3
Job Godunji balkawan.
Wawu yinyamun Job Godundu babajin, “Maja God, ngayu wanyurrinku balkajin? Wanyurrinku yundu Dubu kari kiril, bama warrngkay-maninka?” Yamba jana Jobundumundu jawunyungku nyungundu yalaman, “Yundu malaji buyun-buyunku. Yinyaynka God kuli-kadan yununku, yinyaynka yunun buyun-daman.” Jobungku yalaman, “Kari. Ngayu kari buyun-daman.” Jana Job nyuyan buyun-buyunku, yamba nyulu jananga kuku kari manin. Nyulu jananda yalaman, “Yurra milka-janay, Godungku nganya buyun-daman, nganya babanka. Yurra manun-manunmaka ngaykunku.”