कुल्मिंबै चेला चिब्मैंए केमैं
(प्रेरित)
चु कितब लूकाइ प्‍ह्रिब् ग। लूकाइ ओंसों सैं तोंबै ताँए बारेर प्ह्रिइमुँ, धै चु कितबर बिब् म्हैबै ताँ येशूए ओंसोंबै च्युसे ङ्हिं चेलामैंइ लबै केमैंए बारेर प्ह्रिइमुँ। पबित्र प्ल्हजी लोमिंमा चमैंइ यरूशलेम, यहूदीया, सामरिया नेरो पृथ्बीए कुना-कुना समा येशूए सैं तोंबै ताँ खैले बिप्रइ बिसि प्ह्रिब् ग। परमेश्‍वरजी चु सैं तोंबै ताँ येशूउँइँले युम् बिसि ओंसों यहूदीमैंने बिइ। चु ताँ ओंसों यहूदीमैंने बिइ, धै लिउँइ ताँन् ह्‍युलर बिमिंइ। छले तिंयाँ ताँन् म्हिमैंइ चु सैं तोंबै ताँ थेल् योंब् ग। लूकाइ अर्को ताँ ङ्हिं बिमिंइँमुँ: “ख्रीष्‍टियानमैं रोम ग्याल्सर्बै न्होह्रों लब्मैं आङिं,” धै “येशूए फिर बिश्‍वास लबइले यहूदी धर्म पूरा तइ।”
कुल्मिंबै चेला चिब्मैंइ लबै केमैं भाग सोंर चुल् खाँम्:
१. येशू स्वर्ग ह्‍याबै लिउँइ यरूशलेमर मुँबै खीए फिर बिश्‍वास लब्मैंए फिर खबै दुःख (अध्याय १-७)
२. प्यालेस्टाइनर्बै अरू क्ल्ह्‍योजरे या सै तोंबै ताँ फेनेब (अध्याय ८-१२)
३. पृथ्‍बीए म्हाँजोर्बै मा ङ्युँइए खागुबै ह्‍युलजरे रोम समन् सैं तोंबै ताँ फेनेइ। (अध्याय १३-२८)
चु कितबर्बै सेलन् त्हुबै ताँ पबित्र प्ल्हजी लबै केमैं ग। पबित्र प्ल्ह पेन्तिकोसए त्हिंइर यरूशलेमर्बै येशूए फिर बिश्‍वास लब्मैंए फिर शक्‍ति पिंबर युइ (२:१-४)। धै पबित्र प्ल्हजी खीए के लबै ल्हागिरि येशूए फिर बिश्‍वास लब्मैं नेरो चमैंए चिब्मैंलाइ बिश्‍वासर भोंब् लमिंमल। चु कितबर चेला चिब्मैंइ ख्रीष्‍टए बारेर्बै सैं तोंबै ताँ खोल्दिमिंइँमुँ। परमेश्‍वरए फिर बिश्‍वास लब्मैंए छ्ह नेरो परमेश्‍वरए मिंर चमैंइ लबै संगतिरि परमेश्‍वरए शक्‍ति खैब मुँ बिसि चु कितबर्बै ताँमैंइ उँइँमिंइँमुँ।
चु कितबर मुँबै ताँमैं
प्रचार लबै ल्हागिर तयार तब १:१-२६
यरूशलेम सहरर प्रचार लब २:१—८:३
यहूदीया नेरो सामरिया ह्‍युलर प्रचार लब ८:४—१२:२५
पावलइ लबै के १३:१—२८:३१
क. पावल ओंसों प्रचार लबर ह्‍याब १३:१—१४:२८
ख. यरूशलेमर्बै म्हि च्हों १५:१-३५
ग. पावल धबै प्रचार लबर ह्‍याब १५:३६—१८:२२
घ. पावल सोंखेबै लार प्रचार लबर ह्‍याब १८:२३—२१:१६
ङ. पावल निसाफ म्हैबर यरूशलेमउँइँले रोम सहरर ह्‍याब २१:१७—२८:३१
1
ओ थियोफिलस, येशूजी सुरु लबै के नेरो लोमिंल् म्हैबै ताँए बारेर ङइ “लूका” बिबै कितबर ओंसोंन् प्ह्रिथेंइँमुँ। च के लब नेरो ताँ लोमिंबर होंबै त्हेउँइँले खीलाइ स्‍वर्गर बोह्‍याबै त्हे समार्बै ताँन् ताँमैं ङइ चर प्ह्रिथेंइँमुँ। स्वर्गउँइ बोयाब् भन्दा ओंसों येशूजी त्‍हाँबै कुल्मिंबै चेला चिब्मैंलाइ खीजी पबित्र प्ल्हउँइँले “छ-छ लद्” बिइ। 1:1-2 लूक १:१-४ येशूजी ल्हें दुःख नोबै लिउँइ खीजी “ङ सोगों मुँ” बिसि खाबज्यै या थोल् आखाँबै ल्हें थेबै प्रमाणउँइँले चमैंए उँइँर उँइँमिंइ। प्लिच्यु त्हिंइ समा खी चमैं ङाँर म्रोंखब्रें लइ धै परमेश्‍वरए ग्याल्सए ताँ चमैंने बिमिंइ।
झाइले तिखे चमैंने बालु चब् चबर टिमा खीजी चमैंने बिइ, “क्हेमैं यरूशलेमउँइँले खनिरै आह्‍याद्। दिलेया ङए आबाजी बाछा फैसि पिंम् बिबै बरदान पैंसि टिरिद्। च बरदानए ताँ ङउँइँले क्हेमैंइ थेल् खाँइमुँ। 1:4 लूक २४:४९ तलेबिस्याँ यूहन्‍नाइमि क्युइ बप्‍तिस्‍मा पिंइ, तारे दे त्हिंइ लिउँइ पबित्र प्ल्हउँइँले क्हेमैंए बप्‍तिस्मा तब्‍मुँ।” 1:5 मत्ती ३:११; मर्क १:८; लूक ३:१६; यूह १:३३
 
