कोरिन्‍थिमैंए ल्हागिर
पावलइ ङ्हिंखेबै लार प्ह्रिबै प्ह्रिछ्या
प्‍ह्रिबै म्‍हि: पावल।
प्‍ह्रिबै क्‍ल्‍ह्‍यो: माकेडोनिया ‍ह्‍युल
प्‍ह्रिबै त्हे: ई. सं. ५५-५७ साल, अथवा बि. सं. ११२-११४ साल।
प्‍ह्रिबै ताँ: चु भन्दा ओंसोंबै प्ह्रिछ्यार “पाप लसेया सैं आएबै बिश्‍वासीमैंलाइ सजैं पिंल् त्‍हुम्” बिसि पावलइ प्‍ह्रिल। दिलेया चु प्ह्रिछ्यार बिश्‍वासीमैंइ “पाप ललेया धबै सैं एसि परमेश्‍वर ङाँइ तोम् बिस्याँ छाबै म्हिलाइ क्षमा पिंन्” बिइमुँ।
अर्को ताँ, “यहूदीया ह्‍युलर्बै मण्डलीमैंर ङ्हाँदु बिश्‍वासीमैं ल्हें मुँ। छतसि क्हेमैंइ भेटि रेसि चमैंलाइ ल्होद्” बिसेया प्ह्रिइमुँ।
कोरिन्‍थ सहरर्बै को-कोइ म्‍हिमैंइ “क्ह्रोंसेंन्बै कुल्मिंबै चेला चिब्मैं ङि ग” बिसि पावललाइ म्हि आलमल। छतसि छाबै म्हिमैंलाइ ज्वाफ पिंबै ताँ या पावलइ चु प्ह्रिछ्यार प्ह्रिइमुँ।
चु प्ह्रिछ्यार प्रभु येशूए के लबै म्‍हिइ योंबै मान नेरो दुःखए बारेरै या प्ह्रिइमुँ।
चु प्ह्रिछ्यार मुँबै ताँमैं
ल्होमिंबै परमेश्‍वर १:१-११
पावल नेरो कोरिन्‍थर्बै बिश्‍वासीमैं १:१२—७:१६
यहूदीया ह्‍युलर्बै बिश्‍वासीमैंए ल्हागिर भेटि ८:१—९:१५
पावल क्ह्रोंसेंन्बै कुल्मिंबै चेला चिब ग बिब १०:१—१३:१०
आखिरि ताँ १३:११-१४
1
परमेश्‍वरए इच्‍छाउँइँले येशू ख्रीष्‍टजी के लबर कुल्मिंबै चेला चिब ङ पावल नेरो ङ्योए अलि तिमोथीउँइँले कोरिन्‍थ सहरर्बै बिश्‍वासीमैं नेरो ग्रिस ह्‍युलर्बै परमेश्‍वरए ताँन् म्‍हिमैंलाइ जय मसीह मुँ। 1:1 चिब्मैं १८:१ ङ्योए परमेश्‍वर आबा नेरो प्रभु येशू ख्रीष्‍टजी क्हेमैंलाइ दयाम्हाँया नेरो शान्ति पिंरिगे।
पावलइ परमेश्‍वरलाइ धन्‍यबाद पिंब
ङ्योए प्रभु येशू ख्रीष्‍टए परमेश्‍वर, अथवा खीए आबाजी ङ्योए फिर ल्हयो खसि सैं क्होमिंम्। छतसि खीए मिं खोंयोंन् बिलेया थेब तरिगे। ङ्योए ताँन् दुःखर खीजी ल्होमिंसि सैं क्‍होल् लमिंम्। छतसि खीजी ङ्योए सैं क्‍होमिंब् धोंले ङ्योज्‍यै या अरूमैंए फिर दुःख तमा ल्होमिंसि चमैंए सैं क्‍होमिंल् खाँम्। ख्रीष्‍टजी ल्हें दुःख नोब् धोंले ङ्योज्यै या दुःख नोइबिस्‍याँ ख्रीष्‍टजी ङ्योए सैं क्होमिंम्। परमेश्‍वरजी क्हेमैंलाइ जोगेमिंसि ल्होमिंरिगे बिसि ङिइ दुःख नोसिन् मुँ। धै परमेश्‍वरजी