यूहन्‍नाइ प्ह्रिबै ओंसोंबै
प्ह्रिछ्या
प्‍ह्रिबै म्‍हि: प्रभु येशूजी कुल्मिंबै चेला चिब यूहन्‍ना।
प्‍ह्रिबै त्हे: ई. सं. ९० साल, अथवा बि. सं. १४७ साल जरे।
प्‍ह्रिल् त्हुबै ताँ: चु प्ह्रिछ्यार मुख्‍य ताँ ङ्हिं मुँ। ओंसोंबै ताँ यूहन्‍नाइ प्ह्रिछ्या खेब्‍मैंलाइ, “परमेश्‍वर नेरो खीए च्‍ह येशू ख्रीष्‍टने संगति लसि टिद्,” बिइमुँ।
अर्को ताँ, “क्हेमैंए म्हाँजोर संगति तल् आपिंबै स्‍योलिबै ताँ लोमिंब्‍मैंए बिरोधर न्ह क्रों मि क्रोंले टिद्!” बिसि प्ह्रिइमुँ। च स्‍योलिबै ताँमैं छाब् मुँल: “चु ह्‍युलर टिइबिस्‍याँ पाप खम्। येशू परमेश्‍वरए च्‍ह ग। छतसि खी क्‍ह्रोंसेंन म्‍हि तल् आखाँल। चु ह्‍युल, म्रिं प्हसेमैं, तोइ सैलैया वास्ता आलस्याँ मत्‍त्रे ङ्योइ मुक्‍ति योंल् खाँम्। मुक्‍ति योंसेरो छ्याँबै सैं प्ह्‍यारिल् आत्हु!” बिसि स्योलिबै तामैं लोमिंब्मैंइ बिम्।
दिलेया छ आङिं। येशू ख्रीष्‍ट परमेश्‍वरए च्ह तलेया खी म्हि तसि युबइले खी क्ह्रोसेंन्बै म्हि मुँल बिसि यूहन्‍नाइ प्ह्रिइमुँ। धै येशू ख्रीष्‍टए फिर बिश्‍वास लसि म्हाँया लब्मैंइ ह्रों-ह्रोंसए न्होंर घ्रिइ घ्रिने सैं न्होंउँइँलेन् म्हाँया लसि खोंयोंन् बिलै क्ह्रिसि टिल् त्हुम् बिसेया च ताँए बिरोधर यूहन्‍नाइ चु प्ह्रिछ्यार प्ह्रिइमुँ।
चु प्ह्रिछ्यार मुँबै ताँमैं
ओंसोंबै ताँमैं १:१-४
परमेश्‍वरए चारबै ह्‍वेर प्रद् १:५—२:१७
परमेश्‍वरए प्‍हसेमैं तसि छ्ह थोद् २:१८—३:२४
सैं न्होंउँइँलेन् म्हाँया लल् त्‍हुम् ४:१—५:५
बिश्‍वास लसिन् शैतान दुष्‍टए फिर ट्होब ५:६-२१
1
येशूउँइँले खोंयोंइ आखाँबै छ्ह योंब
खोंयोंइ आखाँबै छ्ह पिंबै बचन ओंसों ओंनोंन् मुँल। खीए बारेर ङिइ थेइमुँ, ङिए मिइन खीलाइ म्रोंइमुँ, ङिए योइन छुइमुँ। 1:1 यूह १:१ खी चु ह्‍युलर मुँमा ङिइ खीलाइ म्रोंल, छतसि खीए बारेर ङिइ ग्वाइ पिंम्। च खोंयोंइ आखाँबै छ्ह ओंसों ओंनोंन् परमेश्‍वर आबाने मुँल, धै तिंजोरो ङ्यो ङाँर म्रोंयुइ बिसि ङिइ क्हेमैंने बिम्। 1:2 यूह १:१४ क्हेमैं या ङिने बालु सैं घ्रिन् तसि प्रल् खाँरिगे बिसि ङिइ थेबै ताँ नेरो म्रोंबै ताँ क्‍हेमैंने बिम्। परमेश्‍वर आबा नेरो खीए च्‍ह येशू ख्रीष्‍टने ङ्यो सैं घ्रिन् तसि प्रम्। छतसि ङ्यो ताँन् बेल्‍ले सैं तोंल् योंरिगे बिसि क्‍हेमैंए ल्हागिर ङिइ चु ताँ प्‍ह्रिइमुँ।
परमेश्‍वरए चारबै ह्‍वेर प्रले
परमेश्‍वरए च्‍ह येशूउँइँले ङिइ थेबै चु ताँ ङिइ क्‍हेमैंने बिमिंम्: परमेश्‍वर चारबै ह्‍वे ग, खीने तिफुँइ पाप* 1:5 पाप ग्रिक क्युइरि, मिछु खैब आरे। छतसि ङ्योइ “परमेश्‍वरने सैं घ्रिन् तसि प्रम्” बिलेया अझै पाप केन् लप्रइबिस्‍याँ ङ्योम् स्‍योर तेब्मैं नेरो क्ह्रोंसेंन्बै घ्‍याँर आप्रब्मैं तम्। दिलेया येशू धोंले ङ्यो परमेश्‍वरए चारबै ह्‍वेर प्रइबिस्‍याँ ङ्योए सैं क्ह्रिसि ङ्योइ घ्रिइ-घ्रिने म्हाँया लमुँ, धै परमेश्‍वरए च्‍ह येशूए कोजी ङ्योए पाप ताँन् ख्रुमिंम्।
पाप लब पिवाले
दिलेया ङ्योइ ह्रोंसने पाप आरे बिम् बिस्याँ, ङ्योइ ह्रोंसलाइन धोका पिंम्, धै ङ्यो क्ह्रोंसेंन्बै ताँ आपोंबै स्योर्गुमैं तम्। दिलेया खीजी फैबै बाछाइ बिब् धोंले परमेश्‍वरजी लम् धै ठिक निसाफ लम्। छतसि “ङिइ पाप केमैं लइमुँ” बिसि ङ्योइ खी ङाँइ सैं एइबिस्‍याँ खीजी ङ्योए पापमैं क्षमा लमिंसि ताँन् पापउँइँले ख्रुमिंम्। 10 दिलेया “ङिइ पाप आलइमुँ!” बिम् बिस्‍याँ ङ्योइ परमेश्‍वरलाइ स्‍योर्गु ठर्दिम्, धै ङ्योलाइ खोंयोंइ आखाँबै छ्ह पिंबै बचन ङ्योने आत।

1:1 1:1 यूह १:१

1:2 1:2 यूह १:१४

*1:5 1:5 पाप ग्रिक क्युइरि, मिछु खैब