तिमोथीए ल्हागिर
पावलइ ङ्हिखेबै लार प्ह्रिबै प्ह्रिछ्या
प्‍ह्रिबै म्‍हि: पावल।
प्‍ह्रिबै क्‍ल्‍ह्‍यो: रोम सहर।
प्‍ह्रिबै त्हे: ई. सं. ६४ साल, अथवा बि. सं. १२१ साल जरे।
प्‍ह्रिछ्यार मुँबै ताँमैं: चु प्ह्रिछ्या पावलइ तिमोथीने परमेश्‍वरए केमैं छेनाले लद्, आगुइ ताँ सेन् छेबै केमैं आलद्, ताँनए उँइँर छ्याँबै बानि ब्योर उँइँन्, म्हिमैंलाइ परमेश्‍वरउँइँले खबै सैं तोंबै ताँमैं बिमिंन्, म्हिमैंने क्ह्रिसि टिद्, खाब्नेया प्होंगि कैगि आलद्, ह्रोंस भन्दा थब्मैंए मान लद्, च्योंब्मैंने म्हाँया लद्, स्योर आतेद्, ह्रिस आखदु, बिसि लोदा सैंदा लदै अर्थि बद्धि पिंबर चु प्ह्रिछ्या प्ह्रिब् ग।
चु प्ह्रिछ्यार मुँबै ताँमैं
ओंसोंबै ताँमैं १:१-२
स्‍याबासि नेरो अर्थि बुद्धिए ताँमैं १:३—२:१३
लोदा सैंदा लबै ताँमैं २:१४—४:५
पावलइ खीए बारेर्बै ताँ बिब ४:६-१८
लिउँबै ताँमैं ४:१९-२२
1
ङ पावलउँइँले तिमोथीलाइ जय मसीह मुँ। परमेश्‍वरए इच्छा अनुसार येशू ख्रीष्‍टजी ङ कुल्मिंबै चेला चिब तबर त्हाँइ। येशू ख्रीष्‍टउँइँले छ्ह योंम् बिसि परमेश्‍वरजी फैबै बाछाए ताँ बिप्रबै ल्हागिर खीजी ङलाइ कुलइमुँ। ओ ङइ खोबै च्ह तिमोथी, ङ्योए परमेश्‍वर आबा नेरो ङ्योए प्रभु येशू ख्रीष्‍टए दयाम्हाँया नेरो शान्ति क्हिए फिर खोंयोंन् बिलै तरिगे। 1:2 चिब्मैं १६:१
ताँनइ क्वेंबै म्हि तरिगे बिसि भों पिंब
ङए खेमैं-मामैंइ परमेश्‍वरए केमैं छ्याँबै सैंइ लब् धोंले, ङज्यै या छ्याँबै सैंउँइँले परमेश्‍वरए के लम्, छले ताँनइ छ्याँबै सैंउँइँले मान लल् त्हुबै परमेश्‍वरए सेवा लबै म्हि क्हि तबइले ङए प्राथनार खोंयोंइन् बिलै ङइ क्हिए ल्हागिर परमेश्‍वरलाइ धन्‍यबाद पिंम्। ङ्यो फ्रेबै त्हेर क्‍हिइ पिबै मिग्लि मैंमा त्हियाँ-म्हिसा ङ खोंयों क्हिने त्होसि सैं तोंल् योंब् ङ्‍हे ङ्हाँइमुँ।
छल कपट तोइ आरेबै क्हिए क्ह्रोंसेंन्बै बिश्‍वास ङइ मैंमुँ। चु बिश्‍वास ओंसों क्‍हिए बुज्‍यू लोइस नेरो क्‍हिए आमा युनिसने या मुँल। चमैंइ लब् धों तबै बिश्‍वास तोगो क्‍हिज्यै या लइमुँ बिब ङइ सेइमुँ। 1:5 चिब्मैं १६:१