ङिए दुःखर ल्होमिंब् धोंले खीजी क्हेमैंलाज्यै या ल्होमिंब्मुँ, झाइले ङिइ नोब् धों तबै दुःख क्हेमैंज्यै या नोस्याँ क्‍हेमैंइ सैदिबै भों योंम्। छतसि क्‍हेमैं म्रोंसि ङि भों खइमुँ, तलेबिस्याँ ङिइ नोब् धों तबै दुःख क्‍हेमैंज्‍यै नोबइले ङिइ सैं क्होबै भों योंब् धोंले क्‍हेमैंज्‍यै या सैं क्होबै भों योंब्मुँ बिसि ङिइ सेइमुँ।
ओ अलि-अङाँमैं, एशिया ह्‍युलर ङिइ योंबै दुःखए बारेर क्‍हेमैंज्यै था सेरिगे ङ्हाँइमुँ। ङिइ चर बेल्‍ले थेबै दुःख योंल। छतसि तारे ङि सोल् योंब्मुँ बिसि ङिइ आमैंल। 1:8 १ कोर १५:३२ तारेम् च्हगन् तइ ङिम् सिबन् मुँना बिब् समन् ङिइ मैंयाल। दिलेया ङिइ ह्रोंसए फिर भर आलरिगे बरु सिब्‍मैंलाइ सोगों लमिंबै परमेश्‍वरए फिर भर लरिगे बिसि छ तब् मुँना। 10 छाबै ङ्हिंन् ङ्हाँबै दुःखउँइँले या परमेश्‍वरजी ङिलाइ जोगेमिंइ। ओं, अझैन खीजी ङिलाइ जोगेमिंब्मुँ। खीजी जोगेमिंब्मुँ बिसि ङिइ खीए फिर्न भर लइमुँ। 11 चए ल्हागिरि क्‍हेमैंज्‍यै या ङिलाइ प्राथना लसि ल्होमिंल् त्हुम्। खीजी अझै ङिलाइ ल्होमिंब्‍मुँ। ल्हें म्‍हिमैंइ छले प्राथना लमिंमा खीजी प्राथना थेसि आशिक पिंब्‍मुँ। छतसि खीजी ङिलाइ ल्होमिंबइले ल्हें म्‍हिमैंइ परमेश्‍वरलाइ धन्‍यबाद पिंब्‍मुँ।
पावलइ लबै चाँजो
12 चु ताँ बिल् योंमा ङि ङ्‍हो च्हौ प्ल्ह्‍याब् धों ङ्हाँइमुँ, ङिए सैंज्यै या छान् बिम्। ङिइ चु ह्‍युलर छ्ह थोमा छ्याँबै केमैं लसि छेनाले प्रब्-टिब लइ, क्‍हेमैंने मुँमै या ङि छेनाले प्रब्-टिब पोंब लसि परमेश्‍वरए क्‍ह्रोंसेंन्बै घ्याँर प्रल। ङिइ छाबै केमैं म्‍हिए ज्ञान बुद्धिउँइँले लब आङिं, चु केमैं ङिइ परमेश्‍वरए दयाम्हाँयाउँइँले लल् खाँब् ग। 13 तलेबिस्याँ क्हेमैंइ खेल् आखाँबै ताँ नेरो क्होल् आखाँबै ताँ ङिइ आप्ह्रिइमुँ। छतसि चु प्ह्रिछ्यार्बै ताँ खेमा क्हेमैंइ छेनाले क्‍होब्मुँ बिब ङइ मैंइमुँ। 14 तोगो समा क्‍हेमैंइ ङि छेनाले आसेइमुँ, दिलेया लिउँइ ङ्योए प्रभु येशू युबै त्हिंइर ङिलाइ क्‍हेमैंइ छेनाले सेब्मुँ। क्हेमैं म्रोंसि ङि ङ्‍हो लोंब् धोंले च्हमा ङि म्रोंसि क्हेमैं या ङ्‍हो लोंब्मुँ।
