulu kukuji kunbanjiku, yindu workingman kukuji kadan, yalaman, “Yunu kangkal-kangkal mayinga nukan-nukajin, balbay, jarramali, muyar jirray kadan, bayan daray-manin, wubulku yarkin-bungan. Ngayurrku juranku bawajin.”
20-22 Jobungku yinya kuku nyajin, nyulu janan, kambi dumbarrin, milka-bujarman. Jana yalaku, milka-bujarmal, jana kambi dumbarril. Nyulu bubungu daran, yirrkan, Godundu yalaman, “Ngayu yalaku balkajin yamba-yamba, junjuy-junjuy yamba-kari. Ngayu yalarrku wulay, junjuy-junjuy yamba-kari. Godungkuku dajin, nyuluku manin baja. Ngayu Godundu milka-janay, nyungun buyay-manil.” Jobumu junjuy-junjuy yamba-kariman, nyungu kangkal-kangkal wularin. Yamba nyulu God kari nyuyan, nyungun kari buyun-daman.