Jonah
1
JONAH, GODUMU PROPHET - Jonahngka Maja God kari kuku-nyajin.
1.1-16
1-2 Nyubun bama burri Jonah. Godungku nyungundu balkan, “Yundu yinduymbu townbu yalbaymba dungay, townbu yalbaymba burri Nineveh, jananda balka, ‘Yurra bama buyun bajaku, Godungku yurranin punishim-bungalkuda, yurra buyun-damanya. God binal yurranka. Nyulu yurranin nyajin buyun-buyun-damanya.’ Yinya kuku yalaku balka jananda Nineveh-warranda.”
Yamba Jonahngka God kari kuku-nyajin. Nyulu kuwa townbu Nineveh kari dungan; kari, nyulu jurrkijin, naka-naka jalunburr dunganka, ngakijinka Godundumun. Nyulu bada townbu Joppa dungan, boat warrmba-bungan, naka-naka bubungu Spain dunganka. Nyulu money dajin, ticket manin, boatbu dakan, kala-kalbayku ngakijinka Godundumun.
4-5a Yamba nyulu murruji ngakijin Godundumun. Godungku muyar jirray jalunbu yungan. Muyarabu mulngku jirray yungan, jaba-jabaku, boat balu bujil-janjin. Jana sailor-sailor yinyilmarin, yirrkan janandamunbuku wubulimbaku godundu. Jana balu nyajin jananga god junkurrji, yala God bajaku. Jana yamba-yamba jalunbu yilban, boat burdal-bunganka.
5b-16 Yala, Jonah bada-bada warngku-kaja wunanan. Jana sailor-sailor balkawan, yalaman, “Ngana dice yilbanka, binalmanka wanya buyunman. Godungku muyar jirray ngananda yungan.” Jana dice yilban, binalmanda Jonah malaji. Jana nyungundu yalaman, “Balkada! Yanyu muyar yununku? Wanyurrinku yundu nganjinanji kadan? Yundu wanjamun? Bubu yunu wanjabu?” Jonahngka yalaman, “Ngayu Jew, Maja God heavenba ngayku God. Ngayu nyungunku wukurril. Nyuluku bubu, jalun ngadiku balkan.” Jonahngka jananda balkan nyulu ngakin-ngakijin Godundumun. Jana sailor-sailor yinyilmarin, nyungundu yalaman, “Yinya buyun bajaku!” Muyar, mulngku jirraymalman, jana sailor-sailorangka nyungundu babajin, “Nganjin wanjarrmal yunundu, Godungku jalun marrka-bunganka?” Jonahngka yalaman, “Nganya jalunbu yilba, jalun marrkamalkuda. Mulngku, muyar jirrayku wanarri, ngaykunku. Ngayuku kiru-kariman.” Yamba jana wawu kari Jonah yilbanka. Yinyaynka jana birungubaymunduku kulban baja, yaykarrdaku. Kari, muyar, mulngku jirraymalman baja, jana murruji birungubaymundu kulban. Jana Majanda Godundu yirrkanda, “God, nganjinin kari punishim-bunga, yanyu bama wulanya. Yunduku muyar yungan nyungunku.” Jana Jonah yilbankuda jalunbu, jalun jinbalku marrkaman. Marrkamanda, jana sailor-sailor yinyilmarin. Jana God promiseim-bungan jana nyungunkuda kuku-nyajil.
Jonah Godunji balkawan.
1.17—2.10
17 Yala, Jonah wanjarrman jalunbu? Godungku kuyu yalbay yungan, Jonah yurmbinka. Jonah kuyundu waralba bundan warngku kulur.