15 ङि म्रोंसि क्हेमैं ङ्‍हो लोंल् योंम् बिसि ङइ सेल। छतसि ङ क्‍हेमैं ङाँर ङ्हिखे खल् योंरिगे बिसि ङइ ओंसों क्‍हेमैं ङाँर खबै सैं लइ। 16 ङ माकेडोनिया ह्‍युलर ह्‍यामा क्हेमैं ङाँर त्होबर खमुँ, धै माकेडोनियाउँइँले धबै क्‍हेमैं ङाँर्न एखब्मुँ, झाइले क्‍हेमैं ङाँइले यहूदीया ह्‍युलर ह्‍याबै ङए घ्याँ खर्ज क्हेमैंइ ल्होमिंलै बिब ङए सैंर मुँल। 1:16 चिब्मैं १९:२१ 17 दिलेया क्हेमैं कोरिन्थथेंमैं ङाँर ङ आह्‍याल।* 1:17 दिलेया क्हेमैं कोरिन्थथेंमैं ङाँर ङ आह्‍याल। चु ताँ पद २३उँइँले खम्। ङइ लबै चाँजोउँइँले ङ भर पर्दिल् आखाँबै म्हि धों क्हेमैंइ मैंल् वा? चु चाँजो ङए खुशिइ लब् धों ङ्हाँल् वा? तो ङइ सुँइ घ्रिइन खोंयों “खमुँ” खोंयों “आख” बिम् बिसि क्हेमैं मैंल् वा? 18 छ आमैंन्! खैले परमेश्‍वर बिश्‍वास योग्यर्बै मुँ, छलेन ङिइ क्‍हेमैंलाइ बिबै ताँ या क्‍ह्रोंसेंन् ग। छतसि “ङिंबन् ग” नेरो “आङिं” बिसि ङ आपों। 19 परमेश्‍वरए च्‍ह येशू ख्रीष्‍टए बारेर बिबै ताँ “ङिंबन् ग” नेरो “आङिं” आत। तलेबिस्याँ येशू ख्रीष्‍टर मुँबै ताँन् सै खोंयोंन् बिलै “ङिंबन् तम्” बिसि सिलास, तिमोथी नेरो ङइ क्हेमैंए म्हाँजोर खीए बारेर बिल। 1:19 चिब्मैं १८:५ 20 तलेबिस्याँ परमेश्‍वरजी लबै ताँन् बाछामैं येशू ख्रीष्‍टर पूरा तम्। छतसि परमेश्‍वरए थेबै मानए ल्हागिर “येशू ख्रीष्‍टए मिंउँइँले छान् तरिगे” 1:20 छान् तरिगे ग्रिक क्युइर, आमेन बिसि ङ्योइ बिल् खाँम्। 21 ङ्योलाइ त्‍हाँसि ख्रीष्‍ट येशूए फिर बिश्‍वास लबर भोंब लमिंब परमेश्‍वरन् ग। 22 खीजीन् ङ्योलाइ खीए म्‍हिमैं लबै ल्हागिर छाप झोंमिंसि बैनाए रुपर खीए पबित्र प्ल्ह ङ्योए सैंर पिंसि ङ्यो खीए म्हिमैं ग बिबै ताँ पक्‍का लमिंइ।
23 ङए खोंर्बै ताँ सेबै परमेश्‍वरए मिंर ङ क्हेमैंने बिमुँ: क्‍हेमैं कर आयोंन् आतरिगे बिबै सैं मैंसि ङ कोरिन्‍थर आखब् ग। 24 ङिइ क्‍हेमैंलाइ “छाबै बिश्‍वास ललन् त्‍हुम्” बिसि कर आल्‍हैदि, तलेबिस्याँ क्‍हेमैं ह्रोंसन् बिश्‍वासर भोंब तइमुँ। बरु क्‍हेमैंए सैं तोंन् लमिंबै ल्हागिर ङि क्‍हेमैंने क्ह्रिसि के लबै सैं मुँ।

1:1 1:1 चिब्मैं १८:१

1:8 1:8 १ कोर १५:३२

1:16 1:16 चिब्मैं १९:२१

*1:17 1:17 दिलेया क्हेमैं कोरिन्थथेंमैं ङाँर ङ आह्‍याल। चु ताँ पद २३उँइँले खम्।

1:19 1:19 चिब्मैं १८:५

1:20 1:20 छान् तरिगे ग्रिक क्युइर, आमेन