2
Yanyu kuku Godundumunbu bamanda townbu Ephesus.
Jesusangka ngaykundu yalaman, “Kabanba balka, yungada angelanda Godundumunku bamanka townbu Ephesus. Balka, ‘Nyubunyinja dawar 7-bala marabu kujil, nyulu jinabu dungay lamp-postmundurr goldjirrmundurr 7-balamundurr. Yanyu kuku nyungundumun. Nyulu balkan, “Ngayu binal yurra wanjarrmayn. Ngayu binal yurra yaykarrku workmanijin, Godunji junkurr-muruku bundan, kari kulbajin, God kari bawan. Ngayu binal yurra bama buyun bawan, jananji kari wawuman, jananin kari wukurrin. Kanbalda bamangka jurrildaku balkan Jesusangka jananin yungan, yamba jana jurrilman. Yurra jananin mumbarabuku nyajin, binalmaynda jana jurrilman. Yurra God kari bawan. Yurra munaku bunday Godunji. Jana yurranda kuli dajin, yurra nganya wukurrinya, yamba yurra kari kulbajin. Yamba yurra bubanku buyunman. Yurra ngaykunku jarra bubanku wawumalda, kari jirray yala jakalbaku. Yurra jakalbaku ngaykunku wawu jirray. Yinya milkabu kuji. Buyun-buyunmun jurrkijika. Balka yala yurra jakalbaku balkan. Kaki yurra buyun-buyunmun kari jurrkiji, ngayu yurranda kaday, yinya lamp-post yurrandamun manil. Yamba yinya ngulkurr yurranka, yurra wawu kari balkanka yala jana Nicolaitan-warrangka balkan-balkal. Ngayu wawu kari jana yalaku balkanka, yurra yalarrku wawu kari.
Kaki yurra milkaji, yurra nyaka yinya kuku Godundumundu Wawubu balkal Godundumunbu bamanda.
Kaki bama junkurr-janay, ngayu nyungun mambarril mayi nukanka jukumun gardenba Godundumunbu. Yinyayngka mayibu bama juran-bungal.” ’ ”
Yanyu kuku Godundumunbu bamanda townbu Smyrna.
Nyulu yalaman, “Kabanba balka, yungada angelanda Godundumunku bamanka townbu Smyrna. Balka, ‘Nyubun jakalbaku juranku bundan, wuljaljiku juranku bundayarrkukuda. Nyulu wulan, juranman baja. Yanyu kuku nyungundumun. Nyulu balkan, “Ngayu binal jana kuli-bakangka kuli dajin-dajil yurranda. Ngayu binal yurra money kari, poor-bala. Yamba yurra rich-balakuda, yurra Godunji bundanya, yurra nyungukuda. Ngayu binal bamangka balkal jana bama Jewkuda, yamba jana Godumu kari bama. Jana Dubumukuda. Jana buyun balkan-balkal yurranka. 10 Kari yinyilmaka warrngkanka. Nyaka. Dubungku bama milka-bakal yurranin kanbal jailba-bunganka, nyajinka yurra nguba God bawanka, nguba kari. Jana yurranda kuli buban dajil 10-daysmunku. Jana yurranin nguba yarkinkaku kunil, yamba yurra nganya kari bawa. Kaki yurra ngaykunji munaku kunamal, ngayu yurranga prize dajilkuda, yurranin juran-bungalkuda.
11 Kaki yurra milkaji, yurra nyaka yinya kuku Godundumundu Wawubu balkal Godundumunbu bamanda.
Kaki bama junkurr-janay, jana bada-bada bayanga kari bajaku dungay.” ’ ”
Yanyu kuku Godundumunbu bamanda townbu Pergamum.
12 Nyulu yalaman baja, “Kabanba balka, yungada angelanda Godundumunku bamanka townbu Pergamum. Balka, ‘Nyubun naybuji yalbaynji jalngkunji. Yinya naybu jalngkun side jambulurr. Yanyu kuku nyungundumun. 13 Nyulu balkan, “Ngayu binal yinyaymba yurra bundanday. Nyulu Dubu Satan junkurrjikuda, majakuda. Yurra yinyaymba bundanday. Yamba yurra ngaykundumun kari kulbajin, nganya kari bawan. Jana ngayku bama Antipas yarkinkaku kunin. Nyulu bamanda ngaykunku balkan baja, balkan baja. Kari. Jana yinyaynka nyungun kunin. Yamba yurra still ngaykundu milka-janan, nganya kari bawan. 14 Yamba yurra kanbalda buyun balkal, ngayu yinyaynka wawu kari. Kanbalda kuku Balaamandamun wukurril. Balaamangka ngadiku King Balak binal-bungan Jew-warra buyunku juru-kulbanka. Nyulu jananin milka-bakan nukanka mayi bamangka dajinya ngurmanga idolbu. Nyulu jananin milka-bakan kalngarmanka. 15 Yurra kanbalda yalarrku Nicolaitan-warra wukurril. 16 Yurrawunmun buyun-buyunmun jurrkijikada. Kaki yurra kari jurrkiji, ngayu juma yurranda kaday baja, jananji buyunyunji ngandal naybujiku kuniway.