छतसि ङइ क्‍हिए फिर यो थेंसि प्राथना लमा, परमेश्‍वरजी क्हिलाइ पिंबै बरदानमैं आम्‍लेद्। परमेश्‍वरजी पिंबै बरदान अनुसार्बै केमैं क्हिइ लरिद्। तलेबिस्याँ परमेश्‍वरजी ङ्योलाइ ङ्हिंबै सैं आङिं, दिलेया भोंबै सैं, म्हाँया लबै सैं नेरो आछ्याँबै के आल बिसि ह्रोंसए सैं फैल् खाँबै पबित्र प्ल्ह पिंइमुँ। छतसि प्रभुए क्ह्रोंसेंन्बै ताँमैंए ग्वाइ पिंबर फा आपिद्। ङ झेलर मुँबै ताँरै या फा आपिद्। बरु ङ्योए प्रभुउँइँले खबै सैं तोंबै ताँमैं बिप्रमा दुःखन् खलेया सैदिद्। परमेश्‍वरजी ङ्यो जोगेमिंसि खीए म्‍हिमैं लबै ल्हागिर त्‍हाँइ। ङ्योइ छ्याँबै केमैं लमा आङिं, ङ्योए फिर मुँबै खीए दयाम्हाँयाउँइँले परमेश्‍वरजी ङ्यो त्हाँबै सैं खइ। तलेबिस्याँ ह्‍युल बनेब् भन्दा ओंसों ओंनोंन् ख्रीष्‍ट येशूउँइँले खीजी च दयाम्हाँया ङ्योलाइ पिंल। 10 चु दयाम्हाँया ङ्यो मुक्‍ति पिंबै येशू ख्रीष्‍ट युसि उँइँमिंइँमुँ। खीजी कालए फिर ट्होगों तसि खोंयोंइ आखाँबै छ्हलाइ सैं तोंबै ताँउँइँले था सैमिंइमुँ।
11 चु सैं तोंबै ताँ बिप्रबै ल्हागिर्न ङ कुल्मिंबै चेला चिब तसि म्हिमैंलाइ लोमिंबर परमेश्‍वरजी ङलाइ त्हाँइ। 1:11 १ तिमो २:७ 12 छतसि तोगो ङइ चु दुःखमैं नोरिइमुँ, दिलेया ङ फापिसि सैं च्योंब् आल। तलेबिस्याँ ङइ खाबै फिर बिश्‍वास लइमुँ बिब ङइ सेइमुँ, ङलाइ ढुक्‍का मुँ तो सैमैं ङइ खीने थेंल् पिंइमुँ,* 1:12 ङइ खीने थेंल् पिंइमुँ, अर्को अर्थ, खीजी ङए जिम्मार पिंइमुँ च सैमैं खीजी छेनाले थेंमिंम्। 13 छतसि ङइ लोमिंबै ताँमैं छेनाले सैंर थेंसि च धोंले छ्ह थोद्। धै येशू ख्रीष्‍टउँइँले खबै बिश्‍वास नेरो म्हाँया खोंयोंन् बिलै लरिद्। 14 ङ्योने मुँबै पबित्र प्ल्हउँइँले क्‍हिए जिम्‍मार पिंबै केमैं छेनाले लद्।
15 एशिया ह्‍युलर्बै म्हिमैं ताँन् ङ ङाँइले स्योयाइ बिब क्हिइ सेइमुँ, स्योइ ह्‍याब्मैं न्होंरि फाइगेलस नेरो हेर्मोगेनेस बिब् ग। 16 दिलेया ओनेसिफरसए परवाए फिर प्रभुजी ल्हयो लरिगे, तलेबिस्याँ च ङ म्रोंसि फा आपिमल। च रोमर खमा फनफनले ङलाइ म्हैसि ङने त्होइ। 17 धै ङने त्होबर झेलर खब्रें लमल धै ङए सैं क्‍होमिंबै ताँमैं लमल। 18 प्रभुइ निसाफ लबै त्हिंइर चइ प्रभुउँइँले आशिक योंरिगे। ङ एफिससर मुँमै या चइ ङ बेल्‍ले ल्होमल बिसि क्‍हिज्यै सेइमुँ।

1:2 1:2 चिब्मैं १६:१

1:5 1:5 चिब्मैं १६:१

1:11 1:11 १ तिमो २:७

*1:12 1:12 ङइ खीने थेंल् पिंइमुँ, अर्को अर्थ, खीजी ङए जिम्मार पिंइमुँ