परमेश्‍वरजी येशूलाइ स्‍वर्गर बोयाब
(मर्कूस १६:१९-२०; लूका २४:५०-५३)
छतसि कुल्मिंबै चेला चिब्मैं खागु तसि, “ओ प्रभु, क्‍हिजी तोगोन् इस्राएलर्बै ग्याल्स धबै बनेमिंम्मा?” बिसि खीने ङ्योएइ।
खीजी चमैंने बिइ, “परमेश्‍वर आबाजी ह्रोंसए हगउँइँले तोक्‍दिबै त्हे खीजीन् सेमुँ, क्‍हेमैंइ सेल् आत्‍हु। दिलेया पबित्र प्ल्ह क्‍हेमैंए फिर युबै लिउँइ क्‍हेमैंइ शक्‍ति योंब्‍मुँ। धै क्हेमैं यरूशलेमर, ताँन् यहूदीया नेरो सामरियार, धै ह्‍युलए कुना-कुना समा ङए ग्वाइ पिंब्मैं तब्मुँ।” 1:8 मत्ती २८:१९; मर्क १६:१५; लूक २४:४७,४८ खीजी चु ताँ बिबै लिउँइ चमैंइ ङ्‍ह्‍योना ङ्‍ह्‍योन् खी कैंडो क्वेयाइ, झाइले न्‍हाँम्‍स्योइ हुवाइ। छले चमैंइ खीलाइ म्रोंल् आखाँ। 1:9 मर्क १६:१९; लूक २४:५०,५१
10 चमैं खी मुउँइ ह्‍यारिब् ङ्‍ह्‍योरिमा तार्ग्‍या क्‍वें खिबै म्हि ङ्हिं चमैं ङाँर रायुसि बिइ, 11 “ओ गालीलथेंमैं, क्हेमैं तले मुउँइ ङ्‍ह्‍योसि रारिल? चुन् येशू, क्हेमैंउँइँले परमेश्‍वरजी स्वर्गर बोयाइ। तोगो खी खैले स्वर्गर ह्‍यारिब क्हेमैंइ म्रोंइ छलेन खी धबै युब्मुँ।”
 