17 Kaki yurra milkaji, yurra nyaka yinya kuku Godundumundu Wawubu balkal Godundumunbu bamanda.
Kaki bama junkurr-janay, ngayu nyungundu dajilda mayi heavenmun, mayi manna. Ngayu yinya mayi kiraynjaku kujilda, yamba ngayu dajilkuda. Ngayu yalarrku nyungu dajil kulji bingaji. Ngayu yinyaymba kuljinga bingajimunbu writeim-bungal nyulu burri jirakal. Bama yindu-yindu yinyaynka burrika binal kari. Bamangka yinya kulji manil, nyuluku binal nyunguwunku burrika.” ’ ”
Yanyu kuku Godundumunbu bamanda townbu Thyatira.
18 Nyulu yalaman baja, “Kabanba balka, yungada angelanda Godundumunku bamanka townbu Thyatira. Balka, ‘Godundumunbu kangkalamu miyil yala ngalari dayirr-dayirr yala baya. Nyungu jina dayirr bajaku yala kilaja. Yanyu kuku nyungundumun. 19 Nyulu balkan, “Ngayu binal yinya yurra balkal-balkal. Ngayu binal yurra Godunku wawu jirray, bamanka wawu jirray. Ngayu binal yurra Jesusanda milka-janay, nyungun wukurril-wukurril. Ngayu binal yurra bama helpim-bungan, workmanijin Jesusanka. Ngayu binal yurra God kari bawan, munaku bundan Jesusanji. Ngayu binal yurra yaykarrku workmalmal nyiku, yala ngadiku kari. 20 Yamba yurra buyun balkan, ngayu yinyaynka wawu kari. Yurra jalbu Jezebel kari kangan yurrandamun. Nyulu yinyangka jalbungku bamanda balkal nyulu kukuji Godundumun kadan. Yamba nyulu jurrilman. Nyulu ngayku bama buyunku binal-bungan, buyunku juru-kulban kalngarmanka, nukanka mayi bamangka dajin ngurmanga idolbu. 21 Ngayu nyungu chance dajin buyun-buyunmun jurrkijinka. Yamba nyulu wawu kari jurrkijinka. Nyulu wawu kalngarmanka baja, kalngarmanka baja. 22 Ngayu nyungun bedba yilbalda, yinyaymba nyulu warrngkaykuda. Jana nyungunji wunan, ngayu jananin punishim-bungal. Jana warrngkaykuda. Kaki jana kari buyun-buyunmun jurrkiji, ngayu jananin punishim-bungalkuda, kuli jirray dajilkuda. 23 Bamangka yinya jalbu wukurril, ngayu yinyarrin bama yarkinkaku kunilkuda. Ngayku bama wubulku binalda ngayu binal yinya bamangka wubulduku milkanga kujil. Ngayu bamanda dajil baja yala nyulu balkan. Kaki bamangka ngulkurr balkal, ngayu ngulkurr dajil baja. Kaki buyun balkal, ngayu buyun dajil baja.
24 Yamba yurra kanbal townbu Thyatira, yurra yinya jalbu buyun kari wukurrin. Yurra kari buyunmanyarrkukuda yala yinya jalbu buyun. Yurra kari binalman Satanandamunku waymunku, nyungu way buyun bajaku. Ngayu yurranda yindu kuku kari dajil baja, yurranga enoughkuda. 25 Kari. Junkurr-janayku yala jakalbaku. Kari jurrkijika. Junkurr-janay ngayu kadanyamunku. 26-27 Kaki bama junkurr-janay, and ngaykundu milka-janay, ngayu yinyarrin maja-bungal yala ngaykuwundu nganjanangka nganya maja-bungan. Ngayu jananin maja-bungal bamanka yindu-yinduynku yiringkurrku, jana bama yindu-yindu yiringkurrku ngulkurrduku kujinka. Jana majakuda, bama can't janandamun warri. Kaki kuli-baka kaday, jana nyungun jinbalku yarkinkaku kunilkuda, yala bamangka dish dumbarril ironmundu. 28 Ngayu yalarrku jananda dajil dawar dayirr bajaku. Mudu-wayjunyu, yinyamundu dawarabu dayirrku balbanya.
29 Kaki yurra milkaji, yurra nyaka yinya kuku Godundumundu Wawubu balkal Godundumunbu bamanda.” ’ ”