एफिसीमैंए ल्हागिर
पावलइ प्‍ह्रिबै प्ह्रिछ्या
प्‍ह्रिबै म्‍हि: पावल।
प्‍ह्रिबै क्‍ल्‍ह्‍यो: रोम सहर।
प्‍ह्रिबै त्हे: ई. सं. ६१ साल अथवा बि. सं. ११८ साल जरे।
प्‍ह्रिल् त्हुबै ताँ: स्वर्ग नेरो पृथ्‍बीर मुँबै ताँन् सैमैं येशू ख्रीष्‍टए अधीनर टिरिगे बिबै चाँजो परमेश्‍वरजी लब् ग बिब म्हिमैंइ सेरिगे बिसि पावलइ चु प्ह्रिछ्या प्ह्रिब् ग।
चु प्ह्रिछ्यार्बै ओंसोंबै भागर पावलइ बिश्‍वास लब्मैं, यहूदी मुँलेया, अरू ह्रेंमैं मुँलेया, ताँन् क्ह्रिल् त्‍हुबै कारण बिइमुँ। च कारणमैं छले मुँ:
क: परमेश्‍वर आबाजी म्‍हिमैंलाइ ह्रोंसए म्हिमैं तल् पिंबर त्‍हाँइ।
ख: प्रभु येशू ख्रीष्‍टजी ङ्योए पाप क्षमा लमिंसि परमेश्‍वरने क्ह्रिमिंइ।
ग: परमेश्‍वरजी पबित्र प्ल्ह पिंम् बिसि ङ्योने फैबै बाछा पूरा लइ।
झाइले अर्को भागर, पावलइ ह्रोंसए प्ह्रिछ्या खेब्‍मैंने “क्‍हेमैं ख्रीष्‍टने घ्रिन् तसि छ्ह थोद्,” बिइमुँ। परमेश्‍वरए म्‍हिमैं येशू ख्रीष्‍टने घ्रिन् तल् त्हुम् बिबै कारण सों प्‍ह्रिइमुँ:
क: बिश्‍वासीमैं ख्रीष्‍टए ज्यु ग। ख्रीष्‍ट चमैंए क्र ग।
ख: बिश्‍वासीमैं धिं धों तब् ग, ख्रीष्‍ट तेंर्बै युँमा ग।
ग: बिश्‍वासीमैं ख्रीष्‍टए प्‍ह्रेंस्‍यो ग, ख्रीष्‍ट चमैंए प्युँ ग।
चु प्ह्रिछ्यार मुँबै ताँमैं
ओंसोंबे ताँमैं १:१-२
ख्रीष्‍ट नेरो खीए फिर बिश्‍वास लब्मैं १:३—३:२१
ख्रीष्‍टने घ्रिन् तसि छारा छ्ह योंब ४:१—६:२०
आखिरि ताँमैं ६:२१-२४
1
परमेश्‍वरए इच्‍छाउँइँले येशू ख्रीष्‍टजी कुल्मिंबै चेला चिब ङ पावलउँइँले एफिसस सहरर मुँबै* 1:1 एफिसस सहरर मुँबै को-कोइ स्योंम्बै कितबर चु ताँ आरेल। बिश्‍वासीमैंलाइ जय मसीह मुँ। 1:1 चिब्मैं १८:१९-२१; १९:१
ङ्योए परमेश्‍वर आबा नेरो प्रभु येशू ख्रीष्‍टउँइँले क्हेमैंइ दयाम्हाँया नेरो छिं ङ्हाँल् योंरिगे।
ख्रीष्‍टने घ्रिन् तसि आशिक योंब
ङ्योए प्रभु येशू ख्रीष्‍टए परमेश्‍वर आबाए मिं थेब् तरिगे! खीजी ङ्योलाइ ख्रीष्‍टने घ्रिन् लमिंसि पबित्र प्ल्हउँइँले योंबै स्वर्गर्बै ताँन् आशिकमैं पिंइमुँ। च आशिकमैं तो जा बिस्‍याँ, ङ्यो परमेश्‍वरए उँइँर छ्याँबै छ्ह थोल् खाँरिगे बिसि चु ह्‍युल बनेब् भन्दा ओंसोंन् ख्रीष्‍टने घ्रिन् लसि खीजी ङ्योलाइ त्‍हाँइ।