यहूदा इस्‍करियोतए क्‍ल्‍ह्‍योर मतियास त्हाँब
12 च लिउँइ चमैं जैतून बिबै कोंउँइँले यरूशलेमर एखइ। यरूशलेमउँइँले चु कों किलोमिटर घ्रि दे ह्रेंगो मुँल। 13 चमैं सहरर ह्‍याबै लिउँइ खेंमैं टिबै धिंए आटिफिर ह्‍याइ। चमैं पत्रुस, यूहन्‍ना, याकूब, अन्‍द्रियास, फिलिप, थोमा, बारथोलोमाइ, मत्ती, अल्‍फयसए च्‍ह याकूब, नेरो ह्रोंसए ह्‍युल म्हाँया लबै सिमोन, नेरो याकूबए च्‍ह यहूदा मुँल। 1:13 मत्ती १०:२-४; मर्क ३:१६-१९; लूक ६:१४-१६ 14 कोइ च्हमिरिमैं नेरो येशूए आमा मरियम, येशूए अलिमैंने बालु सैं घ्रि तसि खोंयोंन् बिलै लरिमल।
15 दे त्हे लिउँइ येशूए फिर बिश्‍वास लबै प्रसे ङ्हिस्युदे म्हिमैं खागु तमा चमैंए म्हाँजोर पत्रुस रासि बिइ, 16 “ओ अलि-अङाँमैं, येशू क्हाब्मैंए घ्‍याँ उँइँमिंबै यहूदाए बारेर दाऊदए सुँउँइँले ओंसोंन् पबित्र प्ल्हजी बिमिंल। च छ्‍वेर प्ह्रिथेंबै ताँ ताँन् तखल् त्हुमल। 17 ङि धोंलेन् चैया प्रभुए च्युसे ङ्हि कुल्मिंबै चेलामैं न्होंर्बै घ्रि मुँल, छतसि ङिइ लब् धों तबै के चज्यै या लल् योंइ।”
18 (च म्हिइ छाबै आछ्याँबै केमैं लसि योंबै मुइइ क्ल्ह्‍यो घ्रि किंइ, धै च क्ल्ह्‍योर्न च क्युरु थिंले तेयाइ। छतमा चए फो तियासि चए न्हाँनु-भुँडिमैं ताँन् स्वालयाइ। 19 चु ताँ यरूशलेमर टिबै ताँन् म्हिमैंइ था सेइ। धै च क्ल्ह्‍योए मिं खेंमैंए क्युइर आखेल्दामा थेंइ। चुए अर्थ कोए म्रों ग।) 1:18-19 मत्ती २७:३-८
20 धबै पत्रुसइ बिइ, “भजनसंग्रह बिबै कितबर छले प्‍ह्रिइमुँ,
‘चए धिं क्होत्‍तेन् तरिगे,
धै चर टिब्मैं खाबइ आयोंरिगे।’ 1:20 भज ६९:२५
छलेन
‘चइ लबै केए जिम्मा आगुइ योंरिगे।’ 1:20 भज १०९:८
21 छतसि प्रभु येशू ङ्योए म्हाँजोर मुँमा खोंयोंन् बिलै ङ्योने बालु मुँबै म्हि घ्रि त्हाँल् त्हुम्। 22 यूहन्‍नाइ येशूलाइ बप्‍तिस्‍मा पिंबै त्हिंइउँइँले येशू स्वर्गर बोवाबै त्हे समा ङ्योने बा-बालु प्रब्-टिबै म्हि तल् त्हुम्। च म्हिइ येशू सिबउँइँले धबै सोगों तइ बिसि ग्वाइ पिंल् खाँब तल् त्हुम्।” 1:21-22 मत्ती 3:16; मर्क 1:9; लूक 3:21; मर्क 16:19; लूक 24:51
23 चु ताँ थेसि चमैंइ बारसा‍बास नेरो मतियास त्हाँइ। (बारसा‍बासए अर्को मिंमैं योसेफ नेरो युस्तस मुँल।) 24 चमैंइ छले प्राथना लइ, “ओ प्रभु, क्‍हिजी ताँन् म्‍हिए सैं न्‍होंर्बै ताँ था सेम्। छतसि चु बारसाबास नेरो मत्तियासए न्‍होंरि क्‍हिजी त्‍हाँबै म्हि ङिने उँइँमिंन्। 25 तलेबिस्याँ च यहूदा क्हिए के लबै ल्हागिर कुल्मिंबै चेला चिब तबर क्हिजी त्हाँलेया चइ च के पिसि सजैं योंबै क्ल्ह्‍योर ह्‍याइ।” 26 झाइले चमैंइ च म्हि ङ्हिंए म्हाँजोर चिट्ठा झोंमा मतियासए मिंर फेइ, धै कुल्मिंबै चेला चिब्मैं च्युसे घ्रिने बालु चैया च्योइ।

1:2 1:1-2 लूक १:१-४

1:4 1:4 लूक २४:४९

1:5 1:5 मत्ती ३:११; मर्क १:८; लूक ३:१६; यूह १:३३

1:8 1:8 मत्ती २८:१९; मर्क १६:१५; लूक २४:४७,४८

1:9 1:9 मर्क १६:१९; लूक २४:५०,५१

1:13 1:13 मत्ती १०:२-४; मर्क ३:१६-१९; लूक ६:१४-१६

1:19 1:18-19 मत्ती २७:३-८

1:20 1:20 भज ६९:२५

1:20 1:20 भज १०९:८

1:22 1:21-22 मत्ती 3:16; मर्क 1:9; लूक 3:21; मर्क 16:19; लूक 24:51