परमेश्‍वरजी ङ्योए फिर म्हाँया लसि येशू ख्रीष्‍टउँइँले खीए सन्तान तबर ङ्योलाइ ओंसों ओनोंन् त्‍हाँल। ओंसों ओंनोंन् खीजी ङ्योलाइ त्हाँबै सैं लल। ङ्योइ च्हौ थेबै दयाम्हाँया योंबइले परमेश्‍वरएलाइ धन्यबाद पिंसि खीए मिं बेल्‍ले थेब् लले। खीजी ङ्योलाइ खीए खोबै च्‍हने घ्रिन् लमिंसि आशिकमैं छलेन् पिंइमुँ।
ङ्योइ लबै पाप त्होमिंबै ल्हागिर ख्रीष्‍टजी को बग्दिसि ङ्योलाइ खामिंइ, ङ्योए आछ्याँबै केमैं क्षमा लमिंइ। परमेश्‍वरए दयाम्हाँया बेल्‍ले थेब् मुँ! 1:7 कल १:१४ खीजी ङ्योए फिर च्हौ थेबै दयाम्हाँया लइमुँ। खीए ताँन् ज्ञान बुद्धिउँइँले लबै चाँजो येशू ख्रीष्‍टउँइँलेन् पूरा लब्‍मुँ बिसि परमेश्‍वरजी ओंसों ओंनोंन् मैंल। छतसि ख्रीष्‍टउँइँले तोगो खीजी च ताँ ङ्योलाइ सेल् पिंइमुँ। 10 च चाँजो तो जा बिस्‍याँ: खीजी तौदिबै त्हेर स्‍वर्ग नेरो पृथ्‍बीर मुँबै तोन्दोंरि सैमैं खागु लसि येशू ख्रीष्‍टए न्होंर पखब् ग।
लिउँइ आशिक पिब्मुँ बिसि खीजी पबित्र प्ल्ह बैना पिंइ
11 खीजी मैंबै ताँन् केमैं परमेश्‍वरजी ह्रोंसए चाँजोर्न लम्। छले खीजी ओंसोंन् चाँजो लबइले ङि यहूदीमैंलाइ ख्रीष्‍टने घ्रिन् लमिंसि खीए म्‍हिमैं तबर त्हाँइ। 12 छतसि ख्रीष्‍टए फिर आशा थेंब्‍मैं न्‍होंरि ओंसोंबै म्‍हिमैं तबइले ङि यहूदीमैंइ “परमेश्‍वरए मिं बेल्‍ले थेब् लदै छ्ह थोरिगे!” बिसि खीजी ङिलाइ त्हाँइ।
13 छलेन क्‍हेमैं अरू ह्रेंमैंज्यै या परमेश्‍वरउँइँले योंबै मुक्‍तिए बारर्बै क्ह्रोंसेंन्बै सैं तोंबै ताँ थेसि येशू ख्रीष्‍टए फिर बिश्‍वास लइ। छतसि क्‍हेमैं या परमेश्‍वरए म्‍हिमैं तइ, धै क्‍हेमैंलाइ खीए म्हिमैं लबै ल्हागिर परमेश्‍वरजी ओंसोंन् बाछा फैबइले क्हेमैंए फिर पबित्र प्ल्हए छाप ल्हैदिइमुँ। 14 लिउँइ आशिक पिब्मुँ बिसि पक्‍का लबै ल्हागिर परमेश्‍वरजी पबित्र प्ल्ह ङ्योलाइ बैना पिंब् ग। खीजी बाछा फैसि पिंम् बिबै आशिक ङ्योइ आयोंन् समा खीजी ङ्योलाइ पबित्र प्ल्ह पिंइमुँ। खीए मिं थेब लले!
पावलइ धन्यबाद पिंदै प्राथना लब
15 क्‍हेमैंइ प्रभु येशूए फिर बिश्‍वास लसि परमेश्‍वरए ताँन् म्‍हिमैंए फिर म्हाँया लइमुँ बिबै ताँ ङइ थेइमुँ। 16 चु ताँ थेसि ङइ परमेश्‍वरलाइ धन्‍यबाद पिंब आपिइमुँ। ङइ खोंयोंन् बिलै क्‍हेमैंए ल्हागिर प्राथना लरिम्। 17 ङ्योए प्रभु येशू ख्रीष्‍टए आबा थेबै मान मुँबै परमेश्‍वरजी खीए बारेर अझै क्‍हेमैंइ छेनाले क्होबै ल्हागिर खीए ज्ञान बुद्धि नेरो पबित्र प्ल्ह पिंरिगे बिसे या ङइ क्हेमैंए ल्हागिर प्राथना लइन मुँ। 18 क्‍हेमैंए सैं न्‍होंर्बै मि थोंसि परमेश्‍वरए चारबै ह्‍वे म्रोंरिगे बिसे या ङइ प्राथना लम्। तलेबिस्‍याँ च ह्‍वे म्रोंस्‍याँ क्‍हेमैंइ चु ताँ सों था सेब्‍मुँ: घ्रि, खीजी प्‍हना लिउँइ क्‍हेमैंलाइ खैबै खालर्बै छार छ्ह पिंम् बिसि क्‍हेमैंइ था सेब्‍मुँ। ङ्हिं, खीए म्‍हिमैंलाइ पिंबै बेल्‍ले छ्याँबै आशिकमैं कति थेब मुँ बिसि क्‍हेमैंइ सेब्‍मुँ। 19 सों, ङ्यो बिश्‍वास लब्मैंए न्होंर खीए के लबै शक्‍ति कति थेब मुँ बिसि क्‍हेमैंइ सेब्मुँ। 20 च थेबै शक्‍तिउँइँलेन् परमेश्‍वरजी येशू ख्रीष्‍टलाइ सिबउँइँले सोगों लमिंसि स्वर्गर ग्याल्स लरिगे बिसि खीए क्‍योलोउँइ क्हुँल् पिंइमुँ। 1:20 भज ११०:१ 21 चर क्हुँसि ख्रीष्‍टजी ताँन् स्‍वर्गदूतमैंए फिर, स्‍वर्गदूतमैंए चिब्मैंए फिर, अधिकारिमैंए फिर नेरो स्‍यागि-म्‍होंगिमैंए चिब्मैंए फिर, तोन्‍दोंरि सैए फिर ग्याल्स लम्। चु जुगर मत्‍त्रे आङिं, तारे तबै जुगर्बै या ताँन् थे-थेबै सैमैंए फिर ख्रीष्‍टलाइ ग्याल्स लल् पिंइमुँ। 22 परमेश्‍वरजी तोन्दोंरि सै ख्रीष्‍टए प्‍हले न्‍होंर थेंमिंइ। ङ्यो बिश्‍वास लब्मैंए ल्हागिर परमेश्‍वरजी ख्रीष्‍टलाइ तोन्दोंरि सैए फिर क्ल्हे लमिंइ। 1:22 भज ८:६ 23 ङ्यो बिश्‍वासीमैं ख्रीष्‍टए ज्यु ग। झाइले ङ्यो ख्रीष्‍टए ज्यु तसेरो ख्रीष्‍ट ङ्योए सैं न्‍होंर टिसि खीजी ङ्योलाइ खी धों तल् लमिंम्। 1:23 खी धों तल् लमिंम्। अर्को अनुवाद तल् खाँम्: ङ्यो ख्रीष्‍टए इच्छा पूरा लसि क्हिजी लबै के पूराले लम्। छले ख्रीष्‍टजी ह्रोंसए सैंर मैंब् धोंले ताँन् सै तल् पिंम्। 1:22-23 कल १:१८

*1:1 1:1 एफिसस सहरर मुँबै को-कोइ स्योंम्बै कितबर चु ताँ आरेल।

1:1 1:1 चिब्मैं १८:१९-२१; १९:१

1:7 1:7 कल १:१४

1:20 1:20 भज ११०:१

1:22 1:22 भज ८:६

1:23 1:23 खी धों तल् लमिंम्। अर्को अनुवाद तल् खाँम्: ङ्यो ख्रीष्‍टए इच्छा पूरा लसि क्हिजी लबै के पूराले लम्।

1:23 1:22-23 कल १